سه شنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰

پیام اعدام جنایتکارانە مصطفی صالحی و وظیفە ما!

۱۷ مرداد ۱۳۹۹

اگر بگویم، نجات جان های شیفتە این هم میهنان عزیز اسیر در شکنجە خانە های حکومت بە همت وتلاشها ی همە ایرانیان آزادە و عدالتخواە و کامیابی ما دربسیج افکار عمومی جهت جلوگیری از اعدام ها دارد. پس تا دیر نشدە قبل از اینکە دوبارە غافلگیرمان کنند فارغ از اختلافات سلیقەای و سیاسی کە داریم برای نجات این ٥ جوان دست بکار شویم!

مصطفی صالحی یکی از جوانانی کە در جریان هجوم جنایتکارانە نیروهای سرکوبگرحکومت بە شرکت کنندگان در خیزش دی ماە ٩٦بازداشت و محنکوم بە اعدام شدە بود در هفتە گذشتە بی سرو صدا اعدام شد.

اجرای حکم اعدام مصطفی تنها چند روز پس از کمپین تویتری پرطنین "اعدام شان نکنید"کە علیە حکم اعدام ٣ تن از شرکت کنندگان در خیزش آبان ٩٨بە اجرا گذاشتە شد و انتخاب زمان آن در واقع واکنشی جنایتکارانە و با حساب و کتاب در مقابل تویت ١١ میلیونی مردم علیە احکام ٣ جوانی بود کە همە می دانستند بیگناە هستند و احکامی کە ناقاضی یان بیدادگاە های فقاهتی برای آنها سرهم بندی کردەاند فاقد پایە و اساس اند.

اعدام جوان آزادە و شجاع نجف آبادی کمی هم غافلگیرانە بود. بعد از عقب نشینی دستگاە قضایی در مقابل توئیت ١١ میلیونی و تعلیق احکام ٣ جوان محکوم بە اعدام کمتر کسی تصور می کرد کە دستگاە سرکوب اهریمنی حکومت با این سرعت در مقام تلافی برآید و مصطفی را اعدام و خبر آن را در بوق و کرنا کند تا مردم از یاد نبرند کە با چە تبهکاران بی رحم و مروتی طرف هستند بلکە فکر اعتراض و تکرار کار مصطفی ها را از سر بدر کنند. مقصود دیگر از این جنایت تست واکنش افکار عمومی برای تصمیم گیری نهایی در مورد مبارزان دیگری است کە آنها هم بە دلیل شرکت در خیزش های دی ٩٦ و آبان ٩٨ محکوم بە اعدام شدەاند. در مورد ترساندن مردم این حربە دیگر بواسطە تکرارمکرر و ریختن ترس مردم اثر بازدارندە زیادی ندارد. شرایط و ا وضاع و احوال مردم بقدری دشوار و بحرانی و حجم نارضایتی و مخالفت با حکومت آنقدر زیاد است، کە با ترساندن مردم نمی توانند از خیزش های قریب الوقوع جلوگیری کنند. ولی در مورد تست افکار عمومی نتیجە آن بستگی بە کنش مردم دارد. اگر برخورد مردم و مخالفان استبداد و سرکوب در اندازە و کیفیت توئیت ١١ میلیونی و اقداماتی باشد کە حواشی آن انجام شد، می توان بە لغو احکام اعدام "مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی" کە مانند مصطفی بە اعدام محکوم شدەاند امیدوار بود. اقرار نیست اگر بگویم، نجات جان های شیفتە این هم میهنان عزیز اسیر در شکنجە خانە های حکومت بە همت وتلاشها ی همە ایرانیان آزادە و عدالتخواە و کامیابی ما دربسیج افکار عمومی جهت جلوگیری از اعدام ها دارد. پس تا دیر نشدە قبل از اینکە دوبارە غافلگیرمان کنند فارغ از اختلافات سلیقەای و سیاسی کە داریم برای نجات این ٥ جوان دست بکار شویم!

دیدگاه‌ها

با سلام به رفیق صادق
شما شعار همگرایی داده اید بدون آنکه راهکار آن را روشن کنید، می دانیم در آن میلیونها توئیتی که تحت هشتگ #اعدام_نکنید شد طیفهای فکری مختلفی وجود داشت
آیا شما شعار ایجاد جبهه ای مشترک بر محور حقوق بشر و مخالفت با اعدام داده اید؟
چون می دانیم از تحول طلب و طرفدار موسوی و حتی اصلاحطلب و برانداز و طرفدار رضا پهلوی و چپ و... در این توئیت مشترک بودند
ممنون از توجه
0

افزودن دیدگاه جدید