پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۶ اوت ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۲۲ آذر ۱۳۹۸

دانشجویان با شرکت در اجتماعات ١٦ آذر امسال نشان دادند کە مرعوب جو نظامی حاکم بر جامعە نشدە و نمی شوند. در تمام اجتماعات ویژە ١٦ آذر دانشجویان چپ و آزادیخواە علاوە بر محکومیت کشتار زحمتکشان و اعلام مجدد همبستگی و همدردی با خانوادە جانباختگان و زندانیان خیزش آبان بطور وسیع از مبارزات و مطالبات جنبش کارگری حمایت و با آن اعلام همبستگی کردند.

تجمع کارکنان بیمارستان الزهرای اصفهان، تجمعِ دوباره کارگران قطار شهری اهواز، احضار ١٦ نفر از اعضای سندیکای واحد توسط نیروهای امنیتی، اعتراض کارگران کارخانە روغن "اویلا"، ادامە اعتراضات معیشتی در شرکت های پتروشیمی و نفتی، بدتر شدن وضعیت درآمدهای تامین اجتماعی و ادامە غارت سرمایە های تامین اجتماعی، حمایت گستردە جنبش دانشجویی از مطالبات جنبش اعتراضی کارگران علیە خصوصی سازی و سیاستهای نئولیبرالی دولت و حکومت، مهمترین رویدادهای کارگری گزارش شدە هفتە بودند.

تجمع اعتراضی بزرگ کارکنان بیمارستان الزهرا اصفهان

کارکنان بیمارستان الزهرا در ١٨ آذر در اعتراض بە یک رشتە از مطالبات معوق ماندە شان در محوطە بیمارستان تجمع و خواستار پرداخت معوقات مزدی شان شدند.

کارکنان بیمارستان کە شمارشان ٣٥٠٠ نفر است خواستار پرداخت دستمزد ساعات اضافە کاری شان طی ٩ ماە گذشتە و دادن نهار کە از دو ماە پیش بە این سو قطع شدە هستند.

اعتراضات در میان پرستاران و دیگر کارکنان بیمارستانها در سالهای اخیر بە طرز کم سابقەای در شهرهای مختلف افزایش یافتە است. بویژە اعتراضات در موسسات درمانی خصوصی شدە کە درآمد بالایی هم دارند گستردەتر بودەاند. تغییر قراردادهای کاری، لغو یک رشتە از حقوق قانونی و عرفی کارکنان، افزایش فشار کار، قطع مزایای شغلی، عدم افزایش مکفی دستمزد و محرومیت از حق تشکل، مهمترین دلایل اعتراضات دامنە دار این بخش از مزدبگیران کشور هستند. اعتراضاتی کە کم و بیش با اعتراضات کارگران و مزدبگیران مشابە هستند. دولتمردان و کارفرمایان سودآور نبودن واحدهای تولیدی را علت تعدیل مزایای مزدی و کاری کارگران و بی پاسخ گذاشتن مطالبات آنها جا می زنند. اما در مورد بیمارستانها نمی توانند این دروغ ها را بخورد مردم بدهند. هم مردم و هم کارکنان بیمارستانها می دانند کە بیمارستانها سود هنگفتی دارند و علت تعدیلات مزدی و از بین بردن حقوق سندیکایی زیادە خواهی صاحبان ثروتمند بیمارستانهاست. اعتراضات پرستاران نشان می دهد نارضایتی از سیاستهای اقتصادی – اجتماعی دولت و حکومت محدود بە کارگران تولیدی نیست و معیشت و شرایط زیستی همە زحمت کشان را بە مخاطرە انداختە و میدان زورگویی و تشدید استثمار نیروی کار توسط کارفرمایان را بیش از پیش فراخ نمودە است. وجود این مشترکات ضرورت همبستگی و سازماندهی اعتراضات مشترک میان گروەهای مختلف مزدبگیران را بە نیازی مبرم و عاجل تبدیل نمودە. نیازی کە بدون عمل بە آن روز بە روز فشار معیشتی بە مزدبگیران بیشتر و حق و حقوق و دست آوردهای جنبش کارگری بیشتر و بیشتر توسط سرمایەداران بە تاراج بردە خواهند شد. قدم نخست در این راە تشکیل اتحادیە سراسری کارکنان بخش درمان و خدمات است. اعتراضات پراکندە گرچە در این جا و آنجا می توانند نتایجی برای کارگران در بر داشتە باشند، بدون وجود تشکلهای نیرومند دیر یا زود از دست می روند. این همە اعتراض و نارضایتی هرگاە یک کاسە و هماهنگ شوند و سازمان بیابند، شرایط معیشتی و شغلی زحمتکشان را دگرگون خواهند کرد. راە دیگری جز این در برابر طبقە کارگر قرار ندارد. انجام این مهم گرچە آسان نیست ولی ممکن است.

