سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱ اوت ۲۰۲۰

خاک بر چشم بازنشستگان نپاشید!

۱۹ بهمن ۱۳۹۸

بقول رفقای خودتان قرار است بجای انتخابات، انتصابات برگزار شود و مجلس را با بازاری ها، سرداران سپاە، زندانبانان، رانتخواران و آخوند های سر سپردە و تاجران و دلالان دین پر کنند و سردار قالیباف دزد و اختلاسگر را رئیس آن کنند، دیگر چرا خلاصی بازنشستگان از زیر خط بقا را در "گرو" مجلس و انتخابات عنوان می کنید؟ وظیفەای را کە بە عهدە تان گذاشتەاند باید انجام دهید، انجام دهید ولی بدانید کە گوش بازنشستگان از این حرفها و وعدە ها پر است و آنها تنها مدعیان نمایندگی را با عمل شان می سنجند!

"علی اصغر بیات" رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در این هفتە در یک گردهمآیی بازنشستگان کە بە منظور تشویق بازنشستگان بە شرکت در انتخابات مجلس در اسلام شهر تشکیل دادە بود سخنرانی نمود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان کە یک تشکیلات حکومتی است، در سخنرانی اش پس از اشارە بە درماندگی بازنشستگان از تهیە اقلام مصرفی و خوراکی، سرنوشت تامین اجتماعی و بازنشستگان را در گرو انتخابات مجلس عنوان نمود و متذکر شد؛ "مجلس راهگشاست و این نهاد مهم پایگاه و مسیر حرکت دولت و ملت را مشخص می‌کند، ... انتظار بازنشستگان از نمایندگان و کاندیداها پیگیری مشکلات و مطالبات بازنشستگان است. مطالباتی که تعدادی از آنها حل شده یا در حال حل‌شدن است و مطالباتی که زمین مانده و نیاز به حمایت و پیگیری نمایندگان مجلس دارد."

رئیس این تشکیلات حکومتی کە سالهاست "فعالیت" می کند در حالی سعی می کند مجلس را چارە دردهای بازنشستگان جا بزند و بازنشستگان را بە شرکت در انتخابات مجلس نماید کە از نعمت مجلس و دولت بە قول خودش امروزە وضعیت بازنشستگان طوری ست کە حتا قادر بە تامین اقلام مصرفی و خوراکی خود نیستند!

او از حل بخشی از مشکلات بازنشستگان و حل بقیە در آیندە دم می زند، اما نمی گوید کدام مشکل را تا کنون حل کردەاند؟ حل بقیە مشکلات در آیندەای کە معلوم نیست هرگز برسد، نیز وعدە سر خرمن است.

با این وصفی کە ایشان از وضعیت زندگی بازنشستگان می کنند و این تنها حرف درستی است کە در این گردهمآیی از دهان جناب رئیس زدە شدە، پس این مجلس و دولت و نمایندگان آن کە با عملکردشان طی دەها سال بازنشستگان را درماندە از تامین خورد و خوراک شان نمودەاند، چگونە ایشان باز هم تغییر وضعیت بازنشستگان را در گرو شرکت در انتخابات و رای دادن بە کسانی می کند کە دەها سال سابقە نمایندگی دارند و جز بدتر کردن وضعیت بازنشستگان کار دیگری برایشان نکردەاند. بازنشستگان مگر چند بار از یک سوراخ باید گزیدە شوند؟ کە آقای بیات آنها را بە آن توصیە می کند؟

و اما چرا بازنشستگان کارشان بە درماندگی کشیدە شدە است و چرا این رهبر بە اصطلاح کارگری بجای گفتن علل واقعی درماندگی بازنشستگان دروغ می گوید و سعی در بە بیراە بردن آنان دارد؟

علل معلوم اند، راە حل ها هم وجود داشتە و دارند، منتهی گفتن آنها از نظر این نمایندە وابستە بە قدرت نە بە مصلحت، مجلس و دولت و نە بە مصلحت ایشان و رفقای او است کە قرار است با رای این بازنشستگان وارد مجلس شوند!

