جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

در ایران، انقلابی بدون آلترتاتیو در پیش است!

گفتگوی رادیو فرانسه با پرویز نویدی، عضو شورای مرکزی و مسئول روابط عمومی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۵ آذر ۱۳۹۸

پرویز نویدی خیزش های پیش رو در ایران را به "انقلاب بدون آلترناتیو" تشبیه می کند که علت آن به گفتۀ وی پراکندگی اپوزیسیون جمهوری اسلامی است. او در عین حال تصریح می کند که خود خیزش های جاری و پیش رو به شکل گیری یک آلترناتیو کمک خواهند کرد و مخالفان حکومت اسلامی را به اتحاد هر چه بیشتر با یکدیگر سوق خواهند داد.

بخش: 

دیدگاه‌ها

آقای نویدی من تلوزیون این پنج گروه رو که میبینم ازهیچ فرصتی برای انتقادقراردادن حزب کوتاهی نمی کنندنمی گویم مقابله به مثل کنیدولی حداقل نمی خواهیدبرای روشن شدن اذهان حرفی بزنید.منظورم حزب است نه صرفا شخص شمااینکه حزب میگوید گذارخوب این وضعیت رابیشتربرای مملکت به مصلحت میداندولی نوع تغییرحکومت که نه دست حزب است نه دست دیگرجریانات ممکن است انقلاب هم بشودولی حزب بایدروشن کندچراموافق این نوع تغییراست.صحبت نکردن وموضع نگرفتن باعث کدرشدن جامعه میشود.چه بسا افرادی باشندکه گذاربرایشان نامفهوم باشد.والبته کم هم نیستندوبه نظرمن برنامه حزب منطقی ترین ودرست ترین موضعی هست که میتوان گرفت.اما اگربرای جامعه بازنشودوجانیفتد راه برای هرتحلیلی بازاست.گاه چنان بعضی ازسازمانها تبلیغ میکنندکه فقط مانع بزرگ درراه اکتبرحزب است.گیرم که اندیشه های حزب سراپا نادرست امااندیشه های درست آنان چه نتایجی ببارآورد.ساکت ماندن به اتحادچپ کمک نمی کندروشن بودن خطوط برای قضاوت بسیارموثرترازاتحادسطحی است.درست است که اتحادبه جنبش امیدمی آوردولی روشن بودن خطوط برای جواب به آیندگان بسیارمهم است .اینجورکه پیش میروداگراعتراضات مردم به اکتبرمنتهی نشودکمترین چیزی راکه نمی بیننددیدغلط خودشان است وبازافسانه اکثریت وحزب توده راپیش میکشند.آنقدرجرات واعتمادبه نفس هم ندارند که لااقل وقتی میخواهندنقدکنند ازیکی ازاعضای حزب دعوت کنندویکه به قاضی نروند.
0

افزودن دیدگاه جدید