پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۲ ژوئیه ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۰۸ فروردين ۱۳۹۹

بلاتکلیف ماندن افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان، اعتراض پرستاران بە اجرا نشدن قانون تعرفە گذاری خدمات پرستاری پس از ١٣ سال، اعتراض معلمان نسبت بە ادامە تبعیضات مزدی و طفرە رفتن دولت و مجلس از افزایش دستمزد و حقوق پایە، اعتراض کارگران هپکو و آذرآب بە پرداخت نشدن دستمزدهای اسفند، اعتراض کارگران کنتورسازی ایران در قزوین بە تعطیل شدن کارخانە، اعتراضات کارگران صدها موسسە بە پرداخت نشدن عیدی شان، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند.

بلاتکلیف ماندن افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان، اعتراض پرستاران بە اجرا نشدن قانون تعرفە گذاری خدمات پرستاری پس از ١٣ سال، اعتراض معلمان نسبت بە ادامە تبعیضات مزدی و طفرە رفتن دولت و مجلس از افزایش دستمزد و حقوق پایە، اعتراض کارگران هپکو و آذرآب بە پرداخت نشدن دستمزدهای اسفند، اعتراض کارگران کنتورسازی ایران در قزوین بە تعطیل شدن کارخانە، اعتراضات کارگران صدها موسسە بە پرداخت نشدن عیدی شان، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند.

متاسفانە در این هفتە نیز شمار مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا رو بە تزاید داشت و همە مسائل و مطالبات و اعتراضات تحت تاثیر کرونا و تبعات آن قرار گرفتند و بە حاشیە راندە شدند. در این میان مقامات دولتی و کارفرمایان نیز کوشش کردند با سواستفادە از این فاجعە کە خود در گسترش آن نقش غیرقابل کتمانی دارند برای تعرض بە تە ماندە حق و حقوق زحمتکشان بهرە بگیرند. تلاش برای ملغی کردن حق اخراج کارگران قراردادی، طفرە رفتن از افزایش دستمزد کارگران و پرداخت نکردن و کاهش عیدی کارگران از جملە اقداماتی است کە آنها طی سە هفتە اخیر علیە حق و حقوق کارگران انجام دادەاند و سفرهای کارگران و مزدبگیران را تهی تر از پیش نمودند.

مذاکرات کمیتە دستمزد در شورای عالی کار بە رغم همە امتیازات و عقب نشینی مفتضحانە نمایندگان تشکل های کارگری سر سپردە دولتی برای افزایش پایە دستمزد و مزایا بی نتیجە ماند و بە فروردین موکول شد. در این میان نمایندگان دولت نیز کە ظاهرا قرار بودە رل واسطە را بین کارگران و کارفرمایان داشتە باشند این بار نیز بە بهانە کرونا دربست جانب کارفرمایان را گرفتند تا بە هر قیمتی کە شدە، مانع افزایش مکفی دستمزد شوند و تصمیم گیری در مورد آن را بە فروردین موکول کردند تا حرف خودشان را بە کرسی بنشانند.

ترفند مجلس در ارتباط با افزایش دستمزد

مجلس امسال با یک ترفند جدید بخاطر اینکە از افزایش پایە حقوق کارمندان و کارکنان دولت اجتناب نماید، شیادانە با اجرای قانونی کە سالها پیش برای افزایش مزایای مزدی و شغلی تصویب شدە بود سعی کرد آن را بە عنوان افزایش دستمزد جا بزند کە با اعتراض معلمان، پرستاران و کارکنان قراردادی کە اكثرشان بە دلیل غیر رسمی بودن از این مزایا محروم شدەاند روبرو شد. افزایش حقوق پایە کارکنان دولت کە شامل حال همە می شود در واقع همان ١٥ درصد پیشنهاد دولت است کە کمتر از نصف آمار رسمی تورم است. این الگو در مورد افزایش دستمزد کارگران نیز بە نظر می رسد مورد استفادە قرار بگیرد و مزایای ناچیز جنبی مزد بە جای پایە دستمزد افزایش یابد.