تجمع کارگران قطار شهری اهواز

کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز، برای چندمین بار در ١٨ آذر دست از کار کشیدند و در مقابل ساختمان شرکت تجمع کردند. علت اعتراض کارگران پرداخت نشدن دستمزد هایشان توسط شرکت پیمانکار در ٩ ماە گذشتە و رسیدگی نکردن مسئولین ذیربط بە شکایات کارگران طی این مدت است. کارفرما با اینکە طلب های خودش را از شرکت قطار شهری اهواز وصول نمودە، اما از پرداخت دستمزدهای معوق ماندە کارگران طفرە می رود. گفتە می شود علت عدم رسیدگی بە شکایت کارگران از کارفرما ناشی از حمایت هایی است کە از او در بین مسئولین ذیربط وجود دارد و کارفرما با استفادە از این موقعیت بە بهانە های مختلف از پرداخت دستمزد کارگران کە جز بدیهی ترین حقوق اولیە کارگر است طفرە می رود. مطابق قانون کار پرداخت نکردن دستمزد کە شرایط آن هم در قانون تعیین شدە جرم تلقی شدە و کارفرمای خاطی بایستی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد! با این حال مسئولین وزارت کار کە سر سپردە سرمایەداران هستند، وقعی بە شکایت کارگران نمی نهند. بە احتمال زیاد و چنانکە در"حکومت عدل علی بە رهبری سید علی" مرسوم و جا افتادە است صاحب شرکت با پولهای دستمزد کارگران کە در مجموع رقم بزرگی می شود، مشغول تجارت و دلالی و فعالیت های پر سود اقتصادی است و گرسنگی کشیدن کارگران اش برایش هیچ اهمیتی ندارد!

احضار ١٦ نفر از اعضای سندیکای واحد بە مراکز سرکوب

بنا بە اطلاعیە منتشر شدە توسط سندیکای کارگران شرکت واحد، در این هفتە ١٦ نفر از اعضای سندیکا بە مرکز پلیس امنیت احضار شدەاند. احضار این تعداد از اعضای سندیکا بە احتمال زیاد بواسطە حمایت سندیکا از خیزش آبان ماە زحمتکشان و محکوم کردن سرکوب خشن و خونین آن و نقض حق اعتراض است کە هم در قانون اساسی موجود مورد تاکید قرار گرفتە و هم مقامات ارشد حکومتی و دولتی همە روزە در ظاهر از آن دفاع می کنند. همین احضاریە و سرکوب و زندانی کردن چند بارە شمار زیادی از رهبران و فعالان این سندیکا طی بیش از یک دهە و جلوگیری از فعالیت آزادانە آن خود بهترین گواە بر لگد مال شدن قانون اساسی، حقوق سندیکایی و ادعای آزادی حق اعتراض توسط مقامات رنگارنگ دولتی و حکومتی است. این سندیکا و رهبران آن تاکنون مگر مرتکب کدام خشونتی شدەاند کە توسط پلیس امنیت دوبارە احضار شدەاند؟ احضارها و تهدیدات البتە فراتر از این مورد است کە اعلام شدە است. به همین خاطر بە نظر می رسد کە شماری از افراد احضار شدە را کە بیشترشان هم بخاطر فعالیت سندیکایی سابقە زندان دارند، با پروندە سازی و وارد کردن اتهامات ناروا بە آنها روانە زندان کنند. علاوە بر آنها بیم آن می رود کە با فعالین نهادهای مدنی و اجتماعی دیگر کە کشتار شرکت کنندگان در خیزش آبان را محکوم و با خانوادەهای جان باختگان اظهار همدری و همبستگی نمودەاند رفتار مشابهی انجام دهند. بهمین جهت لازم است کە در مقابل این اعمال جنایتکاران حاکم کە مذبوحانە تلاش می کنند بر جنایات خود سرپوش بنهند و مانع بر سر راە ادامە خیزش مردم قرار دهند بطور گستردە ایستاد. در هر حال این اعمال سرکوبگرانە کە نابودی خشونت آمیز نهادهای عدالتخواە و مدافع آزادی را هدف قرار دادەاند، این بار نیز بە مقصودشان نخواهند رسید.

