پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱ اکتبر ۲۰۲۰

جُنگ کارگری شماره 54

یادداشت

۲۰ بهمن ۱۳۹۸

در این شماره می خوانید:

-تحریم و اعتصاب بجای شرکت درانتخابات فرمایشی!

-تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم- بخش هفتم و پایانی

-خاک بر چشم بازنشستگان نپاشید!

جایگاه کارگران در "نافرمانی مدنی" و تحریم انتخابات

-اشتغال در اقتصاد سبز- بخش دوم

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید