جمعه ۰۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره 63

۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

- کرونا هم غارت و فساد و بی عدالتی را متوقف نکرد! - یاداشت - صادق کار

- خصوصی‌سازی شستا؛ زدن چوب حراج به دارایی‌های کارگران و بازنشستگان - مراد رضایی

- روزگار سخت طبقات زحمتکش و نادیده‌گرفته‌شده در مواجهه با ویروس کرونا- بخش دوم و پایانی - علی صمد

- اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 11 - ترجمه گودرز اقتداری

بیانیه کنگره جهانی اتحادیه ها ITUCدرباره تغییرات اقلیمی – 2- طرح کلی تاریخ کار- بخش نهم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

- سکون یا خیزش، جنبش یا شورش؟ - مصاحبە جُنگ کارگری با رفیق مراد رضایی

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید