جمعه ۰۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره 72

۰۵ تير ۱۳۹۹

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

- مدیریت هفت تپە را بە کارگران آن بسپارید! یادداشت - صادق کار

- زن‌کُشی و اشتغال زنان - مراد رضایی

- حداقل بازده دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش هشتم - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا" جواَن پوبلت دانشگاه هاوایی زمستان 2020

- طرح کلی تاریخ کار - بخش هفدهم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

- تامین اجتماعی از پرداخت حقوق بیکاری طفرە می رود! - صادق

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

منبع: 
جُنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید