پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۳۱ خرداد ۱۳۹۹

"اعضای شورای عالی نظام پرستاری" در نامە سرگشادە شان بە روحانی پس از اشارە بە کمبود پرستار،...و اشارە بە کمبود دارو و وسایل حفاظتی پیشگیرانە، بە خواستە صنفی پرستاران پرداختە شدە. استخدام پرستاران، ساماندهی نظام پرداخت در کوتاه مدت و میان مدت و صفر کردن معوقات کارانه‌ها و اضافه‌کاری ها، ممنوع کردن اضافە کاری غیر قانونی، اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعود در کارهای سخت و زیانبار برای پرستاران، لغو قراردادهای ٨٩ روزە و منوط کردن پرداخت دستمزدهای پرستاران بە امضای قراردادهای موقت، مهمترین مطالبات مطرح شدە در نامە مذکور هستند

از سر گیری دورە دیگری از اعتصاب در هفت تپە، تشکیل کمپین کارگری برای حذف پیمانکاران از صنعت نفت، اعلام ٨ خواستە صنفی پرستاران، تجمع دوبارە کارگران شرکت حمل ونقل خلیج فارس در مقابل مرکز خصوصی سازی، تجمع معلمان حق التدریسی و مربیان پیش دبستانی در تهران، نامە اعتراضی هزاران معلم بازنشستە بە روحانی، تجمع اعتراضی کارگران انبیە فنی زاگرس علیە خصوصی سازی، بازداشت شاپور احسانی راد عضو اتحادیە آزاد کارگران، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند.

در این هفتە با وجود بالاگرفتن شیوع کرونا اعتراضات کارگری نسبت بە هفتە گذشتە بە لحاظ کمی و کیفی رشد قابل ملاحظەای داشتند. شروع دور تازەای از اعتصاب در هفت تپە، تشکیل کمپین برای حذف شرکت های پیمانکاری از صنعت نفت متشکل از کارگران چندین شرکت در عسلویە و خوزستان، انتشار تومار هزاران معلم بازنشستە، درخواست ٨ مطالبه صنفی پرستاران در نامە بە روحانی، همگی حاکی از رشد کمی و کیفی مبارزات کارگران و زحمتکشان یدی و فکری بە رغم تداوم سرکوبها و عزم و ارادە مبارزاتی کارگرای برای پیگیری مطالبات شان و شکست پروژە سرکوب جنبش کارگری است.

از سرگیری دور دیگری از اعتصاب در هفت تپە

از روز دوشنبە این هفتە کارگران هفت تپە بار دیگر بطور یک پارچە متحدانە چرخ تولید در هفتە تپە را متوقف نمودند. انگیزە اعتصاب کسر مزایای مزدی و عدم پرداخت دستمزدهای فروردین و اردیبهشت مطابق توافق های پیشین بین کارگران و مدیریت مجتمع است. به همین دلیل محرک این اعتصاب کسی غیر از مدیریت مجتمع کە ندادن بە موقع دستمزدها و کسر مزایای مزدی انگیزە اعتصاب را مهیا کرد نیست. قبل از این اعتصاب نیز حق بیمە کارگران از مدتی پیش بە حساب تامین اجتماعی واریز نشدە بود و مزایای شماری از کارگران بازنشستە نیز پرداخت نشدە بود. بهانە این بار نیز نداشتن بودجە عنوان شد. کمبود بودجە در حالی از طرف مدیریت مطرح شد کە در جریان محاکمە "اسد بیگی" مدیر عامل و سهامدار اصلی مجتمع جزئیاتی از اختلاس کلان ارزی و دادن مبالغ هنگفتی رشوە و حق و حساب بە مدیران ارشد دولتی یا بستگان شان فاش شد. تنها در یک مورد نمایندە دادستان خطاب بە وکیل "اسد بیگی" گفت: "صرافی مدعی است به واسطه مراودات خرید و فروش ارز هنوز از اسدبیگی طلبکار است. شما به صحبت‌های من دقت نمی‌کنید و دچار اشتباهات محاسباتی شده اید، ۱۹۷۴ میلیارد تومان در عرض یک سال واریز شده است".

چگونە ممکن است بودجە برای این همە ریخت و پاش و اختلاس و رشوە بە این و آن داشتە باشند ولی برای پرداخت دستمزد و مزایای شغلی و مزدی کارگر بودجە نداشتە باشند؟ اگر شرکت درآمد ندارد، پس برای چە رشوە های کلان بین مدیران محلی پخش می کند! از چە نگران است کە می خواهد با رشوە آنرا برطرف کند. قطع مزایای مزدی در میانە محاکمە "اسدبیگی" بە نظر می رسد تحریکی باشد برای کشاندن کارگران بە اعتصاباب و اثر گذاشتن روی نتیجە محاکمە بە منظور ماست مالی کردن اختلاسها. در این میان استاندار خوزستان کە همسر او نیز گفتە می شود از اسد بیگی رشوە گرفتە است، تلویحا جانب او را گرفتە و در مصاحبەای کە در این هفتە با خبرگزاری (ایسنا) انجام داد علت ندادن بە موقع دستمزدها و قطع مزایا را کافی نبودن درآمد شرکت بە علت داشتن کارگر بیش از حد نیاز خواند. اما نگفت کە اگر مجتمع سود ده نیست پس بە چە دلیل مالکان آن برای جلوگیری از عودت شرکت بە دولت، این همە بە آب و آتش می زنند و بگیر و ببند راە انداختەاند. چرا وقتی کارگران با تشکیل شورا خواستند ادارە کارخانە را بە عهدە بگیرند با آن همە خشونت سرکوب شدند؟ ادارە و مسئولیت کارخانە را بە خود کارگران بسپارید تا معلوم شود، کارخانە سود دهی دارد یا خیر!

تشکیل کمپین کارگری برای حذف شرکتهای پیمانکار در عسلویە

اعتراضاتی کە نسبت بە رویە استثمارگرانە بی حد و مرز صاحبان شرکتهای پیمانکار از سالها پیش در جریان بودە سال بە سال بیشتر شدە است. در هفتە گذشتە پس از خودکشی یکی از کارگران بنام "عمران روشنی مقدم" کە در یکی از این گونە شرکتها در میدان نفتی هویزە کار می کرد گزارشات متعددی در مورد این خودکشی تراژیک منتشر شد کە با بیزاری و نفرت عدە زیادی از مردم نسبت رفتار صاحبان این شرکتها مواجە شد. مدیران شرکت با مشاهد بیزاری هایی کە در پی انتشار این گزارشها بە راە افتاد نگران شدە بودند، بە همراە مسئولین دولتی بە دست و پا افتادند و با زدن اتهامات ناروا بە متوفی و انکار و وارونە کردن حقایقی کە بە خودکشی این کارگر منجر شد، تلاش نمودند اذهان جریحە دارشدە مردم را آرام و تاثیر آن را از اذهان شان بزدایند. مقصود این بود کە خودشان و این شرکتها را از زیر ضرب خارج کنند و بر اعمال زشت شان سرپوش بگذارند. با این همە کارگران شاغل در شرکتهای پیمانکار کە سالهای متمادی با پوست و گوشت شان ظلم و حق کشی این شرکت ها و حمایت مسئولین حکومتی از اعمال آنها را تجربە کردەاند، در منطقە عسلویە و مناطق نفتی بعد از این واقعە دردناک مبادرت بە تشکیل کمپینی برای حذف شرکتهای پیمانکار از صنعت نفت و استخدام مستقیم و بدون واسطە نمودند. در این کمپین کارگران شاغل در شرکتهای پیمان کاری، واقع در عسلویە، ماهشهر، بندر امام و سایر کلونی های نفت و گاز جنوب، شرکت دارند. گفتنی است کە ١٠٦ هزار نفر کارگر تنها در شرکتهای پیمان کار نفت و گاز و پتروشیمی مشغول بە کار هستند.

