چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰

موشک های کە بجای امنیت، امنیت زدایی می کنند!

۰۵ بهمن ۱۳۹۸

وجود نا امنی و فضای تنش آلود و ریسک درگیری و احساس خطڕ جنگ در یک کشور بیشترین نقش منفی را در آمدن و نیامدن توریست ها دارد. حال اگر در کشوری مانند ایران محدودیتهای امنیتی و مذهبی حجاب و بازداشت و زندانی کردن و بە گروگان گرفتن شهروندان دو تابعیتی و سرکوب های خیابانی مداوم و غیرە هم بر ناامنی ها اضافە شوند، دیگر چیز زیادی از همین صنعت کوچک توریسم باقی نمی ماند. حالا پیامدهای فاجعە شلیک موشک را هم اگر بر موارد نامبردە بیفزایم، فاتحە صنعت جهانگردی در ایران برای مدتی نامعلون خواندە شدە است.

فرماندهان پاسداران و سران حکومت بە کرات گفتەاند، موشک ها برای ایران امنیت ایجاد می کند و بهمین بهانە تبلیغات اغراق آمیزی در این مورد بە راە انداختەاند تا با کمک آن تولید موشک در ایران را ادامە دهند. اما موشک ها بجای اینکە امنیت کشور را تامین کنند، بە حربەای در دست امریکا و اسرائیل و کشورهای اروپایی برای اعمال تحریم های فلج کنندە اقتصادی علیە مردم تبدیل شدە و خطر جنگ در منطقە و حملە بە ایران را افزایش دادە است. خسارات انسانی و اقتصادی هنگفتی کە در اثر شلیک موشک بە هواپیمای اوکراینی بر کشور وارد شد نیز ناشی از مناقشەای است کە بر سر سیاست موشک سازی حکومت در جریان است. بنا بر این موشکها تا کنون جز ایجاد تنش، خسارات زایی کلان و امنیت زدایی برای کشور و مردم ایران حاصل دیگری نداشتە و ندارند و ادامە سیاست موشکی تنها بە ناامنی و خسارت بیشتر در کشور منجر می شود و خطر حملە بە ایران را افزایش می دهد.

با گذشت چند هفتە از شلیک دو موشک بە هواپیمای مسافر برای اوکراینی کە باعث جان باختن ۱۷۶ مسافر بیگناە آن شد، کم کم دارد برخی دیگر از خسارات های سنگینی کە در اثر این فاجعە بر کشور وارد شد روشن و در بعضی رسانە های داخلی محتاطانە بە آنها پرداختە می شود.

با وجود احتیاط های کە برای پرهیز از روشن شدن ابعاد واقعی خسارات های سیاسی، اقتصادی و حیثیتی آن توسط روزنامە نگاران بە عمل می آید اما مطالبی کە مرتبط با آن منتشر می شوند حکایت از گستردگی خسارات آن کە تا کنون سعی بر پنهان نمودن ابعاد واقعی اش از اذهان مردم شدە دارند.

روزنامە آفتاب در گزارشی کە با عنوان "شلیک خطای انسانی و سقوط هواپیمای اوکراینی به صنعت گردشگری ایران..." در ٢ بهمن منتشر نمودە بە بررسی خسارات اقتصادی این فاجعە بر صنعت توریسم پرداختە است. در این گزارش البتە سعی شدە است از زبان عدەای از فعالان عرصە صنعت گردشگری، بگویند خسارات وارد شدە، خیلی بزرگ و دیر پا نیستند و بە زودی صنعت آسیب دیدە را احیا می کنند. اما تیتر این گزارش بە تنهایی تلاشهای این چنینی را کە ممکن است ناشی از ترس گزارشگر از نیروهای امنیتی باشد کم اثر می کند.

