جمعه ۰۴ مهر ۱۳۹۹ - ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰

همە با هم بسوی تحریم ملی انتخابات فرمایشی!

۲۵ بهمن ۱۳۹۸

انتخابات را تحریم کنید، پای صندوق های رای نروید، مجلسی کە از این انتخابات فرمایشی بیرون بیاید، نە تنها هیچ قانونی ر بە سود شما تصویب نخواهد کرد، بلکە تە ماندە حقوق شما را نیز می خواهد از بین ببرد. انتخابات فرمایشی دغدغە ما نیست. دغدغە ما آزادی هزاران هم وطن مبارز و عدالت خواە اسیر در شکنجە گاە هاست، دغدغە ما برچیدن بساط دیکتاتوری و سرکوب، پایان دادن بە دخالتهای ماجراجویانە و ارتجاعی در امور کشورهای دیگر، لغو تحریم های اقتصادی، دفع خطر جنگ و درگیری نظامی، افزایش واقعی دستمزد، راە انداختن تولید و از بین بردن بیکاری، آزادی احزاب و سندیکاهای کارگری، لغو سانسور و هر نوع تبعیض،..

تبلیغات انتخاباتی کاندیدادهای مجلس فرمایشی، رسما از روز گذشتە شروع شد. البتە تبلیغات کاندیداها از چند هفتە پیش شروع شدە بود و آنها مشغول پخش نقل و نبات و دادن وعدەهای دروغ بە مردم جهت کشاندن شان بە پای صندوق های رای بودند. چندتایی از کسانی کە رد صلاحیت شدە بودند نیز معلوم نیست چگونە دوبارە تائید صلاحیت شدند و تبلیغات شان را شروع کردند!

هر کس حوصلە بە خرج دهد و نگاهی بە اوراق و بروشور ها و مصاحبە های تبلیغاتی کاندیدا ها بیندازد، بە سرعت متوجە می شود کە کاندیدا ها یا فاقد برنامە هستند و همینطوری الە بختگی کاندید شدە و یا دیگرانی آنها را کاندید کردەاند و یا شعارهای می دهند کە این مجلس بی اختیار قادر بە عملی کردن آنها نیست. شعارهایی کە ربط چندانی با معضلات جامعە و مطالبات بنیادی مردم نداردند. جمعی نیز کە کار کشتە تر و سابقە بیشتری در فریبکاری و چند دوزە بازی دارند وعدە های می دهند کە با مطالبات برخی گروە های اجتماعی مانند زنان و کارگران نزدیکی دارند، ولی پس از انتخابات فراموش شان می کنند.

در این میان عدەای از مرتجع ترین کاندیدا ها کە در عمل طی ٤١ سال گذشتە از عوامل اصلی افزایش بی عدالتی ها در زمینە های مختلف بودەاند، وعدە عدالت می دهند! این جماعت با وجود اینکە بە مصلحت خود نمی بیند کە برنامە واقعی اش را رو کند و آنرا در اختیار مردم قرار دهد، اما در تبلیغات شفاهی کاندیدا های شان بە راحتی می شود فهمید کە بە نام عدالت در فکر دامن زدن بە بی عدالتی هستند.

هیچ کس اما سخنی از آزادی بە میان نمی آورد، نمی گوید با هزاران زندانی سیاسی زیر شکنجە، با کشتار آشکار و نهان مبارزان آزادیخواە، با محاکمات همە روزە ناراضیان سیاسی و اجتماعی، با سانسور و دیکتاتوری، با زندانیانی کە سالهای طولانی در زندان ماندەاند، با حجاب اجباری، با ممنوعیت احزاب و سندیکا ها و نهاد های مدنی، با دخالتهای ماجراجویانە و خطرناک در کشورهای منطقە... چە می خواهد بکند؟ نظرش چیست؟ کدام یک از این مسائل در مجلس بی اختیار قابل پیگیری و برایش راە کار دارد؟

اصلا هیچ کاندیدایی، از هیچ طیفی، حتا در تبلیغات شان بە این مسائل کە منشا اصلی بحران های جامعە هستند، ورود نمی کند!

اكثریت بزرگ کاندیداد ها در تبلیغات شان همان حرف و حدیث های خامنەای، رئیسی، سرداران سپاە را تکرار می کنند و می گویند می خواهند بە مجلس بروند تا اوامر رهبر را عملی کنند! انگار اوامر رهبر بدون مجلس معطل می ماند!

در مورد اقتصاد البتە حرف و وعدە زیاد است. اما خبرچندانی از برنامە در کار نیست. طرفداران خامنەای "اقتصاد مقاومتی" رهبر فرمودە را تبلیغ می کند، ولی از هر کدام شان بپرسی این اقتصاد مقاومتی مشخصات اش چیست؟ برایش برنامە نوشتە شدە یا نە؟ جواب درست و حسابی ندارند کە بدهند.

کاندیداهای جناح "اعتدالگرا و اصلاح طلب" البتە برنامە شآن همان برنامەای است کە دولت روحانی تا کنون پیش بردە است، نئولیبرالیسم اقتصادی با مشخصات خاص ایران. در عمل تا آنجا کە مربوط بە بحث عدالت اجتماعی و حقوق کارگران و مزدبگیران است، هر دو گرایش بە یک سان عدالت ستیز و طرفدار از میان برداشتن کلیە قوانین حمایتی، پائین نگاە داشتن دستمزدها، سخت کردن شرایط کار، ممنوعیت فعالیت اتحادیە های کارگری و خلع سلاح کردن کامل مزدبگیران هستند. در واقع "اقتصاد مقاومتی" ادعایی خامنەای، تفاوت اساسی با اقتصاد نئولیبرالیستی ندارد و محکوم بە رفتن در همان مسیر است.

کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، سرکردگان مزدور و خود فروختە خانە کارگر با راە انداختن جلسات و سخنرانی و تبلیغات دروغ و دادن وعدەهای گوناگون بە شما تلاش می کنند شما را بفریبند و بە پای صندوق های رای بکشانند تا از رای شما برای کسب قدرت سئواستفادە کنند. آنها دەها سال است کە با همین روش بە مجلس رفتەاند. در این مدت اما وضعیت کاری و معیشتی شما سال بە سال بدتر شدە است. قانون کار را علیە شما تغییر دادەاند، امنیت شغلی شما را از بین بردەاند، دستمزدهای شما را تا مرز بقا پائین آوردەاند و همین دستمزد ناچیز را نیز با تاخیر چند ماهە بە زور می دهند، سازمان تامین اجتماعی را با غارت سرمایە های آن در آستانە خطر نابودی قرار دادەاند. از تشکل یابی شما جلوگیری می کنند، رهبران کارگران و معلمان را بە زندان می اندازند، قرار دادهای اسارتبار را بە شما تحمیل و هر وقت کە بخواهند شما را از کار اخراج می کنند. همە این تغییرات را در حالی بە اجرا گذاشتەاند کە رهبران خانە کارگر در مجلس و دولت حضور داشتەاند. اکنون نیز آنها ادعا می کنند کە اگر شما بە آنها رای بدهید و بە مجلس بروند، از حقوق شما دفاع و جلوی تصویب قوانینی را کە علیە منافع شما باشند را می گیرند. آنها نە در گذشتە توانستەاند مانع تصویب قوانین ضد کارگری در مجلس شوند و نە در مجلس آیندە قادر بە این کار هستند. آنها بە شما دروغ می گویند. اختیار مجلس و نمایندگان و تائید قوانین مهم کە در آن تصویب می شوند در دست ولی فقیە است. کاندیداهای مجلس نیز همگی دست چین شدگانی هستند کە حامی اشراف و اعیان، طرفدار خصوصی سازی، طرفدار از میان برداشتن قوانین حمایتی و اجتماعی، حامی سرکوب تشکلها و اعتصابات کارگری، طرفدار دیکتاتوری و مخالفان عدالت اجتماعی هستند.

انتخابات را تحریم کنید، پای صندوق های رای نروید، مجلسی کە از این انتخابات فرمایشی بیرون بیاید، نە تنها هیچ قانونی ر بە سود شما تصویب نخواهد کرد، بلکە تە ماندە حقوق شما را نیز می خواهد از بین ببرد. انتخابات فرمایشی دغدغە ما نیست. دغدغە ما آزادی هزاران هم وطن مبارز و عدالت خواە اسیر در شکنجە گاە هاست، دغدغە ما برچیدن بساط دیکتاتوری و سرکوب، پایان دادن بە دخالتهای ماجراجویانە و ارتجاعی در امور کشورهای دیگر، لغو تحریم های اقتصادی، دفع خطر جنگ و درگیری نظامی، افزایش واقعی دستمزد، راە انداختن تولید و از بین بردن بیکاری، آزادی احزاب و سندیکاهای کارگری، لغو سانسور و هر نوع تبعیض، چارە جویی برا جلوگیری از فاجعە محیط زیستی کە کشور را درنوردیدە، استقرار عدالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است! و تحریم ملی انتخابات فرمایشی گامی است مهم در این مسیر!

 

افزودن دیدگاه جدید