پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره 70

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

* دغدغە قالیباف معیشت بد مردم است، یا قدرت؟- یادداشت - صادق کار

* آتش‌سوزی در جنگل‌های خائیز؛ مشت نمونه‌ی خروار - مراد رضایی

* حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش ششم- بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا
"- جواَن پوبلت – دانشگاه هاوایی زمستان 2020

* طرح کلی تاریخ کار - بخش پانزدهم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

* لپ کلام در مورد کشاکش بر سر افزایش دستمزد! – صادق

* گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

منبع: 
جُنگ کارگری

دیدگاه‌ها

دریکی ازکشورهای آفریقایی فکرکنم رواندابودمعدن الماس پیداشدبرای اینکه گروهی که واسطه باکمپانی استخراج الماس ازآنجابودندزهرچشم ازمردم بگیرندکه هیچ اعتراضی نکنندبی مهابا شروع به کشتن وقطع کردن دودست مردم آن دوروبرراکردفقط به خاطراینکه ترس بردل مردم بنشانند.وقتی تازه داعش داشت کارش راشروع میکردبدون هیچ دلیلی مردم عابرخیابان رابه رگبارمیبست وچه ازسربریدن یا جگرخواری بازسعی میکردترس رادردل مردم بنشاندتا نفت آن محل رابه مفت به کمپانی ها بفروشداینجا هم همان داستان است منتها جاافتاده وموفق نسبت به نیت پلیدشان .حال کجای تحلیل طبقاتی جاداردکه بگوییم این جناح آمدیاآن جناح رفت .اگرحرف سازمان ویا حزب با نظرمردم که دقیقا هرثانیه این حکومت راتجربه کرده اندیکی باشدوحرف دل آنها راحت آن حزب یاسازمان بامردم جفت میشود
0

به نظرمن تمام تصمیم گیری ها ازبیت رهبری انجام میشود.ولی مادولت رانشانه رفته ایم .بیت خودش مشاورخارجی اقتصاددان وحتی بانک داردودولت تابعی ازبیت است .پس گیریم که روحانی رابه چهارمیخ کشیدید.بیت ازخدایش است کما اینکه قالیباف نیامده به روحانی حمله میکندوتمام تقصیرهاراگردن او می اندازدوربطی به روحانی هم نداردهررییس جمهوری بیایدهمین آش وهمین کاسه است وبه همین دلیل وقتی بین روحانی ورییسی یکی بایدانتخاب شودبه عهده مردم میگذارند.داستان به همین سادگی است .بدابه حال جریانی که این واقعیات رانبیند.مدام بازیچه میشود.روحانی باکدام عقلش طبق آخرین دستورالعمل های نئولیبرالیسم برای بازگشایی فتوامیدهد.ازخودش نیست مشاوربیت نظرمیدهدبه روحانی ابلاغ میشود.ازتمام تصمیم گیری های آبان به وضوح این سیستم دیده میشود
0

افزودن دیدگاه جدید