يكشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۰

قتل وحشیانه‌ی رومینا اشرفی آئینه‌ی تمام‌نمای جامعه‌ی مرد سالار

۱۵ خرداد ۱۳۹۹

تاریخ جمهوری اسلامی از ابتدای آن تاریخ تبعیض علیه زنان، اعمال خشونت علیه آنان، تشویق مردسالاری و بی حقوقی زنان بوده است. جمهوری اسلامی سنگسار زنان را قانونی کرده‌است. شلاق زدن را عملی و حتی کشتن زنان را توسط مردان ممکن کرده‌است.

قتل وحشیانه‌ی رومینا اشرفی

آئینه‌ی تمام‌نمای جامعه‌ی مرد سالار

واقعه‌ی هولناک قتل رومینا اشرفی دختر سیزده ساله، توسط پدر خود، به نام حفظ آبرو و ناموس موجب تاثر و تحیر مردم ایران شد. متاسفانه رومینا نه اولین قربانی قتل ناموسی است که با داس تعصب پدر سر او بریده می شود و نه آخرین آن در جامعه‌ی متاثر از فرهنگ و سنن ارتجاعی و مذهبی خواهد بود. در جامعه‌ای که خرافات، تحجر، فرهنگِ سنتی در اعماق آن ریشه دوانده و حاکمیت نیز رسما با قوانین ارتجاعی اسلامی برآن صحه گذاشته و با بهره گیری از تمامی امکانات در توجیه این نوع جنایات کوشش می‌کند، وقوع چنین جنایاتی غیر مترقبه نیست. در کشور ما خشونت خانگی و تعرض به دختران و زنان به‌نام حفظ آبرو و غیرت مردانگی از موضوعات روز است. بسیاری از این وقایع حتی رسانه‌ای هم نمی‌شوند و در پوشش حمایتی از سوی قوه قضائیه قرار می‌گیرند. مناسبات حاکم و قوانین تیعیض آلود و نابرابر علیه زنان و فشار علیه آنان را افزایش می‌دهد.

هم اکنون زنان پرشماری با اتهامات سیاسی، مدنی، دفاع از حقوق خود و حقوق بشر، به جرم آزاد اندیشی در زندان‌های کشور به‌سر می‌برند و حکومت از هیچ خشونتی علیه آنان چه به‌هنگام بازداشت و چه طی مدت محکومیت‌های ناعادلانه‌شان خودداری نمی‌کند. سرکوب زنان در هاله‌ای از سنت ها و قوانین مذهبی از خانه‌ها آغاز و در خیابان‌ها و تحت عنوان مقابله با بی‌حجابی ادامه می یابد و در دادگاه ها و در زندان‌ها تشدید می‌شود.

تاریخ جمهوری اسلامی از ابتدای آن تاریخ تبعیض علیه زنان، اعمال خشونت علیه آنان، تشویق مردسالاری و بی حقوقی زنان بوده است. جمهوری اسلامی سنگسار زنان را قانونی کرده‌است. شلاق زدن را عملی و حتی کشتن زنان را توسط مردان ممکن کرده‌است. اعدام زنان و کودکان بی وقفه ادامه دارد. ترویج نابرابری و اقدامات خشونت آمیز از جمله اهدافی است که جمهوری اسلامی در ترویج سنن و عادات مذهبی و ارتجاعی آن‌را دنبال می‌کند.

قتل رومینای سیزده ساله، ادامه‌ی قتل‌های ناموسی دیگر است که همواره در چهار گوشه‌ی کشور رخ می‌دهند و چه بسا با سکوت مواجه می‌شوند. تردیدی نیست تا زمانی که جمهوری اسلامی و قوانین مردسالار و ضد زن آن پابرجاست، بیش از پیش ادامه خواهند یافت. خشونت علیه زنان و از جمله قتل‌های ناموسی متاثر از واپسگرایی و ارتجاع فرهنگی است. هر چند این فجایع تنها در این نقطه از جهان رخ نمی دهند و اخبار این گونه وقایع هولناک در بسیاری از کشورهای جهان مکرر خوانده و شنیده می‌شود، اما قوانین ضد زن در نظام حاکم بر ایران عامل مهمی در تشدید خشونت علیه زنان و تشویق قتل‌های ناموسی در کشور ما است.

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین از وقوع قتل‌های ناموسی در کشور سخت متاثر و متاسف است. با بازماندگان قربانیان این قتل ها با مادر و برادر رومینا اشرفی اعلام همدردی می کند؛ از برابری حقوق زنان با مردان دفاع می کند و در کنار تمامی زنان و مردانی ایستاده‌است که علیه تبعیض، سنت‌های عقب‌مانده و ارتجاعی و برای برچیدن نظام متکی بر نابرابری و مستبد جمهوری اسلامی مبارزه می کنند.

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین

۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۳ ژوين ۲۰۲۰

http://www.kanon-wien.at

contact@kanon-wien.at

افزودن دیدگاه جدید