جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره 74

۱۵ تير ۱۳۹۹

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

* امید اسدبیگی؛ یک ابتذال شاخص در تاریخ - یادداشت - مراد رضایی

* رئیسی شایستە تقبیح است، نە تقدیر! - صادق کار

* حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش دهم - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا" - جواَن پوبلت – دانشگاه هاوایی زمستان 2020

* سازماندهی "دیمی کاران"(1): نگاهی از "جنوب"

یک جنبش جهانی کار ممکن است اگر اتحادیه های کارگری قادر به دیدن گنجینۀ بزرگی باشند که کارگران غیررسمی از آن برخوردارند. پرسش مرکزی در این سلسله مقالات این است: چگونه؟ - رونالدو مونک


* مقابلە با کرونا باید در محل های کار با جدیت دنبال شود! - صادق

*
گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید