پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۶ اوت ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۱۹ بهمن ۱۳۹۸

همراە با بە تاراج رفتن بخشی از اموال عمومی حقوق کارگران نیز توسط مالک جدید بە تاراج بردە شدە و این است آن دلیل اصلی مخالفت فزایندە کارگران با سیاست خصوصی سازی کە توسط نئولیبرال های آشکار و نهان و زیر پوشش و عناوین فریبندە در جریان است. هدف مقدم ائتلاف نئولیبرالی نیز چیزی بە غیر از برچیدن حق و حقوق کارگر و افزودن بر سود اقلیت رانت خوار حاکم نیست.

در این هفتە اعتصابات و اعتراضات کارگری باز هم افزایش یافتند. از ویژگی های اعتصابات اخیر افزایش اعتصابات کمتر تدافعی و بیشتر تعرضی است.

عقب نشینی کارفرمایان در مقابل اعتصابات واحدهای پتروشیمی، تجمع اعتراضی کارگران سیمان ایلام تجمع های بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز مقابل استانداری فارس، بیانیە مشترک ١٠ تشکل کارگری مستقل با خواست افزایش دستمزد، بیانیە انجمن روزنامە نگاران آزاد، احضار ٣ تن از کارگران سیمان کارون از طڕف مسئولین قضایی، کشتە شدن دلخراش ٤ کارگر در اثر سقوط آسانسور در حین کار، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند.

در حالی کە حدود دو هفتە بیشتر بە انتخابات فرمایشی نماندە و در شرایطی کە بساط فریبکاری سرکردگان تشکلهای کارگری حکومتی برای کشاندن کارگران بە پای صندوق های رای با دادن وعدەهای کاذب پهن تر از همیشە است، کارگران بدور از این هیاهوهای تبلیغاتی رذیلانە و بی اعتنا نسبت بە تلاشهای مذبوحانە آنها برای دفاع از حق و حقوق پایمال شدە و بهبود شرایط مزدی و شغلی شان و حق تشکل در شهرهای مختلف مشغول اعتصاب و اعتراض بودند.

در این میان اعتصابات در چند کارخانە پتروشیمی کە از دو هفتە پیش شروع شدە بود، با وجود سانسور شدید خبری کە برای سرپوش نهادن بر آنها و محدود نمودن تاثیرات شان در آستانە انتخابات اعمال می شد، تا میانە این هفتە نیز تداوم یافتند و تنها پس از موافقت مدیران کارخانە ها و مسئولین دولتی با خواستە های کارگران پایان یافتند. انتخاب موقع اعتصابات، شرکت همزمان کارگران ٣ کارخانە در اعتصابات با مطالبات کم و بیش مشترک بە همراە مقاومت دلیرانە کارگران روی خواستە هایشان و بە برکت همبستگی تحسین برانگیز میان اعتصابیون، علل اصلی کامیابی کارگران در کارخانە های پتروشیمی، "بندر امام"بودند. تشکیل اتحادیە کارگری، یکسان سازی حقوق و مزایا، افزایش دستمزد، اجرای بدون تبعیض طبقە بندی مشاغل، لغو قراردادهای حجمی، از خواستە های اصلی اعتصابات کارگران پتروشیمی ها در بندر امام بودند. بە رغم این کامیابی اما باید منتظر بود و در عمل دید کە کارفرمایان و مسئولین دولتی تا چە حد بە توافقات شان پایبند باقی می مانند. امید این است کە کارگران آگاهی کە بە ضرورت و اهمیت اتحادیە مستقل کارگری مطابق با مقاولە نامە های سازمان بین المللی کار واقف هستند و آن را جز مطالبات اعتصاب شان قرار دادەاند، بتوانند کارفرمایان را وادار بە اجرای توافقات شان کنند.

تجمع اعتراضی کارگران کارخانە سیمان ایلام

٦٠٠ کارگر کارخانە سیمان ایلام در این هفتە در اعتراض بە عدم اجرای طبقە بندی مشاغل و عدم حمایت ادارە کار از اجرای قانون طبقە بندی مشاغل کە در قانون کار بە تصویب رسیدە است اعتراض کردند و خواستار اجرای طرح طبقە بندی در کارخانە شدند. گفتنی است کە عدم اجرای طبقە بندی مشاغل یکی از ترفندهای رایج کارفرمایان برای پایین نگاە داشتن دستمزده و پرداخت دستمزد حداقل بە همە کارگران و منظور نکردن تخصص و سابقە کار است. ادارات کار کە بایستی بر اجرای قانون کار نظارت نمایند، از انجام وظیفە شان سر باز می زنند.

تجمع کارگران شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس در مقابل سازمان خصوصی سازی

کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس در این هفتە بار دیگر و برای چندمین بار در اعتراض بە واگذاری این شرکت و پایمال سازی حق و حقوق شان پس از واگذاری توسط مالک شرکت اعتراض نمودند. کارفرمای جدید پس از استقرار در شرکت شروع بە از میان برداشتن حق و حقوق قانونی کارگران نمودە است. تبدیل قراردادهای کاری کارگران از رسمی بە موقت، پرداخت نکردن منظم دستمزدها، کاهش مزایای جنبی مزدی، واریز نکردن حق بیمە کارگران بە حساب تامین اجتماعی و بە خطر افتادن امنیت شغلی و اجتماعی کارگران در اثر واگذاری شرکت، از جملە تغییراتی است کە در پی خصوصی شدن شرکت بوجود آمدە است. در واقع همراە با بە تاراج رفتن بخشی از اموال عمومی حقوق کارگران نیز توسط مالک جدید بە تاراج بردە شدە و این است آن دلیل اصلی مخالفت فزایندە کارگران با سیاست خصوصی سازی کە توسط نئولیبرال های آشکار و نهان و زیر پوشش و عناوین فریبندە در جریان است. هدف مقدم ائتلاف نئولیبرالی نیز چیزی بە غیر از برچیدن حق و حقوق کارگر و افزودن بر سود اقلیت رانت خوار حاکم نیست.

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز

در روزهای سە شنبە و چهارشنبە این هفتە کارگران بازنشستە مخابرات راە دور شیراز در مقابل ساختمان استانداری فارس تجمع اعتراضی برگزار کردند و ضمن اعتراض بە خلف وعدە مسئولین ذیربط خواستار پرداخت حق سنوات خود همراە با سود تاخیر آن شدند. بە نوشتە خبرگزاری "ایلنا "٤٠٠ نفر کە در تجمع روز چهارشنبە حضور داشتند، خواستار رسیدگی مسئولین استانداری بە وضعیت شان از طریق مذاکرە با مسئولین وزارت صنعت و معدن هستند. این خبرگزاری میزان بدهی شرکت بە بازنشستگان را با احتساب سود دیرکرد آن ١٠٠ میلیارد تومان اعلام نمودە است. شرکت مخابرات راە دور گفتە می شود تحت مدیریت "هیات اجرایی، هیات حمایت از صنایع که مدیران ارشد وزارت‌خانه‌ها در آن حضور دارند، اداره می‌شود".

اعتراض پرستاران بە ناچیز بودن کارانە و عدم پرداخت منظم آن

گزارشاتی کە در خصوص وضعیت پرستاران منتتشر می شوند حاکی از وجود نارضایتی و ادامە اعتراضات پرستاران در همە شهرها، نسبت بە اجحافاتی کە در حق آنها روا داشتە می شود دارند. در این هفتە نیز پرستاران نسبت بە پرداخت نشدن کارانە ناچیزشان طی ١٢ تا ١٤ ماە گذشتە اعتراض نمودند و گفتند بخشی از ارزش کارانە های معوق آنها بواسطە افزایش قیمت ها و کاهش ارزش پول از دست رفتە است و دیگر کمک چندانی بە بهبود وضعیت اقتصادی آنها نمی کند. گفتنی است کە مسئولین دولتی در روز پرستار وعدە پرداخت کارانە های معوق پرستاران را دادە بودند، کە تا کنون بە آن عمل نکردەاند.

