شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵ اوت ۲۰۲۰

مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ- بخش 3

فصلی از کتاب مساله اجتماعی در قرن بیست و یکم – نگاهی به جهان (1): انتشارات دانشگاه کالیفرنیا 2019

۱۰ مرداد ۱۳۹۹

این روند در واقع تاثیرات برجسته ای در منطقه مکونگ آسیا دارد که قول اشتغال کامل و تأمین اجتماعی برای همه دیگر معنای خود را از دست داده است. از این منظر است که باید مسئله اجتماعی در منطقه مکونگ را دید. سیاست های تأمین اجتماعی در مکونگ براساس چهل سال توجه به دوگانه اقتصاد رسمی و غیررسمی - اقتصاد رسمی به عنوان فضایی برای تضمین ثبات ساختاری و اشتغال غیر رسمی به عنوان پایه اقتصاد پروکاریا و نامطمئن و بازار کنترل نشده و بی در و پیکر.

مترجم: 

هژمونی گزینشی و مسئله اجتماعی

مطالعه مسئله اجتماعی از دیدگاه نظامهای ویژۀ کار محلی و اشتغال به کارهای غیررسمی، که در مناسبات اقتصاد سیاسی این و آن کشور یا جزء-منطقه جاگیر شده اند، چالش هایی را هم از نظر متدولوژی و هم تئوری به بار می آورند. برای ارائۀ تحلیلی چندوجهی و چندمتغیری، از مقایسه نسبی، چنان که توسط جیلیان هارت تدوین شده، استفاده می شود تا مفهومی از مکان به عنوان گره اتصال در فضای تولید شده اجتماعی ارائه شود. این روند به محققین این اجازه را می دهد تا از دریچه تحقیقات موردی فراتر رفته و از ادعاهای صرف مثبت گرایانه (پوزیتیویستی) عام گذر کنند.

هارت می گوید: "خصوصیات یا ویژگیها از مجرای بررسی ارتباطات درونی بین اشیاء، وقایع، مکان ها و هویت ها دریافت می شوند." و از طریق اصلاحات و راستی آزمایی هاست که می توان به ریشه این روابط و اتفاقات پی برد. چنین روشی ایدۀ تأثیر شرایط جهانی بر محیط محلی ( اصطلاحاً تأثیر گلوبال بر لوکال) را نفی می کند. قصد البته این نیست که موارد خاص مختلفی را به عنوان واریانتهای محلی یا ملی روند های عام جهانی تلقی و تحلیل کنیم. بلکه روش هارت به ما کمک می کند که ببینیم چگونه خصوصیات در شکل گیری رابطه قدرت محور بین منافع ساختاری و بازیگران درگیر عمل می نماید وقتی که دستور کار برای کمک به اهداف ویژه اقتصادی سیاسی از طریق مجموعه ای از بازیگران مستقیم و غیرمستقیم میانجیگری می شود.

این روند در واقع تاثیرات برجسته ای در منطقه مکونگ آسیا دارد که قول اشتغال کامل و تأمین اجتماعی برای همه دیگر معنای خود را از دست داده است. از این منظر است که باید مسئله اجتماعی در منطقه مکونگ را دید. سیاست های تأمین اجتماعی در مکونگ براساس چهل سال توجه به دوگانه اقتصاد رسمی و غیررسمی - اقتصاد رسمی به عنوان فضایی برای تضمین ثبات ساختاری و اشتغال غیر رسمی به عنوان پایه اقتصاد پروکاریا و نامطمئن و بازار کنترل نشده و بی در و پیکر.

"دربرگیری یا شمول" در صنایع پارچه بافی، تولید البسه و شبکه تولید کفش و سایر پوشیدنی ها موضوع توجه این تحقیق است که عموماً از دیدگاه هستی شناختی به عنوان یک نتیجه و منفعت ذاتی رابطه دستمزدی در قرارداد بین کارگر و کارفرما تلقی می شود – برای تعیین مرز بین شمول و طرد، ممتاز بودن یا در حاشیه ماندن، سعادت یا فقر. با این وجود در مکونگ آسیا برای اکثریت کارگران استخدام رسمی هم دلیلی بر برونرفت از سطح فقر نیست، بلکه طبیعت رابطۀ غیررسمی که کارگران را "مشمول" می نماید باعث توسعه فقر می شود. در واقع فقر در ساختار رسمی بازار کار است که برخلاف برداشت عمومی در منطقه، کارگران رسمی را در عمل در قشر فقیر بحساب نمی آورد. وجود طبقه فقیر کارگران یک غفلت در سیاست یا خطای فنی در مدیریت نیست، بلکه بخش لاینفک رژیم کارگری و پارادایم توسعه در منطقه مکونگ است.

عکس مقاله-- کارگران نساجی در کامبوج برای افزایش دستمزد مبارزه می کنند.

([1])The Social Question in the Twenty-First Century Book Subtitle: A Global View

Editor(s): Jan Breman, Kevan Harris, Ching Kwan Lee, Marcel van der Linden Published by: University of California Press. (2019

 

افزودن دیدگاه جدید