شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۴ آوریل ۲۰۲۰

اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 8

استراتژی های جامع کشوری

۰۸ فروردين ۱۳۹۹

باید اهدافی برای اشتغال و تأمین اجتماعی و مقیاس مشخصی برای راستی آزمایی تبیین گردد، همان طوری که در کشور های مختلفی این کار صورت گرفته است. با این حال باید در نظر داشت که نتیجه نهایی بستگی به روند سیاست گذاری، متن قانون و نحوه اجرای آن دارد.

ساختار های لازم را اماده کنید

در قانونگذاری مثمر ثمر و تاسیس سازمان های مدیریتی با بهره وری بالا در سطوح محلی، منطقه ای و ملی سرمایه گذاری کنید و اطمینان حاصل کنید که انتقال آگاهی و سرمایه بین این سطوح به راحتی حاصل می شود. مطمئن باشید که اصلاحات سبز مورد قبول همگان است و تشویق های مالی برای این گذار موجود و مورد قبول همه سطوح دولتی و وزارتخانه های ذیربط قرار دارد.

بر اهداف کوتاه و دراز مدت توجه لازم را اعمال کنید

توجه بر اصلاحات سیاسی را باید گسترش داد. افزایش یارانه ها و مشوق ها برای اصلاح قوانین بازار از پایداری کوتاه مدت تا مقاومت درازمدت برای دستیابی به افق های واقعی در چالش برای اقتصاد پایدار و بازار مالی و اقتصادی با منافع درازمدت و پایدار برای بشریت.

به اصلاحات در سیستم اقتصاد خرد توجه کنید

امروزه انتخاب های بخش خصوصی تعیین کننده مصرف منابع و مسیر رشد اقتصادی است و بر قوانین و مقررات تاثیر عمیق می گذارد و به عنوان مشوق در تصمیم گیری های شرکت های بزرگ نقش بازی می کند. سیاست های با بهره وری بالا در اقتصاد خرد را شناسایی کنید و اصلاحات ضروری در امور کلیدی (مقررات مالیاتی، شفافیت در گزارش های مالی، تبلیغ استاندارد ها، و محدودیت در استفاده از اهرم مالی) را به کار گیرید. بالنتیجه بخش خصوصی نیز می تواند سودآور باشد به جای آن که به سربار بخش دولتی تبدیل شود.

هماهنگی و تراز گسترش اقتصادی با اهداف زیست محیطی

تلفیق اقتصاد کلان، رشد اشتغال و پایداری زیست محیطی در برنامه های جامع ملی نشان دهنده تعهد درازمدت و بیان شفاف اهداف زیست محیطی در سطح ملی است. این شامل تصویب ضرورت تأمین مالی دراز مدت برای سناریو های مختلف است تا اطمینان حاصل شود که تعهدها و منابع مالی لازم پابرجاست تا در مقابل مشکلات ناشی از ریاضت اقتصادی مقاومت لازم صورت گیرد و این منابع برای مصارف دیگر هزینه نشود.

تعیین اهداف لازم اجتماعی برای اشتغال

باید اهدافی برای اشتغال و تأمین اجتماعی و مقیاس مشخصی برای راستی آزمایی تبیین گردد، همان طوری که در کشور های مختلفی این کار صورت گرفته است. با این حال باید در نظر داشت که نتیجه نهایی بستگی به روند سیاست گذاری، متن قانون و نحوه اجرای آن دارد. بازرسی بهترین عملکردها در رشد سبز (GGBP 2013) به ما می گوید که روند های فراگیر که نه تنها دولت ها و همچنین کارفرمایان بخش خصوصی، کارگران، و اجتماع محلی و جامعه مدنی را در بر می گیرند، نتیجه کارشان هم بهترین است.

استفاده از ابزار بازاربنیاد

استفاده از مالیات، پروانه، و یارانه ها تضمین قیمت و وام با اقساط و شرایط قابل دسترس برای همه نمونه های خوبی از ابزار بازاربنیاد هستند که در اختیار دولت ها قرار دارند. این ابزار ضرورتاً به منابع مالی کافی برای حصول موفقیت وابسته هستند تا بتوانند از راست آزمایی و آزمون بهره وری مناسب موفق بیرون بیایند و بر درآمد و اجرای این مبادلات مدیریت کنند.

استفاده از قوانین و مقررات

قوانین و مقررات برای اعمال اهداف و استراتژی های اقتصاد سبز ضرور هستند. این ها می توانند بشکل اهداف عددی - محدوده مجاز، سهمیه بندی و استاندارد – به کار گرفته شوند. همه اینها نیاز به راست آزمایی و بازرسی دارند تا عملاً اجرائی شوند. این قوانین همچنین ممکن است در صورت اجرا به حفظ محیط زیست و صنایع نوبنیاد سبز در بخش خصوصی، بطور مثال در قوانین مبادله تجاری بین المللی و تشویق و تسهیل نوآوری های سبز و ایجاد اشتغال در این زمینه های کاری کمک کنند.

(1)- Advance print Nov 2017Green Jobs Assessment Institutions Network (GAIN)

افزودن دیدگاه جدید