دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۳ اوت ۲۰۲۰

IRAN: View from the LEFT – Nr.3

۱۳ فروردين ۱۳۹۹

Elections with Expected Results

A global threat, but more dangerous in Iran

Life goes on

Meeting

بخش: 

دیدگاه‌ها

یادش به خیرآن زمانها هردوسه ماهی یک مقاله داغ حال یا تئوری یاتحلیل ازهرسازمانی بیرون می آمدوتاچندوقت سرمردم گرم بودبه تحلیل آن .حال چرامردم چون آنموقع اکثریت مردم دیدسیاسی داشتندوفقط به سازمانهاوهوادارانشان ختم نمی شد.حال تمام این زحمات افتاده گردن آقای کریمی ولی یک سوژه میدهم فکرمیکنم بدنباشدکه مقاله ای بااین عنوان که مارکس ولنین پیغمبرنبودند.ونه آنها نه هیچ تئوریسین دیگرچپ.اگربزرگی پیداشودواین مسئله رابشکافدشایدخیلی هاراتکان دهد.کم نداریم که تئوریسین های قدیم رابه چشم پیامبرمیبینند وحتی درتلوزیون هم صحبت میکنندومحال است غیرازحرف پیمبرانشان حرف دیگری بزنندوهرکس کوچکترین سطح اختلافی با آنها داشته باشدچشم بسته مرتداست.
0

افزودن دیدگاه جدید