جمعه ۰۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱

افزایش بودجە سپاە قدس، بە حساب بودجە دستمزدها!

یادداشت

۲۰ دی‌ ۱۳۹۸

نیروهای دمکراتیک و ترقی خواە همانقدر کە نسبت بە دخالت دیگران در امور کشور خود حساس و در مقابل آن می ایستند، با دخالت حکومت ایران در امور کشورهای همسایە و وجود و عملکرد سپاە قدس هم مخالفند. تامین منافع مشروع هر کشوری تا زمانی مورد حمایت است کە حق حاکمیت دیگران را پایمال نکند. دخالت های تجاوزکارانە و امپریالیستی امریکا در عراق بە هیچ وجە دخالت حکومت ایران در امور داخلی این کشور را توجیە نمی کند.

در بحبوحە کارزارهای تبلیغاتی گستردە و پر هزینەای کە بە انگیزە ترور سردار سلیمانی توسط ماشین تبلیغاتی رژیم بە راە افتاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بە اتفاق آرا طرح یک کمک ٢٠٠ میلیون یورویی بە سپاە قدس را بە تصویب رساندند.

این مبلغ البتە در مقابل میلیاردها دلار بودجە ای کە همە سالە از درآمدهای کشور و دزدیدن از سفرە و رفاە مردم فقر زدە ایران بە سپاە قدس اختصاص می یابد شاید رقم کوچکی بە نظر آید، اما باید در نظر داشت در شرایطی کە دولت با وجود سە برابر کردن قیمت بنزین و گران کردن نان و بسیاری از خدمات دولتی و کاهش شدید بودجە های عمرانی، درمانی و غیرە، با کسر بودجە عظیم و کم سابقە مواجە است رقم قابل توجهی است کە میشود با آن حداقل گوشە ی یکی از مشکلات مردم را کە نیاز بە پول دارد رفع نمود.

این مبلغ بخشی از بودجە همسان سازی حقوق بازنشستگان و معلمان، یا افزایش دستمزد کارکنان دولت می توانست باشد کە مجلس آن را از آنها دریغ داشت و بە سپاە قدس بخشید.

این دست و دلبازی سخاوتمندانە توسط مجلس فرمایشی در حالی انجام می شود، کە دولت بە بهانە نداشتن استطاعت مالی و کاهش درآمدهای نفتی از افزایش دستمزدهای چند مرتبە زیر خط اکثریت قریب بە اتفاق کارگران و مزدبگیران سر باز می زند و درخواست آنها برای افزایش دستمزد و مستمری های شان را با خشونت سرکوب می کند. و تلاش دارد با منطقەای نمودن دستمزد و زدن از دستمزدها در مناطق محروم پول بیشتری را برای تامین هزینە های فزایندە دستگاە سرکوب و سپاە قدس بە دست آورد.

دولت سالهاست بە بهانە نداشتن بودجە از اجرای قانون همسان سازی حقوق و دستمزد معلمان و بازنشستگان کە در مجلس بە تصویب رسیدە است سرباز می زند و مجلس نیز هیچ اقدامی برای اختصاص بودجە جهت اجرای مصوبە خودش نمی کند.

در حالیکە رشد صعودی هزینە های زندگی با سرعت ادامە دارد، نرخ تورم بە قرار آمارهای رسمی بالغ بر ٤٠ درصد شدە است و هزینە های خانوار بە ٩ میلیون تومان رسیدە و پیشبینی ها حکایت از آن می کنند کە در صورت ادامە وضعیت کنونی تورم از مرز ٥٠ درصد هم فراتر خواهد رفت، میزان افزایش دستمزد کارکنان و بازنشستگان در بودجە سال آیندە دولت ١٥ درصد اعلام شدە است و مجلس نیز هیچ تلاشی برای افزایش این رقم ناچیز انجام ندادە است.

بازنشستگان سالهاست و از زمان قبل از شروع مجدد تحریم ها، خواستار افزایش مستمری و بهبود خدمات درمانی از بین رفتە خود هنگام بررسی بودجە سالانە دولت در مجلس هستند، ولی مجلس هیچگاە هنگام رسیدگی بە برنامە های بودجە دولت ردیفی برای اختصاص بودجە بە این منظور در نظر نگرفتە است.

دە ها هزار معلم حق التدریسی سالهاست کە خواهان استخدام رسمی و بهبود حقوق ها و شرایط کاری شان هستند، آنها بارها در مقابل مجلس بە این دلیل تجمع و خواستار اقدام مجلس شدەاند، اما نمایندگان مجلس بە بهانە کمبود بودجە تا کنون هیچ اقدامی جهت تامین بودجە لازم برای استخدام شان نکردەاند.

هزاران مدرسە در سراسر کشور بویژە در مناطق روستایی و محروم نیمە ویران هستند و فاقد تجهیزات آموزشی و امکانات لازم. تا کنون عدە زیادی از دانش آموزان بواسطە ماندن زیر آوار و آتش سوزی در مدارس کشتە و دچار آسیب شدەاند، مجلس تا کنون برای نوسازی مدارس بودجە لازم را تصویب نکردە است.

نمونە ها ی بسیاری از عدم اختصاص بودجە برای امورات عمرانی و رفاهی توسط نمایندگان مجلس می توان بر شمرد کە همگی بە بهانە کمبود بودجە صورت گرفتەاند.

اگر مجلس، نهادی فرمایشی و نمایندگان آن فاسد و بی توجە بە وظایف شان نبودند و بە هنگام تخصیص بودجە نیازها و اولویتهای مردم و کشور را مد نظر قرار می دادند، در چنین اوضاع احوالی این ٢٠٠ میلیون یورو را کە نوعی دزدی از سفرە مردم محروم است بە سپاە قدس اختصاص نمی دادند تا صرف مصارف نادرست و خسارت بار کند.

سپاە قدس یکی از پرهزینە ترین نهادهای نظامی و امنیتی کشور است کە سالیانە میلیاردها دلار از درآمدهای کشور را می بلعد و آنها را صرف دخالتهای ماجراجویانە، تجاوزکارانە و مخرب و اهداف ارتجاعی حکومت در تعدادی از کشورهای منطقە می کند. دخالت های کە بە غیر از ایجاد دشمنی در میان مردم منطقە و تحریم و تهدید و ایجاد فقر و فلاکت و افلاس اقتصادی برای مردم ایران و نفاق فرقەای در میان خلق های منطقە و تبدیل منطقە بە بازاری پر سود برای کمپانی های اسلحە سازی نداشتە است.

پولهای کلانی کە تا کنون صرف فعالیت های تجاوزکارانە و ارتجاعی سپاە قدس شدە است، هرگاە صرف امور عمرانی و رفاهی در کشور می شد امروزە هم وضعیت مردم می توانست بە مراتب بهتر باشد و هم مردم با این همە تحریم، تهدید و خرابی کە عمدتا بواسطە فعالیتهای سپاە قدس و حکومت بر مردم و کشور تحمیل شدە اند، مواجە نبودند.

بی جهت نیست کە قطع دخالتهای حکومت در منطقە کە بوسیلە سپاە قدس پیش بردە می شود بە یکی از مطالبات جنبش دیماە ٩٦ و آبان ٩٨ تبدیل شدە بود و مردم ایران، عراق و لبنان بطور همزمان علیە فقر و بیکاری و دخالت حکومت ایران در این کشورها بە پا خاستند.

دولت ترامپ با ترور سلیمانی در واقع بە جنبش های شکل گرفتە در حال رشد زحمتکشان در این سە کشور آسیب رساند و رژیم های ایران و عراق از این فرصت برای تحریک احساسات ملی گرایانە مردم ایران و عراق کە نگران شروع یک جنگ تازە بودند و در عین حال دل خوشی هم از سیاستهای تجاوزکارانە و زورگویانە دولت ترامپ ندارند در جهت اهداف نامشروع و ضد مردمی خودشان سواستفادە کردند. بهمین دلیل هم خامنەای در سخنرانی روز گذشتەاش کە بعد از شلیک نمایشی چند موشک بە سوی دو پایگاە اصلی ارتش امریکا در خاک عراق انجام شد، از رویدادهای پس از ترور های بغداد، و واکنش گروهی از مردم کە بە دلایل مختلف در مراسم تشیع جنازە سلیمانی شرکت کردند، اظهار رضایت نمود و آن را بە حساب حمایت مردم از رژیم گذاشت.