اعتراض کارگران کارخانە روغن "اویلا"

کارگران روزمزد کارخانە "اوایلا"در ٢٠ آذر نسبت بە شرایط استخدامی و نداشتن امنیت شغلی و ناچیز بودن دستمزد هایشان اعتراض کردند. بنا بە گزارش "ایلنا" کارگران کارخانە مذکور واقع در شهرستان تاکستان، کە بصورت روزمزدی کار می کنند، خواستار تبدیل وضعیت شغلی شان از روزمزد بە کار با قرارداد رسمی هستند.

کارگران معترض کە بصورت پارە وقت بین ٥ تا ١٥ روز از ماە را در این شرکت کار می کنند، می گویند دستمزدشان کم است و کفاف معیشت شان را نمی دهد.

یکی از کارگران با اشارە بە نداشتن امنیت و ثبات شغلی کارگران گفتە: "درآمد ماهانه ما با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور که قیمت همه اجناس مصرفی و غیرمصرفی هر روز گرانتر می‌شود، کفاف معاش زندگی ما را نمی‌دهد". بە عقیدە این کارگر تغییر شرایط استخدامی می تواند بە ثبات شغلی و بهبود دستمزدشان منجر شود.

استخدام کارگران بە صورت روز مزد در کارخانە های تولیدی کە تولید مستمر دارند، قبلا چندان معمول نبودە است کە اینک در این کارخانە باب شدە است! آنطور کە از گزارش بر می آید بە کارگران طبق روزهایی کە کار می کنند دستمزد تعلق می گیرد و آنها حداکثر ١٥ روز از ماە را مزد می گیرند. این بە معنی آن است کە کارگر حداقل نیمی از ماە را مزدی نمی گیرد و باید الاف کارفرما باقی بماند و بە تبع آن کارگر بخشی از حقوق دیگرش را از دست می دهد و کارفرما هر وقت نخواهد او را بە سر کار راە نمی دهد و از حق و حقوق اخراج و غیرە هم خبری نخواهد بود! بە این می گویند استثمار و بی حقوقی مضاعف و بی آیندگی برای کارگر و سود مضاعف برای کارفرما!

ادامە اعتراضات در شرکت های پتروشیمی

طبق گزارشات منتشر شدە اعتراضات کارگری در شرکت های پیمانکار در صنایع نفت و پتروشیمی همچنان ادامە دارد و حداقل در سە شرکت طی این هفتە کارگران نسبت بە پرداخت نشدن دستمزد هایشان و دیگر مطالبات صنفی بە اعتراض برخاستەاند. در شرکت حفاری شمال کارگران نسبت بە ندادن دستمزدهایشان طی دو ماە گذشتە اعتراض کردەاند. کارگران پتروشیمی تندگویان ماهشهر نسبت به شیوه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اعتراض نمودند. بە گزارش "ایلنا" ١٥٠٠ کارگر در شرکت پتروشیمی تندگویان مشغول بە کار هستند و امورات کاری آن بە ١٢ شرکت پیمانکار سپردە شدە اند. پس از این اعتراض کارفرما قول رسیدگی بە خواستهای کارگران طی دو ماە آیندە را دادە است. اجرای طبقە بندی مشاغل یکی از مطالبات شرکتهای پیمانی در سالهای اخیر بودە است کە کارفرمایان حاضر بە پرداخت دستمزد بر اساس سابقە و تخصص بە کارگران نمی شدند و دستمزد اکثر کارگران اعم از ماهر و غیر ماهر در حد دستمزد حداقل ثابت می ماند. اینک کە کارگران موفق شدەاند در اثر مبارزات بسیار خواست طبقە بندی را بە کارفرمایان بقبولانند، کارفرماها می کوشند این قانون را طوری اجرا کنند کە بە افزایش دستمزد کمتری منجر شود و البتە برای ایجاد تفرقە در میان صفوف کارگران با تبعیضاتی کە در اجرای آن اعمل می کنند، از آن هم تا می توانند سواستفادە می کنند. این نکتە بسیار مهمی است کە کارگران بایستی بە آن توجە نمایند و نگذارند کارفرما از آن وسیلەای درست کند برای ایجاد تفرقە در صفوف کارگرانی کە بدون مبارزە مشترک نمی توانستند کارفرما را وادار بە اجرای طرح طبقە بندی مشاغل کنند. در برخی دیگر از شرکتهای پتروشیمی "بندر امام" نیز کە طرح طبقە بندی بە اجرا نهادە شدە اعتراضات مشابەای با نحوە اجرای طرح طبقە بندی صورت گرفتە است کە هنوز نتیجە آن روشن نشدە.