بازنشستگان بازندگان اصلی افزایش دستمزد

افزایش مزایای جنبی مزد بە جای افزایش دستمزد پایە بیش از سایرین بە بازنشستگان لطمە وارد می کند، زیرا مبنای افزایش حقوق بازنشستگان عضو تامین اجتماعی مقدار درصدی است کە بر پایە دستمزد کارگران افزودە می شود و افزایش جنبی مزدی بە آنها تعلق نمی گیرد. از همین رو نگرانی معیشتی در میان بازنشستگان در هفتە های اخیر افزایش یافتە است. بە نظر می رسد کە کمترین افزایش دستمزد بە بازنشستگان تامین اجتماعی تعلق بگیرد.

اعتراض پرستاران بە اجرا نشدن یک مصوبە مزدی ١٣ سالە!

پرستاران در مشهد در سە شنبە هفتە جاری کە نسبت بە میزان و نحوە افزایش دستمزد و تبعیضات دستمزدی معترض هستند در واکنش نسبت بە آن، بار دیگر خواستار اجرای "قانون تعرفە گذاری خدمات پرستاری" شدند. قانون مذکور ١٣ سال پیش بە تصویب رسیدە ولی تاکنون دولتها از اجرای آن سرباز زدەاند. یعنی در زمان احمدی نژاد نیز کە نە از کرونا خبری بود و نە تحریم ها بە اندازە امروز بودند و دوران طلایی درآمدهای نفتی بود، از اجرای مصوبە مجلس خودشان سرباز زدند. دولت و کارفرمایان در واقع ١٣سال بابت اجرا نکردن این قانون کلی پول بە پرستاران بدهکار هستند. با این وصف همچنان از اجرای قانون طفرە می روند.

اعتراض در هپکو و آذرآب اراک

در این هفتە بار دیگر کارگران دو کارخانە هپکو و آذرآب کە سازمان خصوصی سازی دستمزد اسفند ماە آنها را ندادە بود دست بە اعتراض زدند و خواستار پرداخت دستمزدهای معوقە شان شدند. چند هفتە پیش نیز کارگران این دو کارخانە نسبت بە بلاتکلیف ماندن مالکیت کارخانە ها و ندادن امکانات و اعتبار لازم برای احیا تولید در آنها اعتراض و سازمان خصوصی سازی را در این کار مقصر اعلام کردە بودند. بە نظر می رسد کە سازمان خصوصی سازی با ندادن دستمزد اسفند کارگران خواستە است در شب عید کارگران را در مضیقە مالی و تحت فشار قرار دهد تا بتواند آنها را بە دست کشیدن از مخالفت شان با واگذاری این دو کارخانە وادار کند.

اعتراض و مخالفت کارگران کنتورسازی ایران بە بستە شدن کارخانە

کارگران کارخانە کنتورسازی قزوین در این هفتە در مخالفت بە تصمیم کارفرما برای بستن کارخانە اعتراض نمودند. گفتنی است کە کارفرما قبل از این نیز قصد داشت بە بهانە اینکە می خواهد کارخانە را تعطیل کند کارگران را اخراج نماید کە بە دلیل مخالفت کارگران موفق بە این کار نشدە بود. اکنون او بە بهانە کرونا می خواهد این کار را انجام دهد. او بە کارگران وعدە دادە است کە آنها تحت پوش بیمە بیکاری قرار خواهند گرفت. یکی از کارگران در بارە علت مخالفت شان با پیشنهاد کارفرما، بە (ایلنا) گفت:" اکثر کارگران شاغل در این واحد تولیدی که حدود ۲۰ سال سابقه کار دارند، اکنون در شرف بازنشستگی پیش از موعد تحت قانون مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارند و به همین دلیل نگران مخدوش شدن سوابق بازنشستگی خود پس از معرفی به بیمه بیکاری هستند".

پرداخت نشدن عیدی کارگران بە نهانە کرونا

گزارش ها حاکی از پرداخت نشدن عیدی کارگران در صدها واحد تولیدی و خدماتی خصوصی است. بهانە کارفرمایان برای ندادن عیدی کروناست. این بهانە در حالی آوردە می شود کە عیدی حق قانونی کارگران در پایان سال است و جز دیون کارفرمایان در طول سال است و ربطی بە کرونا کە در هفتە های پایان سال خبر شیوع آن اعلام شدە ندارد. در این میان نە مقامات دولتی و قضایی حمایتی از کارگران برای احقاق حق شان می کنند و نە شرایط ایجاد شدە در اثر ویروس اجازە تجمع و اعتصاب را می دهد و نە تشکل های کارگری دولتی حمایت موثری از آنها می کنند. تجربیات هفتە های اخیر یک بار دیگر فقدان تشکل های سندیکایی مستقل کارگری را کە بتوانند در شرایط دشوار از حق و حقوق کارگران مراقبت و دفاع نماید و آنها را در این راە رهبری نماید نشان داد.

دیدگاه‌ها

اینکه اکثرچپ ها خودرانماینده طبقه کارگرمیبیننداین اشتباه است.آنها خودرابایدنماینده جامعه به رهبری طبقه کارگربدانند.این خیلی فرق میکند.باعث میشودکه به بقیه افرادتحت ستم سرمایه هم به عنوان انسان خواهان رفع ستم ازآنان نیزباشند.بعلاوه ستم ها فقط اقتصادی نیست .وفقط انسان بلکه طبیعت هم که لطمه ببیندتمام انسانهاچوبش رامیخورند.واین بسیارزیباتروانسانی تراست تافقط بگویی من طرفدارطبقه کارگرم.وقتی اینرامیگویی هم خودت خودت رامحدودمیکنی هم بقیه راازخودمیرانی .هاسخن ازانسانیت به مفهوم کل آن است چپ ها بایدصف اول باشند.هرجاصحبت ازدفاع ازمحیط زیست است چپها بایدصف اول باشند.وکلا هرستمی که برجامعه تحمیل میشودچه درداخل کشوریا درسطح جهانی بازبایدچپ ها صف اول باشند.این است فرق بین چپ نو وچپ کلاسیک.نه اینکه چپ نو نظرات قبل را پشت سرگذاشته وبه همه چیز نگاه میکند الا نظریات قدیم .اگرچپ نو به اندیشه های قدیم انتقادمیکند دقیقا به خاطرندیدن کل جامعه وخودرامحصورکردن درطبقه کارگراست.هرکسی که ازانسانیت ازستمهای جامعه انتقادمیکندمیتوانددرطیفی ازچپ قراربگیرد.به نظرمن تمامی روشنفکران جبهه کارعملا عضو جامعه کارگری هستند.ودیگران به نسبت درک درست ازمشکلات درهمین جامعه قرارمیگیرند.اگرباین دید به جامعه نگاه کنیم عملا دواردوگاه بیشترنیست .همانطورکه درجبهه سرمایه طیف های گوناگون دارد جبهه کارنیزپررنگ وکمرنگ دارد.چه دلیلی داردکه درمواجهه با طیف های دیگرپافشاری کنیم وقسم بخوریم که ماتریالیست هستیم همانقدرکه راه حل رانشان دهیم کفایت میکند.درخانه اگرکس است یک حرف بس است .اگرمعتقدیم که بهترین ودرست ترین راه حل هارا پیش پای جامعه میگذاریم پس بایدکه درپراتیک حرف مابه اثبات برسد.وهمین خودش ازهزاراستدلال موفق ترعمل میکند.ازاین پایین بیاییم که همه مردم را فیلسوف ماتریالسم تاریخی پرورش دهیم .
0

افزودن دیدگاه جدید