شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۳۰ فروردين ۱۳۹۹

بە رغم خطراتی کە در اثر شیوع کرونا جان زندانیان را تهدید میکند، مسئولین قضایی و دادستانی با دادن مرخصی بە عدەای از آنها مخالفت می کنند و پیگیری خانوادە های زندانیان برای گرفتن مرخصی برای همسران شان تا کنون بی نتیجە ماندە و حتی بعضی از اعضای خانوادە های آنها به خاطر پیگیری شان تهدید هم شدەاند. خانوادە زندانیان می گویند وضعیت و امکانات بهداشتی زندانها بد و تراکم زندانی در سالن ها خطر ابتلای عزیزانشان را زیادتر نمودە و موجب نگرانی آنها شدە است.

دستور از سرگیری فعالیت های اقتصادی با وجود کرونا و عکس العمل ها نسبت بە آن، فروش سهام شرکت های تحت مالکیت تامین اجتماعی در بورس، بی پاسخ گذاشتە شدن اعتراضات علیە تحمیل دستمزد زیر خط بقا، پیروزی پرستاران در مشهد، سرگردانی کارگران نساجی بروجرد، ادامە اعتراضات کارگران نسبت بە در اختیار نداشتن وسایل ایمنی، ادامە تعطیلی و اخراج کارگران بە بهانە کرونا، ندادن مرخصی بە فعالین سندیکایی و مدنی زندانی، مهم ترین رویدادهای کارگری هفتە بودند.

دستور بازگشت بە کار کارگران و کارمندان با وجود کرونا

دستور از سرگیری مناقشە برانگیز فعالیت های اقتصادی توسط روحانی و برخی از وزراء و مدیران دولت، با عکس العمل های متفاوتی روبرو شد و بە واسطە آنها دولت مجبور شد از سرگیری بعضی از کار و کسب ها را بە بعد موکول کند و شرط و شروطی برای آغاز به کار شمار دیگری از آنها تعیین کند. مخالفت وزیر بهداشت و برخی از مدیران این وزارتخانە با برداشتن همە محدودیت ها و هشدارهای کارشناسان ظاهرا مانع از اجرای تمام و کمال دستور روحانی شدە است. روحانی کە برای زمینە چی شروع فعالیت های اقتصادی در چند نوبت خبر از کاهش تعداد مبتلایان بە کوبید ١٩ و کنترل آن را دادە ، در پی هشدارهای وزیر بهداشت از سرگیری فعالیت برخی از کسب و کارها را منوط بە شرط و شروطی کرد و فاصلە گذاری را جایگزین قرنطینە نمود. در ارتباط با کرونا دەها پزشک با نوشتن نامە سرگشادە بە وزیر بهداشت نظرات کارشناسانە شان در مواجە با کرونا را در ٨ مورد مطرح نمودند.

"جمعی از پزشکان کشور در نامه ای به وزير بهداشت پيشنهادات خود برای مقابله موثرتر با بيماری کرونا و تبديل نظام بهداشتی کشور به يک نظام ملی و دموکراتيک را اعلام کرده اند. پای بندی به نظرات کارشناسی، شفافيت، عدالت، رسيدگی به مطالبات کادر درمانی و کنار گذاشتن «نظام بازار» از جمله ی اين پيشنهادهاست"

کارگران همچنان نسبت بە نداشتن وسایل بهداشتی و ایمنی کە آنها را از ابتلا بە کرونا حفاظت کنند معترض اند و خواهان دادن وسایل لازم و بهداشتی کردن محیط های کاری شان هستند. همچنین آنها نگران انتقال ویروس بە میان خانوادە هایشان هستند. عدەای از کارشناسان و مردم نیز رعایت فاصلە گذاری در خیلی از محل های کار و زندگی شان غیر عملی می دانند و نگران سلامتی شان هستند. برخی کارشناسان نیز پیشبینی گسترش شیوع کرونا بعد از شروع فعالیت های اقتصادی و کم اثر بودن فاصلە گذاری ها را در مواجە با با کرونا را دارند. علت اصلی بە خیابان آمدن بسیاری از مردم نداشتن درآمد است. خاصە کە دولت نیز هنوز کمکی حتی بە ٣ میلیون جمعیتی کە وعدە کمک بە آنها را دادە نکردە است.

بی پاسخ گذاشتە شدن اعتراضات علیە تحمیل دستمزد زیر خط بقا

بە ڕغم تمام اعتراضاتی کە در این هفتە نسبت بە تعیین دستمزد سال ٩٩ کارگران و بازنشستگان شد، دولت و کارفرمایان در نهایت ٥٠ درصد کمتر از تورم دستمزد پایە آنها را افزایش دادند. حسن شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاە دولت روحانی کە خود یکی از وزرای مولتی میلیونرهای دولت است در اوج اعتراضات مصوبە دستمزد تحمیلی کارفرمایان و دولت را کە حتی نمایندگان ضدکارگری حکومتی حاضر بە امضای آن نشدند ابلاغ نمود و روز بعد از ابلاغ همین بە اصطلاح نمایندگان کارگری، در خبرگزاری "ایلنا" باد مخالفت شان خوابید و شروع بە توجیە قضیە نمودند و بە کارگران وعدە دادند در تابستان دستمزدها را افزایش دهند!

پیروزی پرستاران مشهدی

بنا بە برخی گزارش ها در پی یک رشتە مبارزات طولانی پرستاران بیمارستان امام رضا، رئیس دانشگاە علوم پزشکی بە یکی از مطالبات اصلی پرستاران کە تبدیل موقعیت شغلی بود موافقت و دستور اجرای آن را بە وزارت بهداشت فرستادە است. در اثر این تغییر هم دستمزد و درآمد و هم شرایط کاری پرستاران بهبود می یابد. گفتنی است کە در پی تجمع اعتراضی پرستاران در مقابل استانداری کە قبل از کرونا انجام شد یکی از سازمان گران آن تجمع بە بهانە های واهی از کار اخراج شد. اخراج آن پرستار نە تنها موجب ارعاب پرستاران نشد بلکە انگیزەای شد برای ادامە مبارزات.

اعتراض کارگران نساجی بروجرد بە بستە شدن کارخانە

کارگران نساجی بروجرد در این هفتە نسبت بە تعطیل شدن این کارخانە کە ظاهرا بە دلیل کمبود مواد اولیە تعطیل شدە اعتراض و خواستار انجام اقداماتی از طرف مسئولین شهر برای جلوگیری از بستە شدن کارخانە شان و پرداخت کردن دستمزد ماە اسفند و عیدی سال گذشتە شان شدند. آنها کە اكثرشان بین ٢٠ تا ٢٥ سال سابقە کار در کارخانە را دارند نگران اخراج خود هستند. با وجود سابقە ٢٥ سال کار آنها تاکنون قراردادی باقی ماندەاند و کارفرما نیز همە حق بیمە آنها را پرداخت نکردە و نمی دانند در صورت قطعی شدن بیکاری شان هزینە های زندگی شان را چگونە باید تامین کنند.

مخالفت مسئولین قضایی و دادستانی با دادن مرخصی بە فعالین سندیکایی زندانی

بە رغم خطراتی کە در اثر شیوع کرونا جان زندانیان را تهدید میکند، مسئولین قضایی و دادستانی با دادن مرخصی بە عدەای از آنها مخالفت می کنند و پیگیری خانوادە های زندانیان برای گرفتن مرخصی برای همسران شان تا کنون بی نتیجە ماندە و حتی بعضی از اعضای خانوادە های آنها به خاطر پیگیری شان تهدید هم شدەاند. خانوادە زندانیان می گویند وضعیت و امکانات بهداشتی زندانها بد و تراکم زندانی در سالن ها خطر ابتلای عزیزانشان را زیادتر نمودە و موجب نگرانی آنها شدە است.

افزودن دیدگاه جدید