ادامە غارت اموال تامین اجتماعی

برخی گزارشات منتشر شدە در این هفتە حاکی از ادامە غارت اموال سازمان تامین اجتماعی و افزایش آن بعد از وزیر شدن شریعتمداری توسط دولت و وابستگان بە حکومت است. در همین رابطە یکی از اعضای هئیت امنای تامین اجتماعی کە نگران فروپاشی تامین اجتماعی در اثر این غارت ها و کاهش فزایندە درآمدهای این سازمان است، خبر از افزایش بدهی های دولت بە ٢٥٠ هزار میلیارد در سال جاری دادە است. این بدهی البتە بدهی هایی را کە دولت بابت سهمیە حق بیمەاش طی سالهای گذشتە نپرداختە و خود بە تنهایی مبلغ کلانی است، شامل نمی شود. رقم واقعی بدهی های دولت نیز مرتب با تغییر ارقام واقعی آنها بە عمد کاهش دادە می شود. بطوری کە کمتر کسانی هستند کە رقم واقعی بدهی ها را می دانند و این عدە نیز بە دلیل سهم و سودی کە از این بابت نصیب شان گردیدە یا سکوت اختیار نمودە یا ارقامی را کە مقامات دولتی اعلام می کنند تائید می کنند. متاسفانە روند فروپاشی مالی سازمان تامین اجتماعی نیز موجب قطع سرقت اموال تامین اجتماعی نشدە و بیم آن می رود کە اگر کارگران نتوانند بە این غارت خاتمە دهند، پس اندازهای چند نسل بە غارت بردە شود و همراە آن امنیت اقتصادی – اجتماعی دەها میلیون نفر از مردم کشور بە باد فنا سپردە شود.

همبستگی گستردە دانشجویان از حقوق کارگران در سالگرد جنبش دانشجویی

هزاران دانشجو با وجود سایە سنگین جو امنیتی بی سابقە بر سر جامعە و سرکوب خونین خیزش مردمی آبان مراسم روز دانشجو را در دانشگاە ها و موسسات آموزش عالی شهرهای مختلف شجاعانە برگزار کردند. با وجود بازداشت و در زندان بودن شمار بسیاری از دانشجویان شرکت کنندە در خیزش دلاورانە زحمتکشان، اجتماعات گستردەای توسط دانشجویان برگزار گردید.

دانشجویان با شرکت در اجتماعات ١٦ آذر امسال نشان دادند کە مرعوب جو نظامی حاکم بر جامعە نشدە و نمی شوند. در تمام اجتماعات ویژە ١٦ آذر دانشجویان چپ و آزادیخواە علاوە بر محکومیت کشتار زحمتکشان و اعلام مجدد همبستگی و همدردی با خانوادە جانباختگان و زندانیان خیزش آبان بطور وسیع از مبارزات و مطالبات جنبش کارگری حمایت و با آن اعلام همبستگی کردند. دانشجویان در تجمعات خود بر سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی دولت روحانی، خصوصی سازی و سیاستهای تعدیلی حکومت تاختند و مخالفت خود با این سیاستها کە موجب فقر و فلاکت کارگران، معلمان و سایر زحمتکشان و گسترش تبعیض و نابرابی و بی عدالتی گردیدە اعلام کردند. آزادی کارگران و دیگر زندانیان سیاسی از دیگر خواستهای مطرح شدە در اجتماعات دانشجویی امسال بود. برآمد بخش چپ جنبش دانشجویی در روز دانشجو نسبت بە سالهای گذشتە چنان نیرومند و پر طنین بود کە موجب شادی و شعف عدالتخواهان و واکنشهای منفی و متفرعانە مخالفان برابری و دشمنان عدالت و آزادی شد. برآمد نیرومند ١٦ آذر امسال جنبش دانشجویی همچنین نشانە دیگری از نیرومند شدن جنبش چپ و کارگری است. برآمد امسال جنبش دانشجویی می توانست بسی از این نیرومندتر باشذ، هرگاە شمار زیادی از رهبران آن در زندان نبودند، جو سنگین و بی سابقە نظامی بر کشور حاکم نبود و هجوم نیروهای امنیتی برای شکار خانە بە خانە فعالین مدنی و سیاسی سراسر کشور را فرا نگرفتە بود و زندانها با بازداشت هزاران نفر از جوانان عدالتخواە کشور سریز نشدە بود. همزمانی برآمد ١٦ آذر جنبش دانشجویی با خیزش آبان و در اوج اعتراضات کارگری خبر از آغاز فصل مبارزاتی جدیدی دارد کە نیروهای ترقی خواە در آن نقشی اساسی بە عهدە خواهند داشت.

افزودن دیدگاه جدید