سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۴ اوت ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۲۷ دی‌ ۱۳۹۸

اعتراضات پرستاران نسبت بە شرایط دشوار کاری، دستمزدهای اندک و پرداخت نشدن کارانە و کاهش کارانە ها کە از چند هفتە پیش در مشهد، اصفهان، تهران و برخی شهرهای دیگر شروع شدە بود در روز پرستار بە اوج رسید و در مشهد پرستاران در اعتراض بە تعویق ١٤ ماهە در پرداخت کارانە هایشان و کاهش آنها دست بە تجمع زدند. این اعتراضات بە دلیل عدم رسیدگی بە مطالبات پرستاران همچنان بە اشکال مختلف ادامە دارند.

ادامە اعتراضات پرستاران، اعتصاب کارگران شهرداری مریوان، کشتە و مجروح شدن کارگران در اثر حوادث کار، محاکمە ١٣ تن از کارگران هفت تپە و بازداشت و آزادی ٢ کارگر هپکو

اعتراضات پرستاران نسبت بە شرایط دشوار کاری، دستمزدهای اندک و پرداخت نشدن کارانە و کاهش کارانە ها کە از چند هفتە پیش در مشهد، اصفهان، تهران و برخی شهرهای دیگر شروع شدە بود در روز پرستار بە اوج رسید و در مشهد پرستاران در اعتراض بە تعویق ١٤ ماهە در پرداخت کارانە هایشان و کاهش آنها دست بە تجمع زدند. این اعتراضات بە دلیل عدم رسیدگی بە مطالبات پرستاران همچنان بە اشکال مختلف ادامە دارند. گفتنی است کە پرداخت نکردن معوقات مزدی کە پیشتر در میان واحدهای تولیدی شروع شد، مدتهاست کە دامنە آن بە میان پرستاران و دیگر گروە های مزدبگیر نیز تعمیم یافتە. افزون بر آن بخشی از حق و حقوق ویژە شغلی پرستاران نیز مانند کارگران تعدیل شدەاند و شرایط و فشار کاری بر پرستاران بخصوص در موسسات پزشکی و بیمارستانهای خصوصی هم بیشتر شدە اند. بە نظر می رسد کە نیروی کار در تمام بخش های اقتصادی در حال انطباق دادن با مقررات نئولیبرالی هستند و برخی امتیازات کە برای برخی گروە های شغلی مانند پرستاران و معلمان قبلا وجود داشت در حال از بین رفتن هستند.

اعتصاب کارگران شهرداری مریوان از سر گرفتە شد

در این هفتە اعتصاب کارگران شهرداری مریوان بە دلیل پرداخت نشدن دستمزدهای معوقە کارگران و خلف وعدە مسئولین استانداری کردستان نسبت بە کارگران از سر گرفتە شد. دو هفتە پیشتر نیز کارگران بخاطر نگرفتن دستمزد طی ماە های متوالی اعتصاب کردە بودند کە آن اعتصاب با پرداخت یک ماە از حقوق پایە کارگران و وعدە پرداخت بقیە حقوق و مزایای معوقە پایان یافت. آخرین خبرها حاکی از پرداخت یک ماە دیگر از دستمزد پایە کارگران است. کارگران در حال حاضر ٦ ماە حقوق معوقە دارند. در هر صورت پرداخت دو ماە از دستمزدهای معوقە نتیجە همین اعتصاب است. همین تجربە بایستی بە کارگران آموختە باشد کە در هر حال و شرایط اعتصاب می تواند نتیجە بخش باشد.

کشتە و آسیب دیدن عدە دیگری از کارگران در حین کار

در این هفتە نیز روند شتابندە حوادث کار ادامە داشت و تعدادی از کارگران در اثر آن کشتە و یا دچار آسیب شدند. تنها در یک شهرک صنعتی واقع در جادە ماکو – بازرگان ٢٤ کارگر در اثر استنشاق گاز منواکسید کربن مسموم شدند.

در یک مرکز گردآوری ضایعات در گرگان در اثر انفجار کپسول برش یک کارگر کشتە و ٣ تن دیگر مجروح شدند.

یکی از کارگران معدن "گلشانە"در منطقە معدنی "دستکران" در اثر ریزش معدن کشتە شد.

"محمد احمدی"کارگر مانورچی حین اتصال دیزل بە واگن در درود لرستان کشتە شد.

کشتە شدن ٢ کارگر مقنی در اثر سقوط بە داخل چاە در منطقه اصطلک شهرستان دماوند تهران.

کشتە شدن یک کارگر حین انجام کار در یکی از کوره‌های آهکی در بخش کردیان از توابع شهرستان جهرم در اثر مسمومیت ناشی از استنشاق گاز مونوکسیدکربن

این موار البتە تنها بخشی از حوادث کاری و قربانیان آن هستند کە خبرشان در خبرگزاری "ایلنا" منتشر شدەاند. اخبار بسیاری از حوادث کار منتشر نمی شوند. ولی آمارهایی کە از طڕف پزشک قانونی در این خصوص منتشر می شوند، حاکی از افزایش فزایندە تعداد حوادث شغلی و شمار قربانیان و مصدومین آن است. علل اصلی این افزایش عدم اجرای مقررات ایمنی و بهداشتی در محل های کار توسط کارفرمایان بە انگیزە سودجویی، عدم نظارت کافی ادارات کار بر اجرای قوانین، نبود تشکل های کارگری و مجازات نشدن کارفرمایان خاطی است. تعداد کسانی کە دچار بیمای های شغلی می شوند بنا بە گزارش سازمان بین المللی کار ٨ برابر کسانی است کە در اثر حوادث کار کشتە می شوند.

افزایش احضار کارگران بە بیدادگاە های حکومتی

در یکی دو هفتە اخیر پیگرد فعالین کارگری شدت گرفتە است. در هفتە گذشە ١٣ نفر از کارگران حق طلب هفت تپە توسط بیدادگاە شهر شوش فرا خواندە شدند. دو تن از کارگران هپکو در اراک نیز کە هفتە پیش بازداشت شدە بودند با سپردن وثیقە آزاد شدند. این بازداشت ها گفتە می شود بواسطە وجود نارضایتی شدید در میان کارگران این دو کارخانە بخاطر زیر پا نهادە شدن توافقات مسئولین دولتی با کارگران توسط مسئولین و مدیران این واحدها و نگرانی از شروع اعتصابات تازە صورت گرفتە است. تلاشهایی هم برای خریدن کارگران ذی نفوذ در میان کارگران هم صورت گرفتە کە با هوشیاری کارگران بی نتیجە ماندە اند. خلاصە اینکە با وجود تمام بگیر و ببندها کارگران همچنان در هر دو کارخانە روی مطالبات شان ایستادەاند.

افزودن دیدگاه جدید