علل درماندگی امروزە بازنشستگان و بدتر شدن همە سالە درماندگی شان، در بالا بردن سهم بازنشستگان از هزینە درمان و دارو، عدم افزایش حقوق بازنشستگی متناسب با تورم و افزایش هزینەهای زندگی، گرانی هزینە مسکن، غارت منابع تامین اجتماعی توسط دولت. بذل و بخش شرکتهای "شیستا"میان اعوان و انصار حکومتی ها و عوامل آنها، پرداخت نکردن حق بیمە ها توسط دولت و کارفرمایان، اختصاص ٩ بیست وهفتم حق بیمە تامین اجتماعی بە وزارت بهداشت و درمان ... است. بدهی دولت بە تامین اجتماعی طی ٦ سال ٥/٢ تا ٣ برابر شدە است. این آقایان نمایندگان و قانون گذاران تا کنون مگر جلوی کدام یک از این اقدامات غیر قانونی را گرفتەاند کە از این بە بعد خلاصی بازنشستگان "درگرو" آنها است؟ خود این کانون کە قرار بودە از حق و حقوق بازنشستگان دفاع کند جز دنبالە روی از سیاستهای دولت کە شاغل و بازنشستە را محتاج نان شب شان نمودە، چە کردە است؟ چند اعتراض علیە این اقدامات را سازمان دادە است؟ بە حل کدام مشکل بازنشستگان مساعدت نمودە است؟

اگر این تشکل مدافع حقوق بازنشستگان بود، و ابزار پیشبرد سیاستهای حکومت نبود، کە بازنشستگان دنبال تشکلهای دیگر نمی رفتند. در سالهای اخیر تشکلهای مستقلی توسط بازنشستگان تشکیل شدە است. این تشکلها بر خلاف تشکلهای حکومتی برای دفاع از حق و حقوق بازنشستگان و سازماندهی اعتراضات آنها تشکیل شدە و اقدامات زیادی را انجام دادەاند و توانستەاند اقدامات موثری برای دفاع از صندوق ها و سرمایە های آنها انجام دهند. کانون عالی بازنشستگان تا کنون چە کردە است؟

وعدە همسان سازی حقوق بازنشستگان را بە دروغ می دهید. اگر بە آن پایبند بودند و می خواستند بە آن عمل کنند می بایستی در مجلسی کە بیش از یک سوم آن در اختیار طرفداران دولت بود عملی اش می کردند. علیرضا محجوب و خانم جلودار زادە نمایندگان شما در مجلس گذشتە و کاندیدهایتان برای مجلس آیندە چە اقدامی برای انجام آن تا کنون انجام دادند؟ خاک بر چشم بازنشستگان نپاشید و سعی نکنید آنها را بە بیراهە ببرید! بازنشستگان نیز مانند اکثریت مردم این کشور بە ماهیت حکومت و نهادهای حکومتی امثال مجلس و کسانی کە اذن دخول بە آنرا می گیرند و فرمایشی بودن و هیچکارە بودن مجلس آنقدر شناخت دارند کە فریب این وعدەها را نخورند.

این بار کە بقول رفقای خودتان قرار است بجای انتخابات، انتصابات برگزار شود و مجلس را با بازاری ها، سرداران سپاە، زندانبانان، رانتخواران و آخوند های سر سپردە و تاجران و دلالان دین پر کنند و سردار قالیباف دزد و اختلاسگر را رئیس آن کنند، دیگر چرا خلاصی بازنشستگان از زیر خط بقا را در "گرو" مجلس و انتخابات عنوان می کنید؟ وظیفەای را کە بە عهدە تان گذاشتەاند باید انجام دهید، انجام دهید ولی بدانید کە گوش بازنشستگان از این حرفها و وعدە ها پر است و آنها تنها مدعیان نمایندگی را با عمل شان می سنجند!

افزودن دیدگاه جدید