جمعه ۰۹ آبان ۱۳۹۹ - ۳۰ اکتبر ۲۰۲۰

اول ماه مه، روز همبستگی کارگران و زحمتکشان جهان!

۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۹

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری