جمعه ۰۴ مهر ۱۳۹۹ - ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰

آیا اعتراض مسالمت آمیز آزاد است؟

۲۲ آذر ۱۳۹۸

عدەای از مقامات ارشد دولتی و حکومتی مرتب دم از حق اعتراض مردم سخن می گویند، عدە دیگری مردم را بە بستن دهان شان تهدید می کنند و از ماموران امنیتی می خواهند کە از دستگیر شدگان اعتراف بگیرند و از تلویزیون پخش کنند تا بلکە اتهامات ناروایی را کە آنها بە تظاهر کنندگان می بندند، از زبان شکنجە شدگان تائید کنند! فرماندە سپاە پاسداران معترضین را بە" پلمپ کردن دهان" هایشان تهدید می کند.

خبرهای رسیدە حاکی از بازداشتهای گستردە فعالین سیاسی و اجتماعی دارند، در دو هفتە اخیر دەها تن از فعالین عرصە های مختلف بازداشت و یا توسط دستگاە سرکوب احضار شدەاند. احکام زندان تعدادی از فعالین، دانشجویی، کارگری و زنان بە آنها ابلاغ شدەاند.

پروین محمدی عضو اتحادیە آزاد کارگران کە بە یک سال زندان محکوم شدە است، برای گذراندن دورە محکومیت اش احضار شدە است. یک بیدادگاە دیگر علی نجاتی یکی از رهبران سندیکای کارگران نیشکر را بە ٥ سال زندان محکوم نمودە، ١٦ عضو سندیکای کارگران شرکت واحد از طڕف "پلیس امنیت" احضار شدەاند. صابر قادری، فعال مدنی ساکن دهگلان و از اعضای سازمان محیط زیستی «جمعیت شیدای سبز لیلاخ»، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل‌شده است، ٤ تن از زنان عضو "ندای زنان"بە نام های مریم محمدی، ناهید شقاقی، اکرم نصیریان و اسرین درکالە بە سە سال و ٨ ماە زندان محکوم شدند. عیسی سحرخیز توسط نیروهای امنیتی احضار و افزون بر این ها برای شمار دیگر از فعالین نهادهای مدنی و صنفی کە با دادن بیانیە بە کشتار و بازداشت هزاران نفر از شرکت کنندگان در خیزش سراسری اعتراض نمودەاند احضاریە فرستادە شدە و عدەای از آنان نیز از سوی نهادهای امنیتی تهدید شدەاند. متاسفانە حمید شیخانی یکی از بازداشت شدگان شهرک طالقانی در ماهشهر نیز زیر شکنجە بە قتل رسیدە و مرگ وی را بە خانوادە اش ابلاغ نمودەاند. در بعضی شهرها گشت خیابانی ویژە برای شناسایی و دستگیری افراد شرکت کنندە در تظاهرات هفتەهای گذشتە برقرار نمودەاند. قبل از این نیز بە گفتە یکی از نمایندگان مجلس ٧ هزار نفر را دستگیر و زندانی کردەاند.

در حالی کە عدەای از مقامات ارشد دولتی و حکومتی مرتب دم از حق اعتراض مردم سخن می گویند، عدە دیگری مردم را بە بستن دهان شان تهدید می کنند و از ماموران امنیتی می خواهند کە از دستگیر شدگان اعتراف بگیرند و از تلویزیون پخش کنند تا بلکە اتهامات ناروایی را کە آنها بە تظاهر کنندگان می بندند، از زبان شکنجە شدگان تائید کنند! فرماندە سپاە پاسداران معترضین را بە" پلمپ کردن دهان" هایشان تهدید می کند، دادستان کل از دانشجویان و معترضین می خواهد کە اعتراضات شان را کتبی کنند، علی مطهری، یادداشت نویس روزنامە جمهوری اسلامی، عباس عبدی، و... اتهامات واردە بە معترضین را رد می کنند و هر کدام بخشی از دلایل واقعی اعتراضات را یادآوری می کنند، ولی رئیس جمهور، سخنگوی دولت وزیر کشور، رئیس شورای عالی دفاع و...، همچنان مشغول متهم کردن معترضین بە کارهای ناکردە و وارونە نشان دادن حقایق را دنبال می کنند و چراغ سبز بە شکنجە گران برای شکنجە بازداشت شدگان می دهند.

اگر آنطور کە مسئولین ارشد نظام می گویند اعتراض آزاد است، دروغ نیست، پس احضار و زندانی کردن کسانی کە حتا یک سنگ هم بطرف کسی و مکانی پرت نکردەاند چیست؟

١٦ عضو یک سندیکای کارگری مگر مرتکب کدام خشونت شدەاند کە احضار شدەاند؟ علی نجاتی کدام مکان را بە آتش کشیدە کە بە ٥ سال زندان محکوم شدە است؟ کدام کار او اعتراض خشونت آمیز بودە است؟

پروین محمدی جز فعالیت صنفی مسالمت آمیز چە خلاف دیگری نمودە کە بە یک سال زندان محکوم شدە؟

کجای کار فعالان محیط زیست خشونت آمیز و غیرمسالمت آمیز و آشوبگرانە بودە اند کە هر کدام شان بە ٤- ٥ سال زندان محکوم شدە و یکی شان در زندان کشتە شدە است؟

بدحجابی کجایش خشونتگری و آشوبگری است کە دەها نفر بخاطر آن بە زندان و جریمە محکوم شدەاند؟

عیسی سحرخیز کدام بانک را آتش زدە کە احضار شدە است؟

اسماعیل بخشی، اسماعیل عبدی، بهشتی لنگرودی، سپیدە قلیان، جعفر عظیم زادە، محمد حبیبی در کدام شهر و خیابان با تیربار بە مردم حملە کردەاند کە بە ٦ تا ١٠ سال زندان محکوم شدەاند؟

دەها وکیل، نویسندە، روزنامە نگار، کە یا بە قتل رساندەاید و یا بە زندانهای طولانی محکوم شان کردید کدام خودرو و خانە را آتش زدە بودند کە آنها را کشتید و عذاب دادید؟

و...؟

این ها همە بە صرف فعالیت مسالمت آمیز و مطابق مادە ٢٧ قانون اساسی خود شما فعالیت کردەاند، حتا یک نفرشان یک سنگ هم بسوی کسی و مکانی پرتاب ننمودە. بگیر و ببندهای شما ٤٠ سال است کە ادامە دارد. تعداد کسانی را کە شما بە صرف فعالیت های مسالمت آمیز کشتە و زندانی کردەاید بی شمار هستند!

پس دروغ می گویید کە اعتراض مسالمت آمیز آزاد و حق است!

دیدگاه‌ها

باسلام وعرض خسته نباشید.به نظرمن جامعه بایدبسوی دوقطبی شدن سرمایه بزرگ وکاربرود.وفقط وقتی میتواندجامعه به سعادت برسدکه خورده بورژوابطورکل ازصحنه زمین پاک شوددراین صورت بطوردموکراتیک ترین شکلی جامعه بسوی سوسیالیزم حرکت خواهدنمودچون زایش سرمایه بزرگ ازخورده بورژوااست ووقتی ریشه اش راقطع کردیدعمرسرمایه بزرگ فقط به عمرخودسرمایه داران بستگی داردعلاوه براینکه طبقه کارگردرصنایع بزرگ قدرت خودرامیتواندنشان دهد نه درکارگاه های کوچک وبازعلاوه برآن فقط پیشترفت جامعه درسرمایه های بزرگ است وپیش ساخت سوسیالیزم درهمین صنایع بزرگ است .یک کلام تاخورده بورژوا نابودنشودسرمایه داری ادامه پیداخواهدکرد.شماباجامعه خورده بورژوا حتی اگربه قدرت برسیدمحالست به سوسیالزیم دست پیداکنید.وسیاست بایددرحمایت صنایع بزرگ باشد.وطبیعتا تمام سودبین سرمایه دارودولت وکارگرتقسیم میشود.وهرچه طبقه کارگربه رفاه بیشتری دست پیدا کند آرزوی بورژوا شدن برای سرمایه خوردبیهوده ترمیشود.فرض براین بگیرکه دولت بادخالت درشکل گیری این نوع صنایع به تدریج خودقسمتی ازسهمام داران عمده میشودکه میتواندسودخودراجهت رفاهعمومی مصرف کند چیزی بالا ترازسوئدکنونی .وچون جنابعالی بطوررادیکال درامرکارگری هستید اگراشتباه میکنم درمقاله ای توضیح بفرمایید .ممنون خواهم شد
0

افزودن دیدگاه جدید