از نخستین اعتراضات و سرکوب ها تا آبان ۹٨

جمعه, 6. دسامبر 2019 - 11:15

هنوز ته دید بسیاری ورشکستگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی رژیم قابل تصور نیست. هنوز نمی توانند قبول کنند که در نظر اکثریت مردم به خصوص جوانان تمامیت رژیم چه اصولگرا، چه اصلاح طلب مشروعیت خود را از دست داده است.

انتشاروسیع عکس ها ،ویدئو ها ومصاحبه ها از خیزش اخیر مردم عمدتا جوانان یکبار دیگر از تمامی افرادی که به عنوان اپوزیسیون چه در درون یک تشکل سیاسی وچه فعال سیاسی فعالیت می نمایند طلب می کند تا حد ممکن با دقت و کنار هم نهادن ودیدن حوادث و آن چه که گذشت نگاهی عینی تر ، عمیق تر ودقیقتر به این میدان داران جدید داشته باشندودر جستجوی ریشه ومجموع عواملی که دست به دست هم دادند تا چنین بر آمدی با چنین ترکیبی شکل بگیردبیاندازند.
مسلما گرفتن یک جواب قطعی ومشخص ممکن نیست .اما می توان بخشی از عناصری که تاثیر گذار دراین بر آمد بوده رادید.
دراین نگاه ترکیب شرکت کنندگان، پایگاه طبقاتی ،عواملی که باعث چنین بر آمد طوفانی گردید ،نوع شعار ها ،میزان خشم وبر افروختگی ونحوه عمل معترضین و عملکرد متقابل نیروهای سرکوب عمدتا انتظامی وبسیج در تقابل با این جوانان می تواند بخشی از مسئله را جواب گوید.
چندی قبل مصاحبه ای داشتم با تعدادی از جوانان که تازه از ایران خارج شده بودند در رابطه با فالوی 14 میلیونی تتلو مصاحبه ای که در تاریخ 30 09 2019 در نشریات خارج از گشور مانند ایران گلوبال در سیزده قسمت منتشر گردید.عینا بخشی از آن را درج می کنم.
"بخش وسیعی از جوانان معترض از طبقات فقیرند ،کم در آمد، در حاشیه شهر ها بسیاری در گیر مواد ،جوانانی از پای افتاده بچه های کار،جوانان بی سرپرست که هیچ کدامشان چشم انداز روشنی ندارند! بزرگ شده زیر کتک ،در گیری، پرت شده وسط جامعه خشن وبی رحم. باور نمی کنید اما چنین است! دنیائی از خشم وکینه .
بخش دیگر جوانان خانواده های متوسط ومتوسط به پائینند بدبخت ترین جوانان .اکثریت درس خوانده ، دانشگاه رفته واین که می دانند این زندگی حقشان نیست .حقوق خود را می دانند وطلب می کنند .اما جواب گوئی نیست.نه در بالا جائی دارند ونه امکان زندگی در پائین .نه حکومت را قبول دارند ونه حکومت آن هارا.
حکومت جوان های مخصوص به خود را دارد که در ارگان های مختلف سازماندهی کرده.
زندگی این جوانان طبقه متوسط در تکراری بیهوده می گذرد. تنها مشغولیت انترنت است که در آن خوشبختی جوانان کشور هایی اروپائی را می خوانندواز جامعه بسته وبی روزن،عقب مانده و فاقد آزادی خود عقشان می گیرد.
می دانی که دنیا این نیست که جمهوری اسلامی ترسیم می کند. میدانی جوان های امریکائی اروپائی چگونه زندگی می کنند و آنوقت تو شب وروزت را این عقب مانده های بی همه چیز تباه می سازند ! تتلو و فالو کردن او توسط چهارده میلیون دهان کجی است به این حکومت نحس که جوان ها را به مرز جنون کشانده است.
امروز برای بخش وسیعی از جوان های ایران هیچ جیز مقدس نیست! اگر امروز به رضا پهلوی نظر مثبت دارند فکر می کنند او پشتیبانی امریکا و سرمایه داران بزرگ ایران در خارج را دارد وبیشتر طرف صحبتش جوان ها هستند او نمود زندگی مدرن است ! شیوه زندگی غربی. کسی که می تواند جامعه ای مانند غرب را در ابران برپا کند.
این گروه های سیاسی هرگز درک نخواهند کرد که چه برنسل جوان می گذرد .هیچوقت درد واندوه ما را وقتی که به دهانمان می کوبند وهر لات کف خیابانی در لباس بسیجی به خودحق می دهد که به تو توهین کند !دست روی تو بلند نماید و تو نتوانی اعتراض بکنی احساس نخواهند کرد.
هیچوقت تلنبارشدن خشم وکینه درون ما را نمی بینند!نمی بینند خشمی را که روزی دهان باز خواهد کردوخشک وتر را خواهد سوزاند!"
این مصاحبه طولانی را کردم منتشر نمودم بدون این خود ودیگر خوانندگان واحیانا گروه های سیاسی پیام خوابیده در آن را ببینبم .
کما این که هنوزهم به تمامی پیام این تظاهرات گسترده و خشونت آمیز مبارزه تا پای جان را نیز نمی بینیم ودرک نمی کنیم.
هنوز قادر نیستیم قبول کنیم که تفاوت بسیاری بین آنچه که امروز بخش وسیعی از مردم وبه خصوص جوانها فکر می کنند و عمل می نمایند با آنچه که در فکر وتحلیل سیاسی ما منعکس است وجود دارد.
