جمعه ۰۴ مهر ۱۳۹۹ - ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۲۵ بهمن ۱۳۹۸

تجمع اعتراضی کارگران نی بر هفت تپە مقابل تامین اجتماعی، تجمع فرهنگیان تبریز مقابل ادارە راە و شهرسازی آذربایجان شرقی، اعتراض ٨ هزار کارگر فروشگاە های زنجیرەای رفاە پس از خصوصی سازی، محاکمە شمار دیگری از فعالین کارگری و سندیکایی، مهمترین رویداد های گزارش شدە کارگری هفتە بودند.

در روز ١٩ بهمن شماری از کارگران نی بر هفت تپە در اعتراض بە پرداخت نشدن حق بیمە شان بە تامین اجتماعی کە مانع بازنشستگی آنها مطابق توافقات پیشین دولت با آنها می شود تجمع کردند. کارگران معترض در تجمع شان خواستار پرداخت حق بیمە معوقە شان مطابق توافقات بە عمل آمدە در این خصوص شدند. خواست دیگر کارگران پرداخت دستمزد های معوقە ماە های فروردین و اردیبهشت سال جاری مطابق توافق شان با کارفرما در ٣١ شهریور امسال بود. کارگران معترض افزون بر این خواستە ها نسبت بە خصوصی شدن مجتمع هفت تپە کە موجب از دست رفتن حق و حقوق شآن شدە معترض هستند و با آوردن پلاکاردی کە روی آن نوشتە بودند، "ما کارگران هفت تپە بیداریم، از خصوصی سازی بیزاریم" اعتراض شان نسبت بە واگذاری هفت تپە را اعلام کردند. کارفرما ها و نهادهای دولتی و قضایی بە ندرت اتفاق می افتد کە نسبت بە توافقاتی کە پس از اعتصابات با کارگران می کنند پایبندی نشان دهند. بویژە صاحبان و مدیران شرکت های واگذار شدە بە دلیل اینکە از وابستگان بە حکومت هستند، بە پشتوانە حمایتی کە از آنها می شود نگران عواقب قانونی زیرپا نهادن توافقات شان نیستند. در این میان تنها وسیلە کارگران برای وادار کردن کارفرمایان بە اجرای توافقات همانا اعتصاب و تجمع است. اگر کارفرما و مسئولین دولتی بە توافقاتشان با کارگران نی بر عمل می کردند کارگران نیاز بە تجمع پیدا نمی کردند.

١٧ سال انتظار برای مسکن صبر معلمان تبریز را سرریز کرد!

در ٢٠ بهمن عدەای از معلمان و فرهنگیان تبریز پس از ١٧ سال انتظار و دوندگی بی نتیجە برای مسکن دار شدن، صبرشان لبریز شد و مبادرت بە تجمع اعتراضی در مقابلاداره راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، نمودند. تعاونی فرهنگیان با گذشت ١٧ سال از ثبت نام فرهنگیان شهر هنوز موفق بە خانە دار کردن معلمان و فرهنگیان نشدە است. خبرگزاری "ایلنا" کە خبر این اعتراض را منتشر نمود، در مورد علت ناکامی تعاونی مسکن توضیحی ننوشت. اما اکثر تعاونی های مسکن در شهرهای مختلف بە دلیل موانع متعددی کە بر سر راه شان قرار دادەاند و عدم حمایت دولت از تعاونی ها از مسکن دار کردن اعضای شان بازماندە و وضعیت کم و بیش مشابهی دارند. یکی از مشکلات تعاونی ها رشد تورم و گرانی و اثر آنها بر افزایش هزینە ساخت و ساز و درخواست های پیاپی شرکت های ساختمانی برای پول بیشتر است. پولی کە پرداخت آن از عهدە هیچ حقوق بگیری برنمی آید. طولانی شدن زمان اجرای پروژە ها باعث چند برابر شدن هزینە ساخت و ساز شدە است. مشکل دیگر ندادن بە موقع وام و تسهیلات از طرف دولت است. معلمان هم اکنون دستمزد ماهانە اندکی می گیرند کە بە زحمت کفاف هزینە های حداقل زندگی شان را می دهد، امکان برآوردە کردن تقاضای هزینە های ساخت و ساز را ندارند و این موضوع هم اکنون مهمترین عامل نیمە کارە ماندن پروژە های ساختمانی تعاونی های کارگری است. دولت نیز حاضر بە کمک کردن برای حل این مشکل نیست و بانک ها نیز حاضر بە دادن وام مکفی بە تعاونی ها نیستند و ترجیح می دهند بە جای دادن وام بە تعاونی ها آنرا بە بساز بفروش ها و برج سازان بدهند. متاسفانە رفع اینگونە موانع با اوضاع فعلی دشوار بە نظر می رسد و تنها با سرمایە گذاری و تسهیلات دولتی است کە می شود این معضل را رفع نمود. ایجاد تسهیلات برای تامین مسکن مناسب نیز جزء وظایف دولت است. دولت اگر بخواهد می تواند با گرفتن مالیات از انبوە سازان و صاحبان خانە های لاکچری و دادن زمین رایگان هم تسهیلات و بودجە لازم برای تعاونی های ساختمانی را تامین کند و هم مانع رشد تورم کە هزینە مسکن در آن نقش زیادی دارد بشود. تحمل گرانی سرسام آور هزینە مسکن برای مزد و حقوق بگیران با دستمزدهای کنونی نا ممکن است و بایستی هرچە زودتر چارەای برای آن اندیشیدە شود. دولت ولی در این خصوص هم برنامە جامعەای ندارد و لابد حل این معضل را هم بە عهدە بازار و انبوە سازان واگذار نمودە است.

اعتراض ٨٠٠٠ پرسنل فروشگاە های رفاە بە قطع مزایا هایشان پس از خصوصی سازی

قطع مزایای پرسنل فروشگاە های زنجیرەای رفاە پس از خصوصی ساز با اعتراض ٨هزار پرسنل آن مواجە شدە است. نمایندگان پرسنل می گویند مدتی پس از خصوصی شدن فروشگاە های رفاە بسیاری از مزایای عرفی کە قبل از خصوصی سازی بە کارگران دادە می شد قطع شدە است. آنها بە این اقدام کارفرما کە خلاف مادە ٢٦ قانون کار هم هست اعتراض دارند و خواهان پرداخت مزایای خود بە صورت گذشتە و رعایت قوانین کار هستند. پاداش پایان سال، حق شیفت کاری، حق جمعە کاری، شب کاری بە همراە یک سری دیگر از مزایایی کە تا کنون بە آنها تعلق می گرفت قطع شدەاند.

علت قطع مزایا و از میان برداشتن قوانین کاردر تمام واحدهای واگذار شدە بە بخش خصوصی، عمدتا بە دلیل حمایت یک جانبە دولت و کلیە نهادهای حکومتی از کارفرمایان و عدم مجازات کارفرمایان خاطی و قانون شکن است. وقتی کە دولت و کارفرمایان یک چنین رابطە درهم تنیدەای پیدا می کنند و علیە کارگر متحد می شوند، تنها عاملی کە می تواند با آن مقابلە موثر نماید و مانع از بین بردن حق و حقوق کارگران و بدتر شدن وضعیت معیشتی و شرایط کاری آنها شود، مقدمتا داشتن تشکل مستقل و اعتصاب است. اما با وجود اهمیتی کە این دو دارند، برای احقاق حق کارگران کافی نیستند. کارگران بایستی برای دفاع موثر از حق و حقوق شان نە فقط در اتحادیە های کارگری مستقل متحد شوند، بلکە لازم دارند احزاب و رسانە های خاص خودشان را داشتە باشند و در امورات سیاسی و اجتماعی مداخلە گر شوند. هر جا و هرزمان کە کارگران موفق بە این کار شدەاند توانستەاند حق و حقوق شان را بطور نسبی تامین و سطح زندگی شان را بهبود بدهند. هیچگاە برای این کار دیر نیست. معطل نشوید کار را شروع کنید!

محاکمە ٤ فعال کارگری دیگر در بیدادگاە های رژیم ستمگر

تو گویی کە دستگاە قضایی رژیم ستمگر نذر کردە کە هر هفتە عدەای از زحمت کشان و آزادیخواهان را بە بند بکشد و از آنها بخاطر حق خواهی شان انتقام بگیرد. در این هفتە نیز تعداد دیگری از آزادی خواهان و حق طلبان برای محاکمە از طرف بی دادگاە های رژیم فرا خواندە شدند و عدەای نیز برای بازجویی بە مراکز سرکوب بردە شدند. یک معلم دیگر "اسکندر لطفی" بە دوسال زندان محکوم شد و سە فعال کارگری "فرید لطف آبادی، رهام یگانە و هیراد پیربداغی" کە در ٢٠ بهمن محاکمە شدند در انتظار صدور حکم های شان بسر می برند. طنز تاریخ این است کە این کارگران و معلمان در سالگرد انقلابی بە جرم عدالت خواهی توسط کاخ نشینانی محاکمە می شوند، کە با وعدە استقرار عدالت و حمایت از "مستضعف و کوخ نشین" و مبارزە با بی عدالتی و کاخ نشینی بە قدرت رسیدند!

 

افزودن دیدگاه جدید