همە آن کمکی کە ستاد اجرایی فرمان امام برای مقابلە با کرونا نمودە است!

همە آن کمکی کە ستاد اجرایی فرمان امام برای مقابلە با کرونا نمودە است!
چهارشنبه, 1. آوریل 2020 - 17:41

ستاد فرمان امام و همە نهادهای مشابە بایستی از کنترول نهادهای مافیایی کە آنها را تبدیل بە تیول خودشان نمودەاند و سرمایە ها و درآمد های شان را غارت می کنند بە در آیند و ثروت و درآمدهای آنها تحت مالکیت عمومی قرار گرفتە و در خدمت تقویت بنیە تامین اجتماعی، بخش های بهداشت و آموزش رایگان قرار گیرند.تا جامعە بتواند با آمادگی لازم از پس فجایع طبیعی و غیر طبیعی برآید و خسارات آنها را بە حداقل برساند و مانند امروز این همە مستأصل نماند.

وزیر بهداشت حکومت ظاهرا در واکنش بە گفتە های روز گذشتە وزیر خارجە دولت ترامپ کە گفت: دولت ایران از پولهای خامنەای در ستاد اجرایی فرمان امام برای مقابلە با کرونا استفادە کند، (نقل بە معنی) طی نامەای از کمک های محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام تشکر نمود.

پمپئو در واقع برای کاستن از فشار های بین المللی کە برای لغو تحریم های اقتصادی بعد از کرونا رو بە افزایش نهادە است این حرف را زد و نشان داد کە جان و سلامت مردم ایران برای دولت ترامپ همانقدر بی اهمیت است کە نزد رهبران حکومت!

اما فارغ از این پروپاگانداهای ارتجاعی و ضد انسانی از هر دوسو، نامە تشکر آمیز وزیر بهداشت کە مخاطب واقعی آن خامنەای است نشان می دهد کە مجموع کمک های ستاد تحت کنترل خامنەای، در ارتباط با کرونا حتی اگر درست باشد، بە نسبت سرمایە های عظیمی کە این ستاد غصب نمودە بسیار ناقابل است.

خبرگزاری (ایلنا) کە متن نامە متملقانە وزیر بهداشت را در ١٢ فروردین منتشر کرد از قول او نوشت:"وزیر بهداشت در این نامه می‌افزاید: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) نیز در پرتو مدیریت جهادگرانه و توجه ویژه جنابعالی به امر سلامت اقدامات ارزشمندی از جمله راه‌اندازی خط تلفنی ۴۰۳۰ و ارایه ده‌ها هزار مشاوره تلفنی، تولید کیتهای تشخیصی، انجام سلول درمانی، راه‌اندازی خطوط تولید و تأمین میلیونها قطعه ماسک اعم از معمولی و پزشکی و تولید مواد ضدعفونی کننده در راستای کمک به نظام بهداشت و درمان و حفظ سلامت همگانی انجام داده است".

نظر بە این کە سرمایەهای بنیاد مذکور از آن مردم است و ارث پدری خامنەای و رئیس ستاد برگزیزدە آن توسط وی نیست، دیگر چە جای تشکر دارد! و اگر قرار نیست سرمایە های این ستاد کە متعلق بە مردم است، در مواقع لازم در جهت سلامتی و رفاە مردم و آبادانی و پیشرفت کشور هزینە شوند، پس بە چە کار ملت می آیند؟

ستاد فرمان امام و همە نهادهای مشابە بایستی از کنترول نهادهای مافیایی کە آنها را تبدیل بە تیول خودشان نمودەاند و سرمایە ها و درآمد های شان را غارت می کنند بە در آیند و ثروت و درآمدهای آنها تحت مالکیت عمومی قرار گرفتە و در خدمت تقویت بنیە تامین اجتماعی، بخش های بهداشت و آموزش رایگان قرار گیرند.تا جامعە بتواند با آمادگی لازم از پس فجایع طبیعی و غیر طبیعی برآید و خسارات آنها را بە حداقل برساند و مانند امروز این همە مستأصل نماند.

در این کە دود تحریم های اقتصادی بە چشم مردم عادی می رود و این تحریمها ظالمانە و زورگویانە هستند و بایستی برچیدە شوند و از تلاشهای کە در جهت برچیدن آنها می شود باید حمایت کرد تردید نباید کرد. همچنین پرهیز عامدانە از قرنطینە کردن مردم با نیت آوردن فشار بە دولت ترامپ برای پایان دادن بە تحریم ها بە قیمت گسترش ویروس و افزودن بر شمار قربانیان کرونا نیز یک عمل جنایتکارانە و محکوم است ومسببان آن بایستی محاکمە و بە مجازات برسند. با این همە مشکلات اصلی مردم و کشور ما فراتر از تحریم ها و نتیجە برنامە ها ی ناکارآمد وسیاستهای اقتصادی اجتماعی واپسگرایانە و عدالت ستیزانە حکومت و از پیامدهای استبداد و سرکوب و مداخلات ماجراجویانە رژیم غارتگر، فاسد و نالایق فقە ها است.

لغو تحریم های اقتصادی با همە اهمیتی کە برای جامعە دارند، بە تنهایی مشکلات و معضلات متعدد و بغرنجی را کە رژیم بر مردم و کشور تحمیل نمودە و خواهد کرد از میان برنخواهند داشت و تنها پس از برکنار کردن رژیم و جایگزین کردن یک نظام مترقی و دمکراتیک بجای آن است کە زمینە برای فائق آمدن بر بحرانها و فجایع فراهم خواهد شد.

 

دیدگاه‌ها

بهروز

هنوزدوشرط اگردولت نتوانداگرمردم نخواهند برقراراست دولت درست است نمیتواندولی رانت نفت حقوق های عجیبی کف دست آنها میگذاردکه به هیچ وجه نمیتوانندچشم پوشی کنند.ایران مانندفلان کشورسرمایه داری نیست که اگریک پل خراب شدوزیرراه استعفا دهد اینجا غیرت درمیان نیست کاردانی درمیان نیست چگونه مقبول بدزدی که توجیه داشته باشد.برای همین است که بادریدگی تمام دروغ میگویندبرای همین است که وقاحت پیش آنها شرمنده است ومتاسفانه ماهم اشتباه میکنیم که فقط راس آن رازیرضرب گرفته ایم ازبالا به پایین تماما بایدمطرح شود رشوه دزدی کم کاری دروغ چاپلوسی بیدادمیکند.چیزی که مهم نیست خودکاراست تمام وجوه این حکومت فاسد بایدمطرح شودجالب است که مردم هم همین اشتباه را میکنند ومیگویند این شیخها.مگردرتمام پست ها شیخ ها هستن .تمام وزرا دزدند.تمام مجلسیان دزددندکه هیچ به موکلینشان نیزمیخندند.لایروبی طویله اوژیاس باید کرد.

ش., 04.04.2020 - 21:01 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.