هنوز ته دید بسیاری ورشکستگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی رژیم قابل تصور نیست. هنوز نمی توانند قبول کنند که در نظر اکثریت مردم به خصوص جوانان تمامیت رژیم چه اصولگرا ، چه اصلاح طلب مشروعیت خود را از دست داده است.
بخش وسیعی از این نسل از کشیدن پسوند جمهوری اسلامی در دنباله هویت خود شرم می کنند و نفرت دارند. آنچه که به تمامی زیر سئوال رفته تمامیت جمهوری اسلامی است وهر چه که بوئی از آخوند و حکومت اسلامی وریش وپشم وسیمای اسلامی بدهد.
ااظهار نظر کروبی ،موسوی با تمام خط کشی ها نسبت به حکومت هیچ چنگی به دل کسانی که دیروز در صحنه ومیدان مبارزه بودندنمی زند .
می توان به جرئت گفت هیچکدام از کشته شدگان و ومعترضین هیچگونه سنخیتی بین خود و اصلاح طلبان نمی دیدند و نمی بینند .آن سبو بشکسته وآن پیمانه فروریخته.حداقل برای آن بخش از کسانی که حماسه آبان نود وهشت را رقم زدند و نیروی بر آمد خیزش های دیگر خواهند شد.
نگاهی به تصاویر و ومصاحبه های خانواده های کشته شدگان نشان می دهد.که نه اکثریت بل تمامی آن ها از یک آگاهی اجتماعی بالائی بر خوردارند که در آن دیگر هیچگونه جائی برای این حکومت نمی بینند. دل در گرو هیچ کسی که به گونه ای رنگ وبوی اسلامی بدهد ندارند.
درست است که اعتراضات از اعتراض به گرانی بنزین شروع شد. اما اصل اعتراض به حکومت بود ومبارزه برای آزادی .
پروسه ای که کم کم طی سال ها تکوین گردیده آزموده شده و در جان نشسته است .
از اعتراضات ریز ودرشت تا جنبش سبز! تا دی ماه 96 .هیچ کس از نقش وتاثیر گذاری صد ها زندانی سیاسی زن ومرد نمی نویسد.از نسرین ستوده تا نرگس محمدی .از تاثیر گذاری مسیح علی نژاد با چهارشنبه های سفید و میلیون ها دنبال کننده جوانش ، از کمپین یک میلیون امضا ء، از ایستادگی جانانه چهارده فعال سیاسی وطرح بی هراسشان مبنی بر برکناری رهبروزیرسئوال بردن حکومت اسلامی.
این نیست که شهامت این 14 نفر دیده نشده وتاثیر نگذاشته است.چه کسی می تواند منگرنقش سپیده غلیان این دخترک شجاع و مدرن یا اسماعیل بخشی این نماد مقاومت وحق طلبی طبقه کارگردر این خیزش باشد.
منکر نقش تلویزیون من وتو در نشان دادن گذشته وزدن تونل زمان به دوران شاه که درتلویزیون آن به جای قرائتی والهام چرخنده گوگوش و فرخزاد برنامه اجرا می کردند. نمودی از یک زندگی مدرن که قند در دل جوان ها آب می کند.
چگونه می توان منگر نقش بی بدیل زنان آزاده ای شد که با چنگ ودندان از آزادی انتخاب و برابر حقوقی خود دفاع کرده ومی کنندو شکنجه و زندان های طویل المدت را به جان می خرند.
تصاویر افرادکشته شده. ومصاحبه خانواده های کشته شدگان ووسعت عزاداران . نشان از آگاهی اجتماعی وحساسیت سیاسی آنهاوجامعه دارد .
صدای گوهر عشقی را با آن تصویر ستار بر دست را می شود در جای جای این تظاهرات دید.هر مبارزه کوچک ولو توسط یک فرد نقش خود را در روان جامعه می گذارد.
ازفرهاد میثمی تا نوری زاد از طرفداران عرفان حلقه تا دراویش گنابادی !از سرکوب ورفتار خشن با جامعه بهائیان ،تادستگیری توهین آمیز زنان در خیابان ها زیر عنوان بد حجابی .
ازحضور خاموش گورستان های بی نام ،حضور خاوران ،حضور مادران خاوران ، مادران پارک لاله ،از قتل های زنجیری از پوینده تا مختاری از شاعر اعتراض شاملو تا اقبال به شعر فروغ .از موسیقی اعتراض تاکاریکاتور ها .
ازویراژماشین های میلیاردی آقا زادگان ، غرق شهر توسط اختلاس گران شارلاتان ها ، دلال ها ی دولتی همراه با رئیس جمهوری دروغ گوومجلسی بیغیرت وبی خاصیت بله قربان گو ! رژیمی جانی وفاسد نالایق، بی پاسخگوبه مردم که هر روز بر دامنه نفرت مردم از او وتاریخچه اش افزوده می شود.
دیدن این همه اجحاف آشکاردر عرصه اجتماعی ودر کنار آن بحران اقتصادی ،کوچک تر شدن سبد معیشتی خانواده ها ، ترس از آینده مبهم همه وهمه دست دردست هم می دهند تا این آتشفسان درون مردم بجوشد وبیرون بریزد .
گدازه هائی که در آبان ماه بیرون زد خبر از وسعت عظیم آتش نهفته در درون توده میلیونی دادکه دیر یا زود فوران خواهد کرد.گذازه مذاب آن راه خودرا از درون سنگر های رژیم، حفره های عمیق ایجاد شده به سختی خواهد گشود و بساط حکومت را به آتش خواهد کشید ولو آن که متاسفانه به بهائی سنگین تمام شود.

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.