يكشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۹ مارس ۲۰۲۰

سینه خونین بهمن

به یادِ سیاهکل و آن عاشقان شرزه؛

۰۸ بهمن ۱۳۹۸آخرین گلوله را چه کسی بر سینه شب

شلیک کرد !؟

و قهقهه مستانه اش از فراز جنگل

گذشت -

که مردگان را در شب نشینی با ابلیس

به هراس آوردبه یادِ سیاهکل و آن عاشقان شرزه؛سینه خونین بهمن

زمستان با شما می آید

و شما ... با طراوتِ جنگل -در سایه سارِ انبوه درختان

و چشمان عقابی در کهکشان

یادمانِ عطش آلودِ

گامهایتان ،

در سینه یِ خونین بهمن

می ماند ،آخرین گلوله را چه کسی بر سینه شب

شلیک کرد !؟

و قهقهه مستانه اش از فراز جنگل

گذشت -

که مردگان را در شب نشینی با ابلیس

به هراس آورد !از کوله بارهایِ خسته

بر گُرده هایِ نفس هایِ ممتد

هنوز خوشه های خورشید

بر شاخسار گلبوته ها می بارد ،این راز را در ژرفایِ زمین

کاشتید ،

و از تکرار واژه ها ،

پندارِ وهم آلود و

هول ؛

در سیاهی شب گذشتید

شمایان ماندید ،که ما فراموش نمی شویم !

و با درخت و صخره و مِه -

و نخستین برف زمستان ،

که قله ها را می پوشاند

با شمایان ... به گفتگو می نشینیم .رحمان - ا ۷ / ۱۱ / ۱۳۹۸------------------------

نقاشی همراه: اثر ماندگار زنده یاد بیژن جزنی با نام «سیاهکل»

دیدگاه‌ها

ضمن تشکرازرحمان ازشمی صلواتی خبری نیست دلتنگش هستیم
0

افزودن دیدگاه جدید