دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره 62

۲۳ فروردين ۱۳۹۹

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

- کرونا، نام دیگر تشدید خصوصی‌سازی در ایران – یادداشت - مراد رضایی

-
دستمزد کارگران و بازنشستگان ٢٠ درصد کمتر از تورم تعیین شد! - صادق کار

-
روزگار سخت طبقات زحمتکش و نادیده‌گرفته‌شده در مواجهه با ویروس کرونا- بخش اول - علی صمد

-
اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 10 - ترجمه گودرز اقتداری

- طرح کلی تاریخ کار - بخش هشتم - یان لوکاسن

-
وقاحت نئولیبرال های حکومتی مرزی نمی شناسد! – صادق

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە -  
جنگ کارگری

 

افزودن دیدگاه جدید