از نکاتی کە در لابلای خطوط خود این گزارش بیان شدەاند، آشکار می شود کە اولا ابعاد خسارت بسیار گستردە هستند، ثانیا در چهارچوب شرایط کنونی بر خلاف خوشبینی های کاذب در کوتاە مدت قابل جبران نیستند و اثرات اقتصادی شان آنقدر هست کە برای گروهی کە از این صنعت نان می خورند ملموس باشد وعدە زیادی از آنان را باید هم اکنون از نان خوردن انداختە باشد. بعد از خسارات قطع یک هفتەای اینترنت این دومین ضربە اقتصادی است کە توسط جنایتکاران و ماجراجویان نادان حاکم بر اقتصاد و اشتغال متزلزل کشور وارد می شود. حجم خسارات البتە در این مورد بسیار بیشتر از قطع اینترنت است و جبران آن نیز بسیار دشوارتر و نیازمند زمان طولانی است.

دەها میلیون نفر در کشورهای جهان از طڕیق صنعت توریسم بە صورت مستقیم و غیر مستقیم نان می خورند. در تعدادی از کشورها صنعت توریسم دست بالا را در اقتصاد دارد و امورات آنها بدون این صنعت با مشکلات زیادی مواجە می شود. حتا کاهش تعداد توریستها بە اقتصاد، اشتغال و تولیدات صنعتی و خدماتی چنین کشورهای آسیب های شدید وارد می کند. بهمین جهت دولتهای این کشورها پیوستە در تلاش اند تا با ایجاد تسهیلات مختلف راحتی و آسایش خاطر توریست ها را فراهم و از صنعت توریسم، کە سودآور و اشتغالزا است حمایت و آن را تقویت کنند.

وجود نا امنی و فضای تنش آلود و ریسک درگیری و احساس خطڕ جنگ در یک کشور بیشترین نقش منفی را در آمدن و نیامدن توریست ها دارد. حال اگر در کشوری مانند ایران محدودیتهای امنیتی و مذهبی حجاب و بازداشت و زندانی کردن و بە گروگان گرفتن شهروندان دو تابعیتی و سرکوب های خیابانی مداوم و غیرە هم بر ناامنی ها اضافە شوند، دیگر چیز زیادی از همین صنعت کوچک توریسم باقی نمی ماند. حالا پیامدهای فاجعە شلیک موشک را هم اگر بر موارد نامبردە بیفزایم، فاتحە صنعت جهانگردی در ایران برای مدتی نامعلون خواندە شدە است. بە این ترتیب بی ربط نخواهد بود اگر این خسارت ها را کە حتما رقم بزرگی خواهد شد بە حساب ماجرا جویی های ابلهانە خامنەای و پاسداران لاف زن وی بگذاریم.

صنعت توریسم لازم است کە در کشور توسعە پیدا کند و بە توسعە اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کند. اما قبل از آن بایستی موانعی کە حکومت بر سر راە آن قرار دادە بر طرف و مقدم بر همە صلح و آرامش جای تنش و ماجراجویی های مصیبت بار و ویرانگر را بگیرد و سایە شوم جنگ از سر مردم دور شود و مردم بتوانند آزادانە در کشور فعالیت اجتماعی و سیاسی نمایند. اما دور از واقعیت است کە با وجود این حکومت سرکوبگر و ستیزە جویانی چون ترامپ و ناتانیاهو کە از این حکومت مانند لولوی سرخرمن برای ترساندن همسایگان و تیغ زدن آنها و تثبیت موقعیت شان در امریکا و اسرائیل بهرە می گیرند بشود تنش و فضای جنگی را کە این ها بر منطقە تحمیل کردەاند از بین برد.

برخورد سرکوبگرانە ای کە با دانشجویان و مردم معترض بە این جنایت شد و اعمال موانع متعدد بر سر برگزاری مراسم عزاداری توسط خانوادە های جان باختگان و استقبال و تجلیلی کە در مجلس فرمایشی پس از سخنرانی فرماندە سپاە از عاملان این جنایت شد همگی گویای ادامە سیاستهای کنونی حکومت هستند و تبع آن ادامە وضعیت فرسایندە کنونی. در این میان مردم ایران و عراق هستند کە بایستی با جان و مال خود هزینە های سنگین مناقشە میان حکومت های حاکم بر کشورشان و ترامپ را بپردازند.

افزودن دیدگاه جدید