شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۲۲ فروردين ۱۳۹۹

خانە پرستار خراسان رضوی در نامەای کە برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد فرستاد خواستار تبدیل وضعیت قرارداد پرستاران و کادر درمانی شرکتی شد.گفتنی است کە خواستە های مشابە دیگری نیز از طرف چند تشکل پرستاری در شهرهای دیگر در هفتە های اخیر مطرح شدە کە هنوز جواب روشنی از طرف مسئولین دولتی بە آنها دادە نشدە است. با این همە اعتراض علیە قرادادهای موقت و شرکتی و تبدیل قرادادهای غیر رسمی بە رسمی در میان پرستاران بە شدت شیوع پیدا نمودە و وجود کرونا تنها شکل این اعتراضات را کە بصورت تجمع و تظاهرات خیابانی بود تغییر دادە است.

ادامە جان باختن شمار دیگری از کارگران واحدهای تولیدی نا امن در اثر کرونا، اتحاد دولتی- کارفرمایی برای فریز دستمزدها، اعتراض کارگران راه‌آهن جنوب شرق زاهدان بە وضعیت غیربهداشتی محل کار، اخراج و تصفیە کارگران بە بهانە کرونا، اخراج دەها روزنامە نگار از کار، اعتراض کارگران کنتورسازی قزوین به تعطیلی کارخانه، خانە پرستار خراسان رضوی خواستار تبدیل وضعیت قرارداد پرستاران و کادر درمانی شرکتی شد، مهمترین رویدادهای کارگری بودند.

ادامە جان باختن کارگران در محیط های ناامن کار

متاسفانە در این هفتە نیز شمار دیگری از کارگران مشغول بکار در واحدهای تولیدی و خدماتی کە بە رغم خطر کرونا مشغول کار بودند، در اثر مبتلا بە ویروس کرونا جان باختند. طبق پارەای گزارشات منتشر شدە در تعدادی از خبرگزاری ها و رسانە های داخلی، کارگران بسیاری از این کە کارفرمایان شان بە رغم خطراتی کە آنها را تهدید می کند مجبور بە کارکردن می کنند شکایت داشتند ولی شکایات آنان نە تنها رە بجایی نبردند، بلکە دولتمردان با صدور دستور از سرگیری فعالیت های تولیدی و کسب و کار از رفتار کارفرمایان حمایت کردند. بیم آن می رود در اثر پایان دادن بە قرنطینە و از سر گیری کار در تمام موسسات تولیدی و خدماتی کە در اکثر آنها شرایط بهداشتی هم وجود ندارد بیماری کرونا گسترش پیدا کند و بر تعداد قربانیان آن افزودە شود. ولو بە فرض آن کە بهبودی در وضعیت بهداشتی کارخانە ها بوجود بیاورند، تراکم کارگران کە بە اقتضای تولید مجبورند شانە بە شانە هم کار کنند، خود بە تنهایی موجب انتقال ویروس در کارخانە و بیرون از آن خواهد شد و ممکن است فجایعی را ببار آورد کە مسولین کوتە بین دولتی و کارفرمایان سود پرست تصورش را نکنند. با این اوصاف این خود کارگران هستند کە بایستی نسبت بە جان و سلامت خود و خانوادە هایشان و مردم کوچە و بازار حساسیت لازم را نشان دهند و با نرفتن دستە جمعی بە سرکار، تا برطرف شدن خطر کرونا بی مسئولیتی دولت و کارفرمایان در قبال سلامتی شان را جبران کنند.

اعتراض کارگران راه‌آهن جنوب شرق زاهدان بە وضعیت غیربهداشتی محل کار

کارگران راه‌آهن جنوب شرق زاهدان از جملە گروە های کارگری بودند کە در این هفتە نسبت بە ندادن وسایل ایمنی و بهداشتی بە آنها و نسبت بە وضعیت غیربهداشتی محل کارشان اعتراض و خواهان دادن وسایل ایمنی برای استفادە هنگام کار شدند. خبرگزاری (ایلنا) در گزارشی کە در خصوص این اعتراض منتشر کرد نوشت: " کارگران "کە" از بابت شیوع کرونا در این واحد تولیدی نگرانی دارند خواستار مقدار کافی ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده برای محیط کار و مصارف خود هستند".

"افزایش"زورمندانە ٢١ درصد بە حداقل دستمزد توسط نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار!

