شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵ اوت ۲۰۲۰

مبارزە مردم برای نان و آزادی را نمی توان با صدقە و" کمک مومنانە" متوقف نمود!

۱۰ مرداد ۱۳۹۹

ملیونها انسان گرسنە و رها شدە بە حال خود را کە قربانیان سیاستهای اقتصادی- اجتماعی و ماجراجویی های زیانبار، پرهزینە و بی سرانجام حکومت هستند نمی توان با حرفهای تکراری و بی پشتوانە از اعتراض و خیزش باز داشت. مردم نان و آزادی می خواهند و حکومت نشان دادە است کە نە قادر بە تامین نان مردم و نە تمایلی برای پذیرفتن حق آزادی مردم دارد.

دنیای اقتصاد در گزارشی کە در سایت این روزنامە روز گذشتە منتشر شد خبر از رشد ۴/ ۶ درصدی تورم در تیر ماە را داد. بە گزارش این روزنامە دهک غیربرخوردار با ثبت تورم ۲۳/ ۷ درصدی، بالاترین تورم را پشت ‌سر گذاشته است. این روزنامە با استناد بە سبد مطلوب وزارت بهداشت نوشت هر خانوار " حداقل باید بیش از یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان برای خوراکی‌ها هزینه‌ کنند". در بخش دیگری از گزارش پس از اشارە بە کالری مصرف برای خانوار هایی کە در مرز خط فقر قرار دارند، نتیجە گرفتە است کە این خانوارها برای تامین حداقل نیازمندی های شان نیاز بە ٣ملیون و ٦٠٠ هزار تومان درآمد در تیر ماە را داشتەاند.

مبنای گزارش "دنیای اقتصاد" دادە هایی هستند کە توسط مرکز آمار ایران و مرکز پزوهش های مجلس تهیە شدەاند. در این پژوهش هزینە مسکن کە بیشترین بخش از درآمد مردم را می بلعد منظور نشدە است

ومعلوم نیست کە این آمارها تا چە حد دقیق و گویای ومطبق با واقعیت باشند. با این همە همین آمار نیز نشان می دهد کە بالغ بر دوسوم مردم از لحاظ درآمد در موقعیتی نیستند کە بتوانند از پس هزینەهای اولیە زندگی شان برآیند. عدە زیادی اساسا بیکار و فاقد درآمد هستند. دستمزد کنونی کارگران و همچنین حقوق بازنشستگی حداقل یک ملیون کمتر از کف نیازهای خانوار است کە در این گزارش ها محاسبە شدە اند. این در حالی است کە با وجود گذشت بیش از ٤ ماە از سال نە دولت افزایش ٢٠٠ هزار تومان حق مسکن را تصویب نمودە و نە کارفرمایان و تامین اجتماعی این افزایش را پرداخت کردەاند. از سوی دیگر ارزش یارانە های نقدی نیز بە زحمت کفاف هزینە نیم کیلو گوشت مخلوط را می دهد. بە عبارتی رشد تورم و گرانی مواد غذایی همراە با سقوط ارزش دستمزدها همانطور کە پیشبینی می شد بە بحران رو بە رشد معیشت دامن زدە و این نیز بە نوبە خود بە گسترش اعتراضات معیشتی منجر خواهد شد. خامنەای کە نگران گسترش این اعتراضات است در سخنرانی روز جمعە اش بە مناسبت عید قربان :"... با اشاره به آسیب دیدن اقتصادی اغلب مردم در دوران کرونا گفت: البته در این میان عده ای دچار آسیب ها و مشکلات جدی شده اند که باید با گسترش نهضت کمک مؤمنانه مردمی، به کمک این قشرها شتافت". با این همە نارضایتی و فشار اقتصادی بە دە ها ملیون از مردم چیزی نیست کە با صدقە و کمک "مومنانە " رفع شوند. ملیونها انسان گرسنە و رها شدە بە حال خود را کە قربانیان سیاستهای اقتصادی- اجتماعی و ماجراجویی های زیانبار و پرهزینە و بی سرانجام حکومت هستند نمی توان با حرفهای تکراری و بی پشتوانە از اعتراض و خیزش باز داشت. مردم نان و آزادی می خواهند و حکومت نشان دادە است کە نە قادر بە تامین نان مردم و نە تمایلی برای پذیرفتن حق آزادی مردم دارد.

افزودن دیدگاه جدید