درخواست افزایش دستمزد توسط ١٠ تشکل کارگری و انجمن روزنامە نگاران آزاد

در این هفتە پس از آنکە تقاضی افزایش حداقل دستمزد بە ٧ میلیون تومان در ماە توسط کارگران پتروشیمی "بندر امام" مطرح شد. در حالی کە نمایندگان تشکلهای کارگری وابستە بە حکومت و دبیرکل خانە کارگر صحبت از افزایش دستمزد ٤ میلیونی می کردند، ١٠ تشکل کارگری مستقل بە همراە انجمن روزنامە نگاران در دو بیانیە جداگانە خواستار افزایش واقعی دستمزدها شدند. این تشکل ها در بیانیە شان با اشارە بە سبد هزینە معیشت خانوار کە بالغ بر ٩ میلیون تومان گردیدە خواهان افزایش دستمزدها گردیدەاند. انجمن روزنامە نگاران آزاد نیز در بیانیە شان با اشارە بە ناچیز بودن دستمزد ٨٠ درصد از مزدبگیران و افزایش هزینە های زندگی بە بیش از ٨ میلیون تومان خواستار افزایش مناسب دستمزدها و اصلاح دمکراتیک قوانین ناظر بر محاسبە و تعیین دستمزد شدەاند. با این همە شواهد موجود نشان می دهند کە مبلغ پیشنهادی نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار نهایتا حاضر بە افزایش دستمزد بیش از ٢٢ درصد نیستند. بنا بر این کارگران از جملە ١٠ تشکل کە خواستار افزایش دستمزد واقعی و متناسب با هزینە های زندگی هستند و همچنین انجمن روزنامە نگاران آزاد کە خواستار تغییر قانون تعیین مزد هستند لازم است تا هنوز فرصت باقی است خودشان دست بە اقدام مقتضی بزنند. شورای عالی کار بدون فشار از بیرون بە افزایش واقعی دستمزد تن نخواهد داد و از دست نمایندگان تشکلهای حکومتی کاری ساختە نیست.

" انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران خواهان بازنگری اساسی و اصلاح دموکراتیک در ساز و کار تعیین مزد و تصویب حداقل مزدی است که هزینه‌های یک خانوار را مطابق با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند".

احضار ٣ تن از کارگران سیمان کارون توسط دستگاە سرکوب

در این هفتە نیز سرکردگان دستگاە سرکوب بیکار ننشستند و پس از صدور احکام جابرانە حدود ٤٢ سال زندان و ٢٢٢ ضربە شلاق و جریمە نقدی و محرومیت از فعالیت سیاسی و اجتماعی برای ٧ نفر از معلمان عضو انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، و شمار دیگری از فعالین سیاسی و اجتماعی بە زندان های طولانی، ٣ تن از کارگران سیمان کارون در هرمزگان را بە دلیل شرکت در اعتصابی کە ٣ سال پیش در این کارخانە انجام شد، بار دیگر احضار کردند. تشدید مداوم سرکوبها نشان از وحشت رژیم از گسترش اعتراضات علیە حکومت و سیاستهای جابرانە و عدالت ستیزانە آن دارد. با این همە این بگیر و ببندها روند مبارزات اجتماعی برای برکناری رژیم مستبد و فاسد فقه ها از قدرت را متوقف و منحرف نخواهد کرد و انگیزە مبارزان را برای ادامە پیکار حق طلبانە شان استوارتر می کند.

کشتە شدن دلخراش ٤ کارگر در یک روز

متاسفانە روند فزایندە کشتە شدن کارگران در حین کار بە دلیل حکمروایی بی قانونی و زیادە خواهی کارفرمایان همچنان بصورت پرشتاب ادامە دارد. در این هفتە تنها ٤ کارگر ساختمانی در حین انجام کار در اثر سقوط آسانسور بە صورت دلخراشی در یک ساختمان در دست ساخت، واقع در شهر صوفیان از توابع شبستر کشتە شدند. کە البتە این تنها حادثە منجر بە مرگ هفتە نبود. حداقل یک کارگر معدن در بیرجند و دو کولبر دیگر نیز در سقز در اثر سرما جان باختند. متاسفانە بە دلیل کاهش حساسیتها نسبت بە این واقعیت تلخ و بی ارزش شدن جان انسان های شریف و زحمتکش بە نظر می رسد این وضعیت تا مدتها ادامە داشتە باشد.

افزودن دیدگاه جدید