مسئولین دولتی کە پیوندهای مختلفی با صاحبان "خودی"شرکتهای پیمانکار دارند و سهمی از استثمار مضاعف کارگران این شرکتها بصورت حق و حساب و رشوە و دلالی نصیب شان می شود و بهمین دلیل حامی این شرکتها و مناسبات غیر انسانی کە بە کارگران تحمیل کردەاند هستند، با گفتن این کە شرکتها باید بە موقع دستمزد کارگران شان را بدهند و اگر ندهند با آنها مطابق مقررات برخورد می شود اکتفا نمودند و بە این ترتیب نشان دادند کە حاضر بە حذف شرکتهای دلال صفت کە خواست این کمپین است ولو اینکە بە قیمت زندگی کارگر تمام شوند نیستند. پول و سود برای آنها نیز بە اندازە صاحبان شرکتهای پیمانکار بر جان و زندگی کارگران ارجحیت دارد. کارگران این شرکتها کە اکثرا فنی و متخص هستند می دانند کە اخراج و جایگزین کردن شان برای کارفرمایان آسان نیست بهمین دلیل می توانند خودشان بدور از فریبکاری های دولتمردان و نمایندگان مجلس سرمایە داران با مبارزە سازمان یافتە و متحدانە، بە مطالبات حق طلبانە و عالانە شان برسند. محاکمە مدیران شرکتی کە "عمران روشنی مقدم" در هفتە گذشتە در آن خودکشی کرد نیز لازم است توسط کمپین کارگران پیگیری شود.

پرستاران در نامە سرگشادە شان بە روحانی بر اجرای مطالبات شان تاکید نمودند

در میانە این هفتە با انتشار نامە ٨ مادەای مسئولین سازمان های پرستاری خطاب بە روحانی اعتراضات پرستاران وارد مرحلە تازەای شد. در این نامە سرگشادە ٨ مادەای چکیدە مطالبات عمدە پرستاران کە در اعتراضات متعدد آنها مطرح و جمعبندی شدەاند طرح و از رئیس دولت خواستە شدە کە آنها را عملی نماید.

"اعضای شورای عالی نظام پرستاری" در نامە سرگشادە شان بە روحانی پس از اشارە بە کمبود پرستار، جان باختن ١٨ پرستار در اثر کرونا و مبتلا شدن ٧٤٠٠ تن دیگر بە بیماری کرونا و اشارە بە کمبود دارو و وسایل حفاظتی پیشگیرانە، بە خواستە صنفی پرستاران پرداختە شدە.

استخدام پرستاران، ساماندهی نظام پرداخت در کوتاه مدت و میان مدت و صفر کردن معوقات کارانه‌ها و اضافه‌کاری ها، ممنوع کردن اضافە کاری غیر قانونی، اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعود در کارهای سخت و زیانبار برای پرستاران، لغو قراردادهای ٨٩ روزە و منوط کردن پرداخت دستمزدهای پرستاران بە امضای قراردادهای موقت، مهمترین مطالبات مطرح شدە در نامە مذکور هستند.

نظر بە اینکە وضعیت کنونی پرستاران از نتایج سیاستهای ارزان سازی نیروی کار، خصوصی سازی بخش درمان و منعطف سازی بازار کار و دیگر سیاستهای الهام گرفتە شدە از سیاستهای نئولیبرالی در حوزە مناسبات بین کار و سرمایە است کە دولت روحانی نیز مروج و مبلغ آنها ست، این دولت گوش شنوایی برای شنیدن این گونە مطالبات نداشتە و ندارد. بهمین جهت پرستاران باید خود تلاش کنند با ادامە مبارزات شان خواستە های برحق و عادلانە شان را بە دولت و کارفرمایان تحمیل کنند. نامە نوشتن بە منظور دادن اخطار طبیعی و مفید است مشروط بە اینکە انتظار کاذب ایجاد نکند و مبارزە در خیابان و محل های کار پشتوانە چنین درخواستهای باشند.

تجمع دوبارە کارگران شرکت حمل ونقل خلیج فارس مقابل سازمان خصوصی سازی

اعتراضات کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس کە بە دنبال خصوصی سازی این شرکت بزرگ شروع شد، در این هفتە نیز با تجمع کارگران آن در مقابل سازمان خصوصی سازی ادامە یافت. کارگران کە از شرایط کاری و وضعیت و عملکرد شرکت ناراضی هستند و بە اخراج ٤٥ نفر از همکاران شان نیز معترض و خواهان روشن شدن وضعیت آنها هستند، نگران آیندە شغلی خود و سرنوشت شرکت هستند. آنها علت مشکلات پیش آمدە را خصوصی شدن شرکت می دانند و می گویند قبل از خصوصی سازی این مشکلات وجود نداشتەاند.انگیزە های مخالفت با خصوصی سازی در میان کارگران و کارکنان اکثر واحدهای واگذار شدە کم و بیش مشابە است. صاحبان واحدهای خصوصی شدە بە تعهدات شان در قبال کارگران عمل نمی کنند و دولت و سازمان خصوصی سازی نیز نە توجەای بە خلف وعدە آنها می کنند و نە بە شکایت های کارگران رسیدگی می کنند. نتیجتا مشکلات و مناقشات بجای خود می مانند و هر از چند گاهی موجب اعتصاب و اعتراضات دیگری می شوند کە سالهاست در واحدهای خصوصی شدە ادامە دارند. در این بیان سازمان خصوصی سازی و دیگر نهادهای دولتی بیشترین تقصیر را در خصوص برخورد صاحبان شرکتها با کارگران شان بر عهدە دارند.

تجمع معلمان حق‌التدریس و مربیان پیش‌دبستانی

روز سە شنبە هفتە جاری شمار زیادی از معلمان حق التدریسی و مربیان پیش دبستانی در اعتراض بە بلاتکلیفی وضعیت استخدامی شان مقابل وزارت آموزش و پرورش اجتماع کردند. معترضین کە از شهرهای مختلف برای ابراز اعتراض شان بە تهران آمدە بودند، نسبت بە اجرا نشدن "تبصره ۱۰ ماده ۱۷ درباره استخدام معلمان حق‌التدریس..."اعتراض نمودند و خواستار اجرای این تبصرە و استخدام در آموزش و پرورش شدند.

شایان ذکر است کە معلمان حق التدریسی با وجود اینکە وظایف شغلی شان بە اندازە معلمان رسمی سنگین و از دانش و توانایی علمی همطراز با سایر معلمان برخوردارند، ولی دستمزدی کە بە آنها دادە می شود بە اندازە دستمزد کارگران حداقل بگیر و حتا کمتر از آنهاست، زیرا بە آنها مزایای جنبی مزدی تعلق نمی گیرد. به همین جهت آنها چند بار تا کنون نسبت بە پائین بودن دستمزدهایشان اعتراض کردەاند. این گروە از معلمان کە بر خلاف معلمان رسمی تابع قانون کار هستند با وجود نیازی کە آموزش و پرورش بە کار و تجربە آنها دارد سالها استخدام رسمی نمی شوند تا دستمزدشان را پائین نگاە دارند و از امتیازات شغلی کە بە معلمان رسمی می دهند محروم نگە داشتە شوند. سیاست فریز دستمزدی و منعطف سازی بازار کار بخوان "تغییر قوانین بە سود صاحبان سرمایە" سالهاست کە از محدودە کارگران فراتر رفتە و همە مزدبگیران یدی و فکری را شامل شدە است!به همین دلیل است کە درست مانند کارگران و همزمان با آنها معلمان نیز نسبت بە افزایش ناچیز دستمزدها اعتراض می کنند!

نامە اعتراضی هزاران معلم بازنشستە خطاب بە روحانی

در این هفتە علاوە بر پرستاران نامە دیگری نیز از طرف هزاران معلم کە نسبت بە وضعیت حقوق و مزایای بازنشستگی شان و عدم تناسب آن با هزینە های زندگی ناراضی و معترض هستند، خطاب بە روحانی منتشر شد. معلمان در نامە خود نسبت بە عدم رعایت قوانین و مصوباتی کە موجب بهبود شرایط مزدی و زندگی شان می شود بە دولت اعتراض نمودە و خواستار اجرای آنها شدەاند. در این نامە کە با عنوان "چرا از رتبه‌بندی و افزایش حقوق محروم مانده‌ایم؟" در سە شنبە این هفتە در خبرگزاری (ایلنا) منتشر شد، معلمان بازنشستە نوشتەاند: "قاطبه فرهنگیان بازنشسته سال ۹۸، همگام با سایر بازنشستگان کشوری مراتب اعتراض و نارضایتی خود را از نقض پی‌در‌پی قوانین جاریه و مصوبات مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون مدیریت خدمات کشوری توسط ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور که سال‌هاست به بهانه عدم وجود بودجه اعتباری – حقوق و معیشت بیش از یک و نیم میلیون نفر جمعیت بازنشسته مظلوم و رنج کشیده کشور را تحت تأثیر قرار داده است، اعلام می‌کنیم".

اعتراض کارگران ابنیه فنی زاگرس به عملکرد بخش خصوصی در پرداخت حقوق

کارگران ابنیە فنی زاگرس در دوشنبە این هفتە در اعتراض بە عملکرد این شرکت خصوصی نسبت با کارگران تجمع کردند. کارگران علل تجمع شان را مخالفت با خصوصی سازی و بی توجهی راە آهن و کارفرما بە مطالبات شان عنوان کردند. کارگران کە نسبت بە نحوە پرداخت دستمزدهای معوقە شان اعتراض داشتند، گفتەاند پس از خصوصی سازی شرکت مشکلات شان زیاد شدەاند.

ایلنا بە نقل از کارگران معترض نوشت: "این کارگران که در عین حال به رویه پرداخت حقوق خود نیز معترض هستند، در تشریح وضعیت پرداخت حقوق خود گفتند: جدا از یک تا دو ماه معوقات مزدی، هر ماه کارفرما ۵۰ درصد از مطالبات معوقه را با دو تا سه ماه تاخیر به حساب کارگران واریز می‌کند. در عین حال در زمینه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی، پرداخت برخی مزایای قانونی و عرفی همانند بن ماه رمبارک رمضان و دادن لباس و کفش کار. نیز با مشکل روبرو هستیم و این مسئله باعث ایجاد دغدغه روحی و گرفتاری‌های روزمره برای کارگران شده است". خواست اصلی کارگران بازگرداندن شرکت بە زیر مجموعە راە آهن است.

بازداشت شاپور احسانی فرد

در هفتە گذشتە خبر محکومیت جعفر عظیم زادە رهبر اتحادیە آزاد کارگران بە ١٣ ماە زندان جدید را منتشر کردیم. در این هفتە مطلع شدیم کە شاپور احسانی فرد یکی از اعضای هئیت مدیرە این اتحادیە نیز بازداشت و روانە زندان اوین شدە است. اتهامات واردە بە آقای احسانی فرد نیز موهوم و مشابە اتهامات آقای عظیم زادە است. همزمانی این بازداشت ها و افزایش محکومیتها یقینا بی ارتباط با گسترش اعتراضات کارگری نیست. با این همە این فشارها نە توانستە و نە می تواند مانع از ادامە اعتراضات کارگران بە تنگ آمدە از ظلم و بی عدالتی حکومت علیە کارگران شود. مبارزە برای آزادی کارگران و معلمان زندانی بە عنوان جزئی جدایی ناپذیر از مبارزات مطالباتی و طبقاتی کارگران تا رهایی همە زندانیان سیاسی ادامە خواهد یافت.

کرونا جان یک مبارز دیگر جنبش کارگری را گرفت

متاسفانە اطلاع پیدا کردیم کە فرید کعبی پور یکی از کارگران مبارز گروە صنعتی فولاد، کە در اعتراضات فولاد نقش و فعالیت موثری داشت، پس از چند هفتە مبارزە با کرونا جان باختەاند. ما جان باختن این مبارز شجاع و فداکار جنبش کارگری را بە خانوادە و بستگان محترم شان و بە کارگران فولاد و همە مبارزان جنبش کارگری تسلیت می گوئیم و خودمان را در غم شان شریک می دانیم.

یادش گرامی و راهش بی رهرو مباد!

دیدگاه‌ها

پوسترهای چهاررنگ رابایدکناربگذاریم الان هردستگاه ساده موبایلی چهارملیون رنگ رامیشناسدوطبیعتا میتوان پوسترهای تاثیرگذارترطراحی کرد .مشاوره بایک عضورماهردرطراحی وگرافیک یکی ازملزومات است.
0

افزودن دیدگاه جدید