دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۰۹ خرداد ۱۳۹۹

اعتراضات و اعتصابات کارگران زحمتکش شهرداری ها در شهرهای مختلف علیە ستم گری صاحبان شرکت های پیمانکار و مقامات دولتی پشتیبان آنها کە علاوە بر پایمال سازی بدیهی ترین حق و حقوق کارگران شهرداری ها دستمزدهای ناچیزشان را هم بدون اعتصاب و اعتراض بە آنها نمی دهند، در این هفتە نیز ادامە یافت. مهمترین خواستە های عمومی کارگران شهرداری ها در حال حاضر پرداخت منظم و مستمر دستمزدها، افزایش دستمزد، دراختیار گذاردن وسایل ایمنی و بهداشتی، استخدام رسمی بجای پیمانی و بهرە مند شدن از سایر مزایای قانونی است.

تجمع اعتراضی کارگران پلی آکریل، ادامە اعتراضات کارگران شهرداری ها، تجمع کارگران کارخانە قند یاسوج، اعتصاب و تجمع کارگران معدن کرومیت فاریاب، تداوم اعتراضات کارگران ابنیه فنی خطوط راه‌آهن علیە شرکت های پیمانکار و اقدام بە خودکشی یک نفر در ساختمان وزارت کار، مهمترین رویدادهای کارگری گزارش شدە هفتە بودند.

مشکل تامین معیشت بیکاران، تعویق طولانی در پرداخت دستمزد شاغلین، و قطعی شدن سرنوشت مصوبە دستمزد شورای عالی کار بە رغم اعتراضات گستردە کارگران نسبت بە آن مطابق نظر دولت و کارفرمایان، مهم ترین دغدغە های کارگران نیز در این هفتە بودند کە هم چنان باقی خواهند ماند. در این میان شوراهای اسلامی کار نیز همانطور کە پیشبینی شدە بود مانند سال های گذشتە راە انفعال پیش گرفتند و در عمل تسلیم مصوبە مزدی مد نظر دولت و کارفرمایان شدند و بە غیر از چند تهدید توخالی کار دیگری جهت وادار کردن دولت بە تجدید نظر در مصوبە مزد انجام ندادند! نتیجە این کە تنها بین ١٠٠ الی ١٥٠ هزار تومان در ماە بە حق مسکن کارگران افزودە خواهد شد. مبلغی کە چند برابر آن طی دوماە گذشتە بر اجارە خانە ها افزودە شدە است.

تجمع کارگران کارخانە پلی آکریل در اصفهان

در این هفتە شماری از کارگران کارخانە پلی آکریل در اعتراض بە معوقات مزدی و پرداخت نشدن منظم دستمزدهای شان در کارخانە تجمع و خواستار پرداخت معوقات مزدی و پرداخت منظم دستمزدهای شان شدند. بە گفتە کارگران معترض هنوز بخشی از معوقات مزدی سالهای ٩٥ و ٩٦ و عیدی سال ٩٨ کارگران کارخانە بە آنها پرداخت نشدە و تاخیر در پرداخت دستمزد هایشان هم چنان ادامە دارد. شایان ذکر است کە پرداخت نکردن بە موقع و مستمر دستمزدهای ناچیز کارگران کە سال ها سابقە دارد و همە سالە بر حجم و ابعاد آن افزودە شدە است، پس از شیوع کرونا ابعاد بی سابقەای پیدا نمودە و موجی از اعتراضات کارگری تازە را بوجود آوردە است. با این وجود بە نظر می رسد دولت هیچ برنامەای برای رفع این بحران کە عملا موجب گرسنە ماندن خانوادە های کارگری گردیدە ندارد. هم از این رو راه دیگری بە غیر از ادامە اعتراضات هدفمند برای فشار آوردن بر حکومت جهت خاتمە دادن بە این وضعیت در مقابل کارگران برای رهایی از گرسنگی و فقر فزایندە وجود ندارد. هر نوع سکوت و کم تحرکی تنها بە وخیم تر شدن این وضعیت منجر خواهد شد. اما گسترش اعتراضات حکومت را ناگریز بە فکر چارە می اندازد.

ادامە اعتراضات کارگران شهرداری ها

اعتراضات و اعتصابات کارگران زحمتکش شهرداری ها در شهرهای مختلف علیە ستم گری صاحبان شرکت های پیمانکار و مقامات دولتی پشتیبان آنها کە علاوە بر پایمال سازی بدیهی ترین حق و حقوق کارگران شهرداری ها دستمزدهای ناچیزشان را هم بدون اعتصاب و اعتراض بە آنها نمی دهند، در این هفتە نیز ادامە یافت. ابعاد اعتراضات کارگران شهرداری ها بسیار گستردە و سراسری است اما تنها اخبار تعداد قلیلی از آنها در برخی رسانەها منتشر می شود. مهمترین خواستە های عمومی کارگران شهرداری ها در حال حاضر پرداخت منظم و مستمر دستمزدها، افزایش دستمزد، دراختیار گذاردن وسایل ایمنی و بهداشتی، استخدام رسمی بجای پیمانی و بهرە مند شدن از سایر مزایای قانونی است. در ادامە اعتراضات کارگران شهرداری ها در ٧ خرداد کارگران شهرداری در اهواز و یاسمنج در آذربایجان شرقی تجمع کردند و نسبت پرداخت نشدن دستمزدهایشان اعتراض نمودند. گفتنی است کە اکثر شهرداری ها بخش مهمی از وظایفی را کە بە عهدە دارند بە شرکت های پیمانکار واگذار نمودە و این شرکت ها همە سالە مبالغ هنگفتی پول از این طریق بە جیب می زنند کە در واقع با زدن از مزد و تشدید استثمار کارگران این پول را بە دست می آورند. کارگران شهرداری نیز از حق سندیکا محروم و ادارات کار نیز بە شکایات آنها رسیدگی نمی کنند و بە این ترتیب میدان برای یکە تازی پیمانکاران خالی ماندە است.

تجمع کارگران کارخانە قند یاسوج

در هفتم خرداد، بار دیگر کارگران قند یاسوج در اعتراض بە بلاتکلیفی شغلی شان در مقابل استاندار گهگیلویە و بویر احمد مبادرت بە تجمع اعتراضی کردند. کارگران قند یاسوج کە در پی خصوصی شدن این کارخانە قبلا از کار اخراج و از خانە های شرکتی شان نیز بیرون راندە شدەاند در پی لغو خصوصی سازی کارخانە، خواهان بازگشت بە کار و رسیدگی بە سایر مطالبات شان شدند. گفتنی است کە این کارخانە پس از خصوصی شدن تعطیل و کلیە ٣٠٠ نفر کارگری کە در آن کار می کردند بطور دستە جمعی از کار اخراج شدە بودند. ظاهرا انگیزە لغو خصوصی سازی نیز توقف تولید توسط خریدار کارخانە بودە است. گویا از آغاز مقصود خریداران فروش زمین و ١١٥ خانە شرکتی متعلق بە کارخانە کە کارگران درآن سکونت داشتند بودە است. تعداد زیادی از واحدهای خصوصی شدە تا کنون تعطیل و زمین های آنها تبدیل بە واحدهای مسکونی و تجاری شدەاند. در این بین شماری از خریداران موسسات خصوصی شدە بە ثروت های هنگفت دست یافتەاند و در ازای آن بخشی از تولید متوقف و هزاران کارگر بیکار شدەاند! دلالان و تجار نیز با وارد کردن کالاهایی کە در این کارخانە ها تولید می شد همە سالە بر ثروت هایشان افزودەاند و کشور را بیش از پیش بە واردات وابستە کردەاند.

اعتصاب و تجمع کارگران معدن کرومیت فاریاب

کارگران معدن کرومیت امین یار فاریاب در ششم خرداد ماە در اعتراض بە تعویق در پرداخت دستمزدهایشان و برخی مطالب صنفی دیگر دست از کار کشیدند و در مقابل محل کارشان تجمع کردند.