در ٢١ فروردین سرانجام شورای عالی کار بە رغم مخالفت و امتناع نمایندگان تشکل های دولتی در این شورا با زیر پا نهادن قانون آشکار مادە ٤١ قانون کار و سوءاستفادە از نقص قانون موسوم بە سە جانبە گرایی، حداقل دستمزد سال ٩٩ کارگران را ٢١ درصد بە اصطلاح افزایش دادند! افزایش ظاهری ٢١ درصدی دستمزد در حالی انجام گرفت کە نرخ تورم بالغ بر ٤١ درصد اعلام شدە و هزینە سبد خانوار بین ٧ الی ٨ میلیون برآورد شدە است. شایان ذکر است کە طبق یکی از بندهای مادە ٤١ قانون کار افزایش دستمزد نباید کمتر از نرخ تورم و یکی دیگر از بندهای آن، کمتر از هزینە های خانوار باشد. با این حساب دولت و کارفرمایان هم قانون را رعایت نکردند و هم سە جانبە گرایی را بە سخرە گرفتند و در عمل فاتحەاش را خواندند. نمایندگان تشکل های دولتی این بار از امضای مصوبە سرباز زدند، ولی احتمال اینکە آنها را وادار بە تمکین کنند کم نیست. با این تصمیم وضعیت معیشتی میلیون ها کارگر و بازنشستە کە هم اکنون در زیر خط فقر و بقا قرار دارند بدتر و حتی فاجعە بار خواهد شد. دولت و کارفرمایان با این مصوبە در واقع همان سیاست معروف فریز دستمزدی شان را امسال با سوءاستفادە از فضای وحشتی کە کرونا بر کشور حاکم کردە پیش بردند. در هر صورت این مصوبە ضد انسانی بە مبارزە برای افزایش دستمزد و مبارزە طبقاتی دامن خواهد زد و دور نیست کە مسببان این مصوبە را از کردە شان پشیمان کند.اخراج دەها روزنامە نگار از کار و گرە خوردن اشتغال با مبارزە علیە سانسور

گرانی کاغذ، کاهش تیراژ و مشتریان اکثر روزنامە ها در اثر سانسور و کاهش سفارش آگهی ها و قطع کمک های دولتی همە دست بە دست هم دادە و ادامە فعالیت روزنامە های کاغذی را با دشواری مواجە نمودەاند. اخراج دە ها تن از روزنامە نگاران از اولین قدم هایی هستند کە صاحبان روزنامە ها برای بقا مقابل خود دیدەاند. بسیاری از روزنامە نگارانی کە کارشان را از دست دادەاند، مانند اکثر کارگران غیر رسمی و قراردای هستند و بعد از بیکاری حقوق دوران بیکاری بە آنها تعلق نمی گیرد و یافتن کار جدید در این وانفسای بیکاری برای شان بسیار دشوار می شود. این روزنامە نگاران می خواهند هنگام بیکاری بە آنها هم حقوق بیکاری پرداخت شود.

طبق گزارش خبرگزاری (ایلنا) حداقل قرارداد ٣٠ تن از روزنامە نگاران تمدید نشدە اند و تعطیلی موقتی روزنامە های کاغذی مشاغل عدە زیاد دیگری از آنان را تهدید می کند. بە نظر می رسد کە بقای شغل روزنامە نگاران از همە بیشتر با مسئلە سانسور گرە خوردە است و مهمترین تهدید برای روزنامە های غیر دولتی و روزنامە نگارانی کە در آنها اشتغال دارند و بایستی از لحاظ مالی بە خودشان متکی باشند وجود سانسور است.

اعتراض کارگران کنتورسازی قزوین به تعطیلی کارخانه

در ١٧ فروردین کارگران کارخانە کنتور سازی قزوین با برگزاری تجمعی در مقابل استانداری نسبت بە تعطیل شدن کارخانە و بیکار شدن اعتراض نمودند و از مقامات استانداری تقاضای رسیدگی بە مطالبات شان را نمودند.کارگران معترض بە خبرنگار (ایلنا) کە در تجمع آنها حضور داشت، گفتتند: کارفرما آنها را بیمە نکردە و نگران هستند پس از بستە شدن کارخانە بە آنها حقوق بیکاری ندهند.

خانە پرستار خراسان رضوی خواستار تبدیل وضعیت قرارداد پرستاران و کادر درمانی شرکتی شد

خانە پرستار خراسان رضوی این هفتە در نامەای کە برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد فرستاد خواستار تبدیل وضعیت قرارداد پرستاران و کادر درمانی شرکتی شد.گفتنی است کە خواستە های مشابە دیگری نیز از طرف چند تشکل پرستاری در شهرهای دیگر در هفتە های اخیر مطرح شدە کە هنوز جواب روشنی از طرف مسئولین دولتی بە آنها دادە نشدە است. با این همە اعتراض علیە قرادادهای موقت و شرکتی و تبدیل قرادادهای غیر رسمی بە رسمی در میان پرستاران بە شدت شیوع پیدا نمودە و وجود کرونا تنها شکل این اعتراضات را کە بصورت تجمع و تظاهرات خیابانی بود تغییر دادە است. مسئولین دولتی کە مایل بە پذیرش خواستە های بە حق پرستاران و کارکنان بخش درمانی و تغییر سیاست های بە شدت استثمارگرانە تحمیل شدە بە پرستاران نیستند، سعی می کنند با دادن پاداش های پولی موقتی سرو تە اعتراضات را بهم بیاورند ولی تاکنون موفق بە این کار نشدەاند.

افزودن دیدگاه جدید