با این همە رضایت و خشنودی خامنەای و دیگر سران حکومت برای مدتی طولانی نمی تواند دوام آورد. مشکلات مردم بە قوت خود باقی هستند و مردم در وضعیتی نیستند کە بتوانند از مطالبات شان کوتاە بیایند و فرصت احیا اعتماد مردم بە رژیم مدتهاست کە از دست رفتە است. تشدید بگیر و ببندها و برگزاری محاکمات فعالین صنفی و اجتماعی و ادامە اعتراضات صنفی همزمان با گرداندان جنازە سردار سلیمانی در شهرهای مختلف برای جمع کردن هوادار برای رژیم توسط دستگاە تبلیغاتی رژیم گویای این واقعیت اند.

رویدادهای بعد از ترور سلیمانی کە موجب پس نشستن یواشکی خامنەای و حکومت از مواضع پیشین شان در مقابل ترامپ شد، ماهیت ماجراجویانە و پر خسارات سیاست خارجی رژیم و هدر رفتن جان های بسیار و دەها میلیارد دلار هزینەای را کە طی ٤٠ سال صرف آن شد بیش از پیش برملا کرد. با این وصف دیگر نە حفظ سیاست خارجی رژیم و نە سپاە قدس بە مثابە عامل پیشبرندە آن با کارکرد کنونی اش قابل دوام اند. خامنەای و دیگر سران حکومت از این پس باید در مورد سیاست خارجی فاجعە بار، پرهزینە و شکست خوردە رژیم بە مردم پاسخ بدهند!

نیروهای پایبند بە اصول دمکراتیک بر خلاف سران حکومت و ناسیونالیستهای ایرانی چشم طمع بە ثروتهای کشورهای دیگر ندوختەاند. بهمین جهت نە از دخالت های تجاوزکارانە سپاە قدس در امور کشورهای همسایە حمایت کردە و می کنند و نە قهرمانان این تجاوزات را شایستە تجلیل می دانند. نیروهای دمکراتیک و ترقی خواە همانقدر کە نسبت بە دخالت دیگران در امور کشور خود حساس و در مقابل آن می ایستند، با دخالت حکومت ایران در امور کشورهای همسایە و وجود و عملکرد سپاە قدس هم مخالفند. تامین منافع مشروع هر کشوری تا زمانی مورد حمایت است کە حق حاکمیت دیگران را پایمال نکند. دخالت های تجاوزکارانە و امپریالیستی امریکا در عراق بە هیچ وجە دخالت حکومت ایران در امور داخلی این کشور را توجیە نمی کند. درگیری میان دولت ترامپ و رژیم ایران از قسم درگیری میان امپریالیست و ضد امپریالیست آنطور کە عدەای سادە انگارانە تصور می کنند نیست. دعوا بر سر منافع نا مشروع است. متحدین و دوستان واقعی ما در عراق مردمی هستند کە علیە فقر و بیکاری و دخالت های حکومت ایران، امریکا و دیگر مداخلە گران قیام کردند و مانند مردمی کە دو ماە پیش علیە حکومت در ایران قیام کردند صدها نفرشان را بە خاک و خون کشاندند. دشمنان مردم هر دو کشور هم حکومت های آنها هستند. رهایی هر دو این کشورها از قید دیکتاتوری و بی عدالتی منوط بە ادامە جنبش های مردمی و پیروزی این جنبش ها بر حکومت های فاسد و سرکوبگر آنهاست. ترامپ و خامنەای و رهبران سایر دولت های مرتجع منطقە همگی دشمنان جنبش های مردمی مترقی در ایران و عراق هستند و منافع مشترک در سرکوب و بە انحراف بردن آنها دارند.

افزودن دیدگاه جدید