شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۴ آوریل ۲۰۲۰

اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 7

۲۳ اسفند ۱۳۹۸

یک اقتصاد فراگیر سبز بر اشتراک و گردش در مصرف، همکاری، همبستگی، انعطاف پذیری، فرصت سازی و وابستگی درونی عناصر استوار است. اصول طراحی یک اقتصاد فراگیر سبز به عناصر اجتماعی-زیست محیطی و گذار در سپهر گسترده اقتصاد پاسخگو خواهد بود. این اصول بر اصلاحات اقتصادی و مالی، تغییرات در قوانین مدون، نوآوری تکنولوژیک و تغییرات در اعطای وام و ایجاد مؤسسات توانمند و به ویژه اهمیت دادن به تأمین حمایت های اجتماعی و بر پایه منابع زیست محیطی تأکید دارند و بر موارد زیر استوار هستند.

استراتژی های جامع کشوری

گزارشی تحت نام "کشف مسیر راه به سوی اقتصاد سبز و فراگیر" چارچوب عناصر ممکن در یک راهبرد استراتژیک برای رسیدن به چنین اقتصاد فراگیری را نشان می دهد. یک اقتصاد فراگیر سبز بر اشتراک و گردش در مصرف، همکاری، همبستگی، انعطاف پذیری، فرصت سازی و وابستگی درونی عناصر استوار است. اصول طراحی یک اقتصاد فراگیر سبز به عناصر اجتماعی-زیست محیطی و گذار در سپهر گسترده اقتصاد پاسخگو خواهد بود. این اصول بر اصلاحات اقتصادی و مالی، تغییرات در قوانین مدون، نوآوری تکنولوژیک و تغییرات در اعطای وام و ایجاد مؤسسات توانمند و به ویژه اهمیت دادن به تأمین حمایت های اجتماعی و بر پایه منابع زیست محیطی تأکید دارند و بر موارد زیر استوار هستند.

توجه بر کار و اقتصاد

خواستار تغییرات اصلاحی گسترده اقتصادی و فرابخشی برای دستیابی به ابعاد گستردۀ پایدار در اقتصاد، اجتماع و محیط زیست- و در نتیجه "توسعه پایدار و فراگیر همراه با رشد اقتصادی پایدار و جامع، اشتغال مولد و کار مناسب برای همه."

توجه بر ساختار و مؤسسات عمومی

توسعه و تأمین و سرمایه گذاری در بهداشت عمومی—مانند زیربنای فیزیکی و زیست محیطی، قوانین اساسی، مقررات (به شمول حق مالکیت و مقررات زیست محیطی) و استاندارد های مدیریتی در کمپانی های تجاری و صنعتی.

سرمایه گذاری در زیرساخت های محیط زیستی

در میان اموال عمومی، نقش بنیادی و پایه ای محیط زیست سالم برای تأمین درازمدت بهزیستی، امکانات اقتصادی و بهبود بازده اجتماعی. به رسمیت شناختن آزمون و پاسخگویی به ارجحیت های اقتصادی خدمت به محیط زیست به عنوان بخش عمده "درآمد سرانه تهیدستان" در محیط غیرشهری و کشورهای در حال توسعه.

عملیاتی کردن اصول بر مبنای احتیاط

به رسمیت شناختن ریسک های امروز به عنوان هزینه های فردا، تصویب قوانین حفاظت عملی حتی در شرایطی که تمام ریسک های اقلیمی آن شناسایی نشده و افزایش ریسک های بهداشتی ناشی از فعالیت اقتصادی به طور علمی قابل ارزیابی نیست.

نوآوری برای پایداری اقتصاد

فرصت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در تمامی اشکال نوآوری های اجتماعی، ساختاری، مالی و تکنولوژیک را در عمل شناسایی کنید. سرمایه گذاری در نوآوری های اقتصاد فراگیر سبز که تولید با کاهش مصرف، بازسازی تولیدات، استفاده مجدد از منابع، بازیافت مصرف شده ها، و جایگزینی منابع را در نظر دارد، تشویق کنید تا صحنه برای جا افتادن حلقه گردشی تولید و مصرف به طور واقعی آماده گردد.

مصرف منابع طبیعی را کنترل کنید

بهره وری بالا در مصرف منابع طبیعی، مدیریت پایدار منابع طبیعی، کنترل پایدار در تولید و مصرف از نیاز های ضرور برای رفع دلنگرانی در باره امنیت منابع طبیعی است و باید آن را تشویق کرد.

منابع انسانی را توسعه دهید

در افزایش توان و گنجایش نیروی انسانی کوشش نمایید تا شاهد زندگی افراد با عزت و امید به زندگی باشید. عدم تربیت کارگران با تخصص های ویژه برای اجتماع بسیار گران تمام خواهد شد، به اقتصاد پایدار و محیط زیست لطمه می زند، و به توسعه ناپایدار خواهد انجامید.(1) - Advance print Nov 2017Green Jobs Assessment Institutions Network (GAIN

افزودن دیدگاه جدید