شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵ اوت ۲۰۲۰

نگاهی به تحولات سیاسی كشور

۱۷ تير ۱۳۹۹

این گونه شركت ها بعد از چندین سال نتوانستند و یا نخواستند وام های دریافتی را با بانكها تسویه نمایند. به همین علت بدهی آنان به بانك ها بسیار افزایش یافته است با افزایش چندین برابری ارزش اینگونه شركت ها، قصد دارند كه بعد ازین افزایش این شركت ها با مراجعه به بانكها و دریافت مجدد وام این بار بر مبنای قیمت گذاری جدید پول هنكفتی را به عنوان وام دریافت نموده و بخشی از آن را به عنوان بدهی گذشته و بخش هایی را نیز برای چپاول در اختیار خود قرار دهند.

همانطور كه در گذشته و در مورد اعتراضات سال های ٩٦ اشاره داشتیم، بعد از آنكه بخش هایی از نیروهای درون بلوك قدرتِ اصول گرایان، از هم سوئی روحانی و رهبر نظام، برای پیشبرد اهداف سیاسی، خصوصا در مورد موضوعِ بر قراری ارتباط با دولت آمریكا جهت كاستنِ تنش ها (و نه برای منافع ملی)، و عمدتا برای حفظ و تثبیت موقعیت خود از برای ادامه حكومت، به وحشت افتاده، و با كلید زدن اعتراضاتی برای تضعیف روحانی، و تخریب هرچه بیشتر زمینه های نزدیكی مواضع روحانی و هسته ی اصلی قدرت، به دنبال رویاهای خود بوده اند.

اما شاهد بودیم كه حضور وسیع مردم در اعتراضات، كل حاكمیت را به لرزه در آورد.

در جریان اعتراضات آبان، و بعد از آنكه افزایش قیمت بنزین اعتراضات وسیعی را دربخش های زیادی از كشور به وجود آورد، برای بخشی از نیروهای سیاسی رویه ای كه روحانی در مواجه بعدی با این موضوع خصوصا لبخندهای خونسردانه او بعد از موضع گیری رهبر نظام در دفاع مشخص از افزایش قیمت بنزین، میتواند این گمانه را نیز تقویت نماید كه دلیل خونسردی و خوشحالی روحانی آن بود كه او و همفكرانش بعد از این همسویی به این نتیجه رسیده بودند كه اوضاعِ وخیم اقتصادی و عدم كفایت برای رفع مشكلات، نهایتا مواضع رهبر نظام را جهت همراهی با راهبردهای روحانی و همفكرانش جهت حدی از ارتباط با آمریكا فراهم میسازد.

بخشی از اقتدار گرایان درون هسته ی سخت قدرت، بر اساس این تحلیل كه اگر قرار باشد رهبری نظام با روحانی هم سویی بیشتری پیدا كند، یكی از مهمترین افرادی كه در اجرایی شدن این راهبرد میتواند

نقش مؤثرى ایفا نماید،قاسم سلیمانى خواهد بود. آنان می دانستند كه سلیمانى از جمله محدود نیروهاى است كه صادقانه پیرو نظرات ولى فقیه میباشد، و در صورت عقب نشینى رأس نظام و همسویى و نزدیكى با مواضع روحانی براى ارتباط باامریكا از این موضوع حمایت خواهد كرد.لذا با ارائه ى اطلاعات مستقیم یا غیر مستقیم به نیروهاى آمریكایى موجب ترور سلیمانى به دست آنان را فراهم آوردند و شاهد بودیم بعد از این ترور تلاش روحانى براى راهبرد به بن بست رسید و عملاًدو جناح افراطى در ایران و آمریكا پاس هاى گل مهمى بهم دیگر دادند.

این بخش از اقتدار گرایان بعد از كشته شدن سردار سلیمانى و برهم خوردن راهبرد روحانى در پوست خود نمیگنجیدند. این اقدام آمریكا عملاً موجبات همسویى مواضع اعتدال گرایان و افراطیون را فراهم آورد.اقتدار گرایان افراطى بعد از اقدام جنایت كارانه ى سرنگونى هواپیماى مسافر برى، تمام امتیازاتِ حداقل موقت را كه در محكوم كردن ترور سلیمانى، به جز از جانب نیروهاى درون قدرت، كه حتی از جانب بخش وسیعى از مردم ایران ابراز شده بود و باعث به رخ كشیدن و استفاده ى حاكمیت از حمایت مردم براى اثبات مشرعیت آنها گشته بود را به باد دهند.بروز پاندومى كرونا به همراه تنگنا هاى فراوان اقتصادى كه در اثر بی كفایتى هاى حاكمیت و همچنین تحریم هاى آمریكا موجب قطع هر چه بیشتر حداقل هاى به جا مانده از درآمدها، براى حكومت را باعث شده و موجب افزایش روز افزون و لحظه به لحظه ى تورم و نارضایتى مردم گشته، از عوارض مشخص اوضاع به وجود آمده میباشد.

حكومت در مجموع كوشیده است از موضوع كرونا به عنوان یك ناجى براى به تاخیر انداختن نارضایتى هاى مردم كه در آینده ى نزدیك باید منتظر بروز و گسترش و فراگیرى آن باشیم، استفاده كند.

