سه شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۹ - ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰

کارگران نباید بگذارند در جنگ قدرت جناح های حکومتی قربانی شوند!

۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹

هر دو جناح عمدە حکومت بە رغم اختلافات شان در بە فقر و فلاکت کشاندن و سرکوب زحمتکشان و از میان برداشتن حق و حقوق کارگران بە یک اندازە نقش داشتە و دارند. هر دو جناح موافق سرسخت خصوصی سازی هستند و بر سر سرکوب مخالفان خصوصی سازی و جنبش سندیکایی توافق کامل دارند و در عمل آن را نشان دادەاند. بە همین جهت کارگران نبایستی فریب مانورهای آنها را بخورند و بگذارند در جنگ جناح های حکومتی مورد سواستفادە قرار بگیرند

اگر کارگران و زحمتکشان از چنین موقعیت و جایگاهی برخوردارند، خودشان بدون توسل بە جناح های حکومتی و دنبالچە هایشان قادرند با مبارزە مستقلانە از حق و حقوق شان دفاع کنند. کسانی کە رهبران مبارز کارگران و معلمان را بە زندان محکوم می کنند، هم پیمان موتلفه و مفسدین اقتصادی و سرداران سرکوبگر سپاە و نیروهای امنیتی هستند، نمی توانند حامی حقوق کارگر باشند.

وقوع هزاران اعتصاب و اعتراض، خیزش سراسری آبان، تحریم انتخابات نمایشی مجلس در سال گذشتە رویدادهای مهمی بودند کە همگی حاکی از رویگردانی اکثریت مردم از حکومت اند. گسترش بی سابقە مبارزات مردم در سال گذشتە با وجود سرکوب های شدید تاثیرات شگرفی در جامعە از خود به جای نهاد و زمینە تغییر و تحولات آتی در کشور را بیش از پیش فراهم کرد. بوجود آمدن تغییر و تحولات فکری در میان نیروهای اجتماعی و رسوخ اندیشە های اپوزیسیونی در میان بخش های وسیعی از جامعە و حتی در میان بعضی از گروەها و جریانات مرتبط و حامی حکومت از جملە اثرات مبارزات سال گذشتە بودند. این تحولات علاوە بر آنکە مشروعیتی برای حکومت باقی نگذاشت، آرایش جریانات وابستە بە آن را در هم ریخت و شکاف میان آنها را عمیق تر از پیش نمود. شکاف بوجود آمدە آنقدر عمیق است کە دیگر پرکردنی نیست. شیوع کرونا با وجود اینکە فرصتی در اختیار حکومت قرار داد تا نفسی تازە کند، با این همە بە بحران اقتصادی چنان دامن زدە است کە دوبارە نفس حکومت را تنگ کردە است و این نیز بە نوبە خود بر شدت اختلافات درون حکومت افزودە است.

از سوی دیگر با وجود افت موقتی اعتراضات، فشار معیشتی و اقتصادی آنقدر شدید شدە است کە صبر و تحمل کارگران، بازنشستگان و سایر گروەهای مزدبگیر و میلیون ها بیکار بی درآمد و کم درآمد را بە سر آوردە است و آنها را عاصی کردە است.

در این میان دولت نیز نە قادر بە ایجاد اشتغال است، نە حاضر است دستمزدها را متناسب با هزینەهای زندگی افزایش دهد، و نە حاضر و قادر بە دادن حقوق بیکاری بە بیکاران ناخواستە است. بە نوشتە روزنامە ها تنها حدود یک میلیون نفر بعد از آمدن کرونا از کار بیکار و منابع تامین معاش شان را از دست دادەاند. اکثر این افراد در عمل بە حال خود رها شدە و نمیدانند چگونە شکم زن و بچە هایشان را سیر نگە دارند. از سوی دیگر در اثر بحران های متعدد انشقاق و تشتت در میان جناح های حکومتی بە جنگ قدرت میان آنها دامن زدە و صف بندی های سیاسی در میان طیف های هر دو جناح اصلی حکومت را به هم ریختە است. خیلی از شخصیت های ذی نفوذ جناح ها اعتبار سیاسی شان را در میان همراهان سیاسی پیشین شان از دست دادەاند و کسانی کە بتوانند جای آنها را پر کنند ندارند. در درون جبهە "اصلاح طلبان" رهبران این جبهە محمد خاتمی و عارف آماج انتقاد و حملە قرار دارند و دیگر قادر بە نگە داشتن همە عناصر تشکیل دهندە این جبهە در کنار هم نیستند. حزب کارگزاران کە پشتوانەاش را از دست دادە است، بکلی در حال جدا شدن از جبهە خاتمی و نزدیکی بە محافظە کاران میانە رو مخالف "اصلاح طلبان" است. جریان موسوم بە اعتدال در حال از هم گسیختگی است و روحانی از طرف متحدین اش زیر ضرب قرار دارد. بعضی از جریانات همراە بیت رهبری در حال فاصلە گرفتن از خامنەای و سیاست های وی هستند و اینجا و آنجا آن را سربستە مطرح می کنند. پیرامون خامنەای دم بە دم خلوت تر می شود. هواداران حکومتی وی بە استثنای جریاناتی همچون موتلفە، سرداران مسئول سپاە و بسیج، جریانات مسلط بر بنیادهای مالی و عدەای از روحانیون حکومتی صاحب مقام و ثروت در حال روی برتافتن از وی هستند. وجود چنین شرایطی بازآرایی نیروهای درون نظام را ناگریز و بار دیگر نیاز بە تودە مردم برای بازسازی پایگاە حکومت را اجتناب ناپذیر کردە است.

آری جناح موسوم بە اقتدارگرا کە هم چون جناح اعتدالی پایگاهی در میان تودە مردم ندارد، با استفادە از سیاست های ضد کارگری و عدالت ستیزانە دولت روحانی و نارضایتی شدید کارگران از دولت، در تلاش است با مانورهای فریب کارانە و تظاهر بە مستضعف خواهی هم در میان تودە زحمتکش و فقر زدە پایگاهی برای خود ایجاد کند هم رقبای حکومتی اش را از میدان بە در نماید. عین همین بازی در دورە دوم خاتمی انجام شد. احمدی نژاد و محافظە کاران در آن زمان بازی را بردند، ولی بعد از اینکە رقبای حکومتی شان را شکست دادند، کوچکترین بهبودی در وضعیت مردم بوجود نیامد! روحانی نیز با وعدە افزایش دستمزد، آزاد کردن فعالیت تشکل ها و نهادهای مدنی و رعایت حقوق شهروندی بر رئیسی پیروز شد. اما چنانکە در عمل نشان داد خلاف همە وعدەهایش عمل کرد.

بە واقع دست بە دست شدن قدرت دولتی بین جناح ها تنها بە فقر و فلاکت و بی حقوق تر شدن کارگران و تشدید سرکوب جنبش کارگری دامن زدە است. این واقعیتی است کە عدەای از حجت الاسلام های حکومتی از آن جملە "مسیح مهاجری" سردبیر روزنامە جمهوری اسلام نیز بە آن معترفند. او می گوید: "از سیاست‌های غلط اقتصادی کنونی و ناکارآمدی‌های بعضی مسئولان کنونی که بگذریم، بعضی رقابت‌های سیاسی میان جناح‌ها و باندهای قدرت نیز به گسترش فقر و محرومیت و زیادتر شدن فاصله طبقاتی در جامعه می‌انجامد. مهره‌های اصلی در میدان این رقابت زیان بار، شکم‌های سیر و جیب‌های پر پولی دارند و به همین دلیل نمی‌توانند درد محرومین را بفهمند. کسانی که با حقوق چند ده‌ها‌ میلیون تومانی و درآمدهای جانبی نجومی زندگی می‌کنند، وسیله نقلیه و بنزین‌شان مجانی است، خانه‌های اشرافی دارند و در اتاق‌های دربسته مشغول طراحی برای افزایش قدرت و پول خود هستند،‌ طبیعی است که نفهمند مردم چه می‌کنند"

این البتە یک نمایش لو رفتە است و بعید است همان نتایج شیرین دوران احمدی نژاد را برای محافظە کاران هم پیمان بیت رهبری، کە درآمدهای نفتی را میان خود تقسیم کردند، داشتە باشد. دعواهای روحانی و رئیسی چیزی بە غیر از دعوا بر سر تسلط اموال عمومی و کنترل بر نهادهای حکومتی و چگونگی حفظ حکومت نیست. آنها اگر نتوانند حریف هم شوند، مثل همە سال های گذشتە با هم کنار می آیند. در هر صورت نتیجە برای کارگران یکی خواهد بود.

هر دو جناح عمدە حکومت بە رغم اختلافات شان در بە فقر و فلاکت کشاندن و سرکوب زحمتکشان و از میان برداشتن حق و حقوق کارگران بە یک اندازە نقش داشتە و دارند. هر دو جناح موافق سرسخت خصوصی سازی هستند و بر سر سرکوب مخالفان خصوصی سازی و جنبش سندیکایی توافق کامل دارند و در عمل آن را نشان دادەاند. بە همین جهت کارگران نبایستی فریب مانورهای آنها را بخورند و بگذارند در جنگ جناح های حکومتی مورد سواستفادە قرار بگیرند. سفارشات چند روز پیش خامنەای از مسئولین مبنی بر توجە و رسیدگی بە خواستە های کارگران، ملاقات ابراهیم رئیسی با سە تن از نمایندگان کارگران هفت تپە برای پیگیری شکایت کارگران و لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر، مراجعە شوراهای اسلامی حکومتی بە دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبە مزدی ٩٩، اقدامات حساب شدەای هستند برای سواستفادە از نارضایتی کارگران از دولت در جنگ قدرت توسط محافظە کاران علیە جریان روحانی و ایجاد پایگاە برای حکومت. اینکە این جریان ضد کارگری و سرکوب گر دوبارە تلاش دارد خود را حامی کارگران جا بزند، نشانە اهمیت و قدرت کارگران و تاثیر مبارزات آنها بر رویدادهای سیاسی- اجتماعی است. این موقعیت در اثر پیامدهای کرونا و با پیوستن شمار زیادی از بیکاران و گرسنگان بە جنبش مبارزاتی در ماە های آتی تقویت خواهد شد و نیرویی را شکل می دهد کە سرکوب آن بە آسانی میسر نیست. اگر کارگران و زحمتکشان از چنین موقعیت و جایگاهی برخوردارند، خودشان بدون توسل بە جناح های حکومتی و دنبالچە هایشان قادرند با مبارزە مستقلانە از حق و حقوق شان دفاع کنند. کسانی کە رهبران مبارز کارگران و معلمان را بە زندان محکوم می کنند، هم پیمان موتلفە و مفسدین اقتصادی و سرداران سرکوب گر سپاە و نیروهای امنیتی هستند، نمی توانند حامی حقوق کارگر باشند.

دیدگاه‌ها

بسیارزیبا وواضح عنوان نمودیدبه نظرمن محتوای تمامی نوشته های چپ بایدباهمین مضمون روشنگری باشد.هرجاسرمایه تورم ایجادمیکندبایدبه نفع چپ تمام شودهرجنگی که سرمایه ایجادمیکندبایدچپ گسترش یابدولی چراچنین نمی شوددقیقا به خاطرهمینکه روشنگری نمی شوددرهرمقاله یاسخنرانی یاحتی سرودبایددست سرمایه راروکردازاوضاع آشفته است که سرمایه خرخودرامیراند.مثلا ازمهاجران هم ازکارارزانشان سودمیبردوهروقت که به جامعه گندمیزندتقصیرمهاجران میگذارد.اگرراست افراطی بوجودمی آیدیا کم کاری یا گیجی چپ است که اوضاع رانمی تواندبرای مردم روشن کند.ازهرچپی بپرسیدچگونه چپ شدمیگویددرهرتلاطم جامعه دیدم چپهادرست میگویند.این محیط بایدبرای عموم مردم باشد.همه بایدبفهمندازکجاچوب میخورند.هرچه صحنه اجتماعی تیره ترباشدبه نفع سرمایه .همین حرف به این سادگی اگرانجام شودامرچپها به سادگی وروانی میسراست .پس به نظرمن شناخت دقیق جامعه وظیفه هرچپ است اگربخواهدتغییرایجادکند.
0

باسلام وعرض خسته نباشید خدمت آقای کارمن پیشنهادمیکنم کسانی ازحزب که درآلمان هستندکتاب های کوچک مانندفقرفلسفه یا نقدبرنامه گوتا وخلاصه کتابهایی ازاین دست راترجمه کنندتاحزب هم کتابخانه ای ازتولیدات خودش داشته باشد.البته که هم الان هم کم نشرتئوریک نداشته اما کتب کلاسیک هم داشته باشدبدنیست .به عنوان پیشنهادنگاه کنید.ممنون
0

افزودن دیدگاه جدید