کارگران اعتصابی خواستار پرداخت عیدی سال گذشە و چهار ماە حقوق معوقە شان و هم چنین پرداخت منظم و مستمر دستمزد، حق بیمە و محفوظ ماندن امنیت شغلی شان هستند. این اعتصاب علاوە بر اعتراض بە کارفرما اعتراض بە مسئولین دولتی شهر و ادارە کار نیز هست کە بر حسب وظیفە شان بایستی مانع قانون شکنی کارفرمایان و مدیران موسسات شوند، اما به جای آن جانب سرمایە داران را می گیرند. پرداخت نکردن بە موقع دستمزد و حق بیمە کارگران طبق قانون کار غیرقانونی است و متخلفین بایستی تحت پیگرد قرار گیرند. وظیفە پیگیری در چنین مواردی مقدمتا بە عهدە ادارە کار است. با این همە مدیران نهادها و ادارات دولتی کە اغلب شان از سرمایە داران حمایت و رشوە بگیر هستند، بە شکایات کارگران رسیدگی نمی کنند. در هفتە گذشتە در جریان محاکمە "امید اسدبیگی" مدیرعامل مجتمع هفت تپە آشکار شد کە مدیران ارشد محلی، از مدیر ادارە کار شهر شوش گرفتە تا استاندار و نیروی انتظامی و نزدیکان دادستان در مقابل حمایت از اعمال غیر قانونی مدیر عامل هفت تپە رشوە گرفتەاند!

این البتە در حکومتی کە در آن فساد ساختاری شدە و اکثر مقامات ریز و درشت حکومت بە فساد آلودە هستند، نە عجیب است و نە محدود بە شهر شوش و این یا آن مدیر و نهاد حکومتی.

تداوم اعتراضات کارگران ابنیه فنی خطوط راه‌آهن علیە شرکت های پیمانکار

اعتراضات کارگران ابنیە فنی خطوط راە آهن کە برای شرکت های پیمانکار کار می کنند هم چنان ادامە دارد، در این هفتە نیز این اعتراضات بە دلیل رعایت نشدن حق و حقوق کارگران توسط پیمانکاران ادامە یافت. یکی از مطالبات کارگران ابنیە فنی عقب افتاددن طرح طبقە بندی مشاغل است کە بە دلیل موانعی کە بر سر راە ایجاد تشکل و انتخاب نمایندە کارگران قرار دادەاند مدت زیادی است انجام نشدە است. کارگران کە علت اصلی بی جواب ماندن مطالبات شان را رفتار شرکت های پیمانکار می دانند، نسبت بە برخورد این شرکت ها کە ممکن است مشکل ایجاد کند بە دولت هشدار دادند. خبرگزاری (ایلنا) در هفتم خرداد بە نقل از کارگران معترض نوشت: تعدادی از کارگران ابنیه فنی راه‌آهن در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با توقعات کارگران ابنیه فنی از مسئولان در سال جاری گفتند: حدود هفت هزار کارگر ابنیه فنی حافظ امنیت ریلی کشور هستند بنابراین چگونه کارگران خطوطنیه فنی می‌توانند با داشتن مشکلات صنفی فراوان، امنیت ریلی کشور را تامین کنند.

آنها با بیان اینکه... ادامه دادند: "ماه‌هاست منتظر پرداخت مطالبات معوقه خود هستیم. شرایط اقتصادی سخت است و این تاخیر در پرداخت حقوق‌ها بیشتر ما را تحت فشار روحی و جسمی قرار می‌دهد".

این کارگران همچنین با انتقاد از اجرا نشدن طرح تجمیع و طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران ابنیه فنی در پایان گفتند: "سال هاست که کارگران پیمانکاری ابنیه فنی پیگیر اجرای طرح تجمیع و طبقه‌بندی مشاغل خود هستند اما به دلیل نداشتن نماینده صنفی اجرای این طرح‌ها عملیاتی نشده است.

اقدام بە خودکشی درساختمان وزارت کار

بنا بە گزارش خبرگزای (ایلنا) در هفتم خرداد ماە "فردی" کە قصد داشت با پرتاب خود از ساختمان وزارت کار خودکشی نماید با کمک ماموران آتش نشانی نجات دادە شد. این خبرگزاری در مورد علت تصمیم فرد مذکور چیزی ننوشتە و فقط از دستور وزیر کار برای رسیدگی بە شکایت او کە بە احتمال زیاد بایستی کسی باشد کە تا زمان تصمیم بە خودکشی این وزارت خانە بە شکایت اش رسیدگی نکردە باشد. خودکشی متاسفانە در محل های کار در سال های اخیر زیاد اتفاق افتادە است، اما این برای نخستین بار است کە انسانی اقدام بە خودکشی در مرکز وزارت خانە کار می کند، کە لابد بایستی ناشی از فشار شدید بودە باشد.

افزودن دیدگاه جدید