دوشنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۹ - ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره ۷۹

۲۴