پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۰۷ تير ۱۳۹۹

خبر صدور احکام زندان، شلاق و بیگاری برای ٤٢ کارگر حق طلب کارخانە آذرآب بە جرم شرکت در یک اعتراض صنفی و افشای فساد هایی کە در جریان واگذاری کارخانە آذرآب صورت گرفتە منتشر شد. آنچە در این احکام تازگی داشت و نشان از سرشت قرون وسطایی این احکام و بازی های فریبکارانە رئیسی دارد، صدور حکم بیگاری است کە برای کارگران در نظر گرفتە شدە است. شلاق نیز البتە جزء مجازات های قرون وسطایی است کە پیش از این نیز رایج و در مورد کارگران معدن طلای "آق درە" نیز اعمال ی شد.

ادامە اعتصاب کارگران هفت تپە، تجمع سە روزە هزار معلم نهضت سوادآموزی از سراسر کشور، قرمز شدن کرونایی در عسلویە، تجمع کارگران آبفار خوزستان مقابل استانداری، بازگرداندن سپیدە قلیان بە زندان، محکومیت ٤٢ کارگر آذرآب بە زندان، شلاق و بیگاری، سقوط ٦٠ درصدی ارزش دستمزد کارگران طی ٢ ماە، تجمع اعتراضی کارگران شرکت مس چهارگنبد در مقابل ادارە کار سیرجان، اعتراض کارگران شهرداری آبادان، از مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند.

در این هفتە نیز روند افزایش اعتراضات گروە های مختلف کارگری ادامە یافت بطوری کە وخامت وضعیت کرونایی در اکثر شهرهای کشور و خطرات آن نیز مانع از گسترش اعتراضات نگردید. ترس مقامات حکومتی از تبدیل سریعتر اعتراضات بە خیزشی جدید موجب تشدید بگیر و ببندها و صدور احکام اعدام برای سە تن از جوانان زندانی شرکت کنندە در خیزش آبان ٩٨ شد. مقامات حکومتی می کوشند با تشدید اعمال جنایتکارانە شان در میان مردم ترس ایجاد کنند و بە وسیلە آن روند موج فزایندە اعتراضات تودەای علیە حکومت را مهار کنند.

ادامە اعتصاب کارگران هفت تپە

اعتصاب کارگران هفت تپە کە از هفتە گذشتە شروع شد در این هفتە نیز ادامە پیدا کرد و روز گذشتە وارد دهمین روز شد. مدیران مجتمع و دولتی در ابتدا سعی کردند کە با بی تفاوت نشان دادن خودشان نسبت بە اعتصاب بدون دادن امتیازی بە کارگران آنها را مایوس و بە اعتصاب پایان دهند. اما ادامە اعتصاب باعث شد تا اندکی از مواضع شان عقب نشینی کنند و حق بیمە فروردین ماە را بە حساب تامین اجتماعی واریز نمایند. بە دنبال درخواست سندیکای هفت تپە از کارگران و مردم بە حمایت از کارگران اعتصابی تا کنون تعداد زیادی از تشکلهای کارگری احزاب و نهادهای مدنی بە این دعوت پاسخ مثبت دادند و حمایت و همبستگی خودشان از اعتصاب و مطالبات کارگران را اعلام کردند. بە دست گرفتن کنترل کارخانە و حمایت کارگران و مردم از کارگران بە نظر می رسد اقداماتی هستند کە می توانند نتیجە اعتصاب را بە سود کارگران رقم بزنند. ما نیز همچنان از اعتصاب کارگران هفت تپە و مطالبات بە حق کارگران حمایت و همبستگی خلل ناپذیر مان را با آنها بار دیگر اعلام می کنیم.

تجمع ١٠٠٠ معلم و آموزشیار نهضت سوادآموزی در تهران

اعتراض سە روزە نمایندگان معلمان و آموزشیاران نهضت سواد آموزی کە از شهرهای مختلف برای پیگیری مطالبات شان بە تهران آمدە بودند سە شنبە این هفتە پس از وعدە پیگیری نمایندگان مجلس و ارسال نامە برای وزیر آموزش و پرورش با تعیین چند نمایندە از جانب معترضین جهت پیگیری مطالبات شان پایان یافت. علت اصلی این تجمع اعتراض بە لغو قانون جذب معلمان و آموزشیاران بودە است. شایان ذکر است کە پیش از این نیز معلمان نهضت سوادآموزی بارها در شهرهای مختلف نسبت بە لغو قانون جذب مبادرت بە تجمع و تظاهرات خیابانی کردە بودند ولی مقامات دولتی توجەای بە آن نشان ندادە بودند. معلمان نهضت سواد آموزی این با تلاش کردند اعتراض شان را بطور سراسری سازمان دهی کنند، بلکە زورشان بیشتر شود و بتوانند مسئولین ذیربط را وادار بە پذیرش خواستە اصلی شان کە تضمین شغلی است نمایند. این خود گامی است بە جلو کە لازم است از جانب سایر گروە های مزدبگیر نیز مورد توجە قرار گیرد.

شرایط قرمز کرونایی و نگرانی از افزایش ابتلا بە کرونا در عسلویە

در این هفتە قرمز شدن وضعیت کرونایی در منطقە و رعایت نشدن پروتکل های موجب نگرانی و اعتراض کارگرانی شد کە می گویند رعایت نشدن نکات ایمنی و بهداشتی در واحدهای تولیدی و کلونی های کارگری آنها را در معرض ابتلا بە کرونا قرار دادە است. کارگران می خواهند کە تدابیر لازم برای جلوگیری از ابتلای کارگران بە اجرا گذاشتە شود. پیش از این نیز چند مرتبە کارگران در عسلویە نسبت بە عدم رعایت نکات ایمنی و بهداشتی اعتراض کردە بودند. اعتراض تازە کارگران حاکی از آن است کە تا کنون توجە جدی بە اعتراضات و خواستە های کارگران نشدە است. در واقع اگر کارفرمایان و مسئولین دولتی ارزشی برای جان نیروی کار قائل بودند و سود را بر حفظ سلامت و جان کارگر ارجح نمی دانستند، بایستی کارخانە های ناایمن رامانند بسیاری از کشورها تعطیل و پس از ایمن سازی آنها اجازە از سرگیری فعالیت بە آنها می دادند. گزارش (ایلنا) کە می گوید" بیش از یک هفته است که وضعیت در علسویه و کنگان قرمز است؛ کرونا در کلونی اصلی کارگران ایران بیداد می‌کند ولی به نظر نمی‌رسد که پروژه‌ها تعطیل شده باشند یا پروتکل‌های خاصی حداقل برای کارگران پیمانکاری و یا تعمیرات اساسی، اجرایی شده باشد". بر این گفتە ما صحە میگذارد. حتی وقتی کرونا بقول ایلنا هم "بیداد" می کند و جان انسانها را تهدید می کند، طمعە و زیادە خواهی صاحبان واحدهای تولیدی بە حدی زیاد است کە نە حاضرند هزینە تامین ایمنی کارگران شان را بپردازند و نە کارخانە های شان را ولو بطور موقت تعطیل کنند. دولت نیز کە وظیفە حفظ جان کارگر را بە عهدە دارد از وضع موجود و رفتار کارفرمایان دفاع می کند و هرگاە صدای اعتراض کارگر بلند می شود ماموران سرکوبگر را بە سراغ شان می فرستد تا آنها را سرکوب نماید. .

تجمع کارگران آبفار خوزستان مقابل استانداری

در ٣١ خرداد کارگران آب و فاضلاب روستایی خوزستان"آیفار"در اعتراض بە پرداخت نشدن دستمزدهای شان و نامشخص ماندن وضعیت شغلی شان در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. (ایلنا) بە نقل از کارگران شرکت کنندە در این اعتراض دستە جمعی نوشت "یکی از معترضان با بیان اینکه با ادغام آبفای شهری و روستایی استان خوزستان، مدیریت جدید حاضر به پذیرش پرداخت حقوق نیروهای طرحی نمی‌شود و ما کارگران همچنان بلاتکلیف هستیم، در ادامه مدعی شد: از بهمن ماهه سال گذشته (۹۸) مطالبات مزدی کارگران طرحی به تاخیر افتاده است...". .

این وضعیت ناشی از خرد و تقسیم کردن عامدانە کارگران در شرکتهای رنگارنگ خصوصی واز پیامدهای سیاست استثمارگرانە مقررات زدایی، (بخوان از بین بردن حقوق کارگر) حکومت است. کارگران بە قانون کاری نیاز دارند کە متضمن حقوق شان باشد. تضمین حقوق کارگر بدون سندیکا و اتحادیە میسر نشدە و نمی شود. بنا بر این سمتگیری اعتراضات باید هدفمند و بە سوی چنین چشم اندازی باشد.

تجمع اعتراضی کارگران شرکت مس چهار گنبد در سیرجان

کارگران شرکت مس چهارگنبد در اعتراض بە پرداخت نشدن دستمزد های اردیبهشت و خرداد و بە نحوە اجرای طرح طبقە بندی مقابل ادارە کار سیرجان تجمع و خواستار بازنگری در طرح طبقە بندی، پرداخت دستمزدهای معوقە و پرداخت منظم و بە موقع دستمزدهای شان شدند. پرداخت نکردن دستمزدهای ناچیز کە بە یک پدیدە همە گیر در کشور تبدیل شدە است در شرایطی اعمال می شود کە گرانی و تورم امان مزدبگیران را بریدە وحتی بقول خود وابستگان حکومت دستمزدهای کنونی تنها هزینە ١٠ روز خوورد و خوراک خانوادە های مزدبگیران را تامین می کند. مسئلە دستمزد پدیدەای سراسری در کشور است و بهمین دلیل راە حل آن نیز منوط بە یک برآمد هماهنگ جمعی سراسری و همزمان است. اعتراضات پراکندە هر اندازە هم گستردە باشند جوابگوی نیازهای کنونی نیستند. نظر بە این کە یک چنین برآمدی بدون حداقلی از تشکل و سازمان یافتگی ناممکن است و موانع بر سر راە فعالیت سندیکاهای کارگری زیاد هستند، تشکیل کمیتە های سازماندهی اعتراضات در سطوح کارخانە ها و شهرها می تواند این خلا را رفع نماید و امکان حرکات سراسری را فراهم نماید.

سقوط ارزش ٦٠ درصد دستمزد ها طی دوماە

گرانی و تورم و سقوط ارزش پول ملی طی دوماە گذشتە ارزش دستمزدها را بنا بە گفتە کارشناسان ٦٠ درصد تقلیل دادە است. دستمزد حداقل بگیران بە معادل ١٠٠ دلار در ماە تنزل یافتە و این در حالی است کە حتی با وجود افزایش سرسام آور اجارە مسکن ٢٠٠ هزار تومان افزودە بر حق مسکن کارگران در سە ماه گذشتە از سوی وزیر کار بە کارفرمایان بخشیدە شدە است. با این اوصاف بیش از دوبرابر ٢٦ درصد بە اصطلاح افزایش دستمزد کە با آن همە جاروجنجال و فریبکاری دولت و عوامل آن در شورای عالی کار بر زحمتکشان تحمیل کردند دود شد و بە هوا رفت!

اعتراض کارگران شهرداری در آبادان

اعتراضات کارگران شهرداری در شهرهای مختلف کە از مدتی پیش شروع شدەاند، در این هفتە نیز توسط کارگران شهرداری آبادان ادامە یافت. علل اصلی اعتراضات کارگران شهرداری ها کم و بیش مشابە اند. دستمزد ناچیز، پرداخت نکردن منظم دستمزدها، شرایط کاری دشوار و نداشتن وسایل حفاظتی و بهداشتی، مطالبات مشترک کارگران شهرداری ها هستند. علت اعتراض در آبادان این بار پرداخت نشدن دستمزدهای آنها در ماە های گذشتە است. این اعتراضات هم بە رغم اینکە گستردە و دنبالە دار هستند، بە دلیل پراکندگی و نداشتن تشکل سندیکایی سازمانگر و پیگیر و وجود قراردادهای اسارت بار موقت اگر چە کلا بدون دست آورد نیستند، ولی پاسخگو مطالبات نبودە و نیستند. دلیل آن هم تکرار اعتراضات بە دلیل برجا ماندن مطالبات است.

صدور محکومیت قرون وسطایی برای ٤٢ کارگر آذرآب

در این هفتە در حالی کە ابراهیم رئیسی رئیس فریبکار و جنایت پیشە دستگاە قرون وسطایی قضایی حکومت و تنی چند از مسئولین این قوە مشغول لاف و گزاف گویی و فریبکاری راجع بە مبارزە بە فساد و بی عدالتی بودند و رئیسی روزنامە نگاران را دعوت می کرد کە فسادها را گزارش کنند. خبر صدور احکام زندان، شلاق و بیگاری برای ٤٢ کارگر حق طلب کارخانە آذرآب بە جرم شرکت در یک اعتراض صنفی و افشای فساد هایی کە در جریان واگذاری کارخانە آذرآب صورت گرفتە منتشر شد. آنچە در این احکام تازگی داشت و نشان از سرشت قرون وسطایی این احکام و بازی های فریبکارانە رئیسی دارد، صدور حکم بیگاری است کە برای کارگران در نظر گرفتە شدە است. شلاق نیز البتە جزء مجازات های قرون وسطایی است کە پیش از این نیز رایج و در مورد کارگران معدن طلای "آق درە" نیز اعمال ی شد. همزمان با آن رسانەها خبر محکومیت سە تن از جوانان مبارز و حق طلب بە اعدام را کە در جریان خیزش آبان سال گذشتە دستگیر شدند منتشر کرد. همچنین سپیدە قلیان را دوبارە بە دلیل اینکە حاضر بە تقاضای عفو از خامنەای نشدە بود بە زندان برگرداندند. افزون بر این ها عدە دیگری از مبارزان آزادە دیگر را بە جرم عدالت خواهی و کمک بە محروم شدگان و گرسنگان کە همگی قربانیان حکومت فقەهای زردوست و زرپرست و همدستان شان هستند را با اتهامات جعلی بە بند کشیدند. همە این وقایع و انتشار عامدانە اخبار آنها در رسانە ها نشان می دهند کە این اقدامات ناشی از ترس رژیم از بە راە افتادن خیزشی است کە در راە است و سرکوب آن بخاطر گستردگی پایگاە اجتماعی اش مانند خیزش دی و آبان میسر نخواهد بود. با این همە ترساندن مردم از سرکوب دوران اش بە سر رسیدە و نمی تواند سد راە مبارزات مردم برای آزادی و عدالت اجتماعی گردد. ما همە این اعمال جنایتکارانە را کە خامنەای، رئیسی، قالی باف، روحانی و دیگر سران ارتجاع و استبداد نقش اصلی را در آنها دارند محکوم و از همە آزادیخواهان و عدالت پژوهان انتظار داریم کە دوشاش یکدیگر با موج تازە سرکوبها بە مبارزە برخیزند و مانع ازعملی شدن نیات پلید رژیم علیە مبارزان در بند گردند.

افزودن دیدگاه جدید