در چنین شرایطى حكومت در اقدامى ضد ملى با افزایش دستورى و تقلبى ارزش سهام و خصوصاً ارزش سهام عدالت كه تقریباً نیمى از مردم داراى آن هستند به سیاست هاى ضد ملى خود ادامه میدهد. مردمى كه داراى سهام عدالت هستند عمدتاً از اقشار پائینى جامعه هستند. حاكمیت فكر میكند با این ترفند كه هر خانواده با این افزایش سهام وجه نقد قابل توجهى از نظر آنان دریافت كرده و تا حدودى از همراهى با اعتراضاتِ در راهِ آتى دچار تزلزل خواهند شد.اما اوضاع چنان وخیم است كه وقتى دولت سهام عدالت را از پنج تا بیست میلیون تومان در بورس قیمت گذارى میكند،بانك مركزى اعلام مینماید كه براى سهام پانصد هزار تومانى بیش از چهارصد و پنجاه هزار تومان توان پرداخت ندارد. ضمن اینكه هنوز بر سر آنكه آیا سهام داران میتوانند كل سهم خود را بفروشند و یا فقط اجازه ى فروش سى تا چهل درصد آن را دارند اختلافات در حال گسترشند.آخرین خبر در این رابطه آن است كه برای پرداخت این سهام مبالغ بسیار ناچیزی در نظر گرفته شده است كه سر در گمی در مورد این سیاست ها روز به روز در حال افزایش است.

طراحان این طرح به خوبی آگاهند كه حتی اگر بخش كمی از قیمت افزایش یافته سهام را در اختیار مردم قرار دهند، این حجم نقدینگی در بازار مكاره اقتصاد ایران باعث افزایش سرسام آور تورم موجود خواهد شد.

ز دیگر ترفندهایی كه طراحان این بازی در رابطه با بورس به آن چشم دوخته اند، كه متأسفانه توسط كارشناسان مستقل و ملی توجه چندانی به آن نشده، موضوع زیر است تقریباً همه ی دارایی هایی كه توسط راندخواران و خصولتی ها و بنیادها در غالب كارخانه و شركت و بانك و ... اداره می شوند، به عنوان وثیقه نزد بانكها قرار داده شده و بر مبنای آن وام دریافت گردیده است. این گونه شركت ها بعد از چندین سال نتوانستند و یا نخواستند وام های دریافتی را با بانكها تسویه نمایند. به همین علت بدهی آنان به بانك ها بسیار افزایش یافته است با افزایش چندین برابری ارزش اینگونه شركت ها، قصد دارند كه بعد ازین افزایش این شركت ها با مراجعه به بانكها و دریافت مجدد وام این بار بر مبنای قیمت گذاری جدید پول هنكفتی را به عنوان وام دریافت نموده و بخشی از آن را به عنوان بدهی گذشته و بخش هایی را نیز برای چپاول در اختیار خود قرار دهند.

یعنی اگر قرار باشد كه در بودجه های جدید حتی برای خالی نبودن عریضه، رقمی بابت رونق تولید در نظر گرفته شود، با این ترفندها حداقل این بودجه ها نیز در خدمت این سیا ست های چپاول گرایانه قرار خواهند گرفت.

روند تحولات موجود وچینش مهندسی شده ی مجلس میتواند این گمانه زنی ها را در كنار دیگر گمانه ها برجسته نماید.

این مجلس زمینه را برای هموار كردن اهداف هسته ی سخت قدرت در رابطه با ١.موضوع جایگزینی رهبر

٢.حذف منصب ریاست جمهوری

٣.زمینه سازی برای نوعی دیگر از سیاستِ سازش در خارج و سركوب در داخل را فراهم آورد.

روحانی كه با خرج و هزینه باقیمانده اعتبار اصلاح طلبان خود را به ریاست جمهوری رساند در این شرایط میداند كه هیچ دغدغه ایی

برای پاسخ گویی به وعده های داده شده خود به مردم و اصلاح طلبان ندارد. او تنها به فكر جایگاه خود در توازن قواىِ نظام است. روحانی با توجه به شناختی كه از رقابت های درونی بلوك های قدرت دارد، برای سهم بیشتر در آینده سیاسی، در ابن فكر است كه ضمن ژست فرمانبردار و سر به راه در مقابل فرامین رهبر، ضمنا با همكاری

اصلاح طلبان زرد و نیز همراهی افرادی مانند لاریجانی و تكنوكرات های وابسته درون نظام، از چانه زنی برای تحكیم موقعیت آینده خود غفلت نكند. با توجه به تحولات و روند های سیاسی در ایالت متحده آمریكا و بحرانی كه برای دونالد ترامپ بوجود آمده، (این شرایط به گفته درست بهزاد كریمی یك فرصت طلائی برای نظام ایران را رغم زده است)كه جمهوری اسلامی بتواند برای بر قراری حدی از روابط با آمریكا جهت بر طرف كردن بخشی از مشكلات خود اقدام نماید.

اما به یاد داشته باشیم كه اختلافات درون نیروهای سیاسی و بلوك های قدرت در عالی ترین سطوح به حدیست كه احتمال آنكه بخش هایی از این نیروها زمانی كه احساس كنند در مواجه با روند مذاكره با دولت آمریكا سهم آنان در مقابلِ انتظاراتی كه در این معادلات داشتند در نظر گرفته نشود، از ارائه اطلاعات در مورد مخفی ترین و امنیتی ترین مسائل در زمینه هسته ایی و موشكی به دشمن خارجی ابایی نخواهند داشت. اینگونه اقدامات را در گذشته های دور و نزدیك شاهد بودیم كه آخرین نمونه آن بروز اینگونه اطلاعات در زمان توافق برجام و مهمترین ان درز اطلاعات در مورد ترور قاسم سلیمانی به دشمن بوده استوظیفه نیروهای دموكراسی خواه آن است كه با رصد دقیق تحولات پیش رو بتوانند سیاست های مناسب با منافع ملی را اتخاذ نمایند

 

 

افزودن دیدگاه جدید