يكشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۴ ژانویه ۲۰۲۱

ترور قاسم سلیمانی در عراق، اقدامی که در خدمت تشدید تنش و درگیری نظامی در منطقه است!

راه جلوگيری از درگيری، اجتناب از اقدامات انتقام جويانه و رويکرد به مذاکره‌ی بدون قيد و شرط است!

۱۵ دی‌ ۱۳۹۸

دیدگاه‌ها

نبایدگرفتارپروپاگاندشد.درشرایط پیچیده زبان ساده بسیارراه گشاست .مهران براتی دربی بی سی گفت یک حرف درایران میچرخدکه اطلاعات پروازسلیمانی ازایران داده شده اگراحتمالی رابرای این صحبت بگذاریم کلا قضیه خیلی فرق میکندوبه زبان ساده ترایران وآمریکادارندراه توافق رامیپیمایندواینها زمینه سازی های آن می باشد.نه خودگول بخوریم نه بگذاریم ملت گول بخورند
0

یک دلیل این نوع نگارش فاصله جغرافیایی است بایدخودرادرایران ومیان مردم فرض کنید
0

به نظرمن این نگاه اشتباه است وبایدروی سخن با مردم باشدوتبعات حرکات دوطرف به مردم گوشزدشودحزب نمیتواندروی عملکرددوطرف تاثیربگذاردآنهاکاری راکه خودشان بخواهندمیکنندولی وقتی بامردم صحبت میکنیدهراتفاقی بیفتدموضع خودراقبلا روشن کرده اید.بایدازاین نگاه ازبالا دست کشیدوفقط ازدیدوزبان مردم وبرای آنها صحبت کرد
0

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری