سه شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۹ - ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره 66

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

- خطر بورس را جدی بگیریم! - مراد رضایی

- کارگران نباید بگذارند در جنگ قدرت جناح های حکومتی قربانی شوند! - صادق کار

- حداقل بازده - دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش دوم - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا"


جواَن پوبلت - ترجمه گودرز

- طرح کلی تاریخ کار - بخش یازدهم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

- تاثیر ویروس کرونا بر امنیت شغلی و قراردادهای موقت و سفید - جعفر حسین زاده


-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

منبع: 
جُنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید