چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰

اطلاعیه!

۱۹ آذر ۱۳۹۸

ما حمایت خود را از تظاهرات یازدهم دسامبراعلام می داریم و از همه کسانی که این کشتار را محکوم می کنند مصرانه می خواهیم روز چهارشنبه یازدهم دسامبر در مقابل ساختمان پارلمان اروپا حضور یابند و به رساترین شکل ممکن فریاد مردم ایران را بازتاب دهند.

احزاب و سازمانهای مبارز در راه آزادی و جمهوری و سکولاریسم در بلژیک، دست در دست هم برای افشای جنایتهای نظام جمهوری اسلامی و اعتراض به سرکوب و کشتار هموطنان مان در ایران تلاش می کنند. کشتاری که در ایران رخ داده است هنوز ابعاد آن کاملا آشکار نشده است و حکومت با پنهان کردن اطلاعات و تهدید بازماندگان و حتی با نمایش دادن قربانیان به عنوان نیروی بسیج، تلاش می کند ابعاد فاجعه را پنهان دارد.

همایش یازدهم دسامبر مقابل پارلمان اروپا تلاشی است برای بیان و شناساندن ابعاد کشتار و سرکوب مردم ایران، تلاشی است برای ابراز فریادهای در گلو مانده و خشمهای فروخورده در خارج از کشور و تلاشی است برای بیان خواسته های مردم ایران برای رسیدن به حکومتی انتخابی بر مبنای دموکراسی و سکولاریزم

ما حمایت خود را از تظاهرات یازدهم دسامبراعلام می داریم و از همه کسانی که این کشتار را محکوم می کنند مصرانه می خواهیم روز چهارشنبه یازدهم دسامبر در مقابل ساختمان پارلمان اروپا حضور یابند و به رساترین شکل ممکن فریاد مردم ایران را بازتاب دهند.جمهوری خواهان دموکرات و لائیک-بلژیک

حزب چپ ایران (فداییان خلق)-بلژیک

مکان :

Place du LUXEMBOURG 1050

Bruxelles


زمان:

11\12\2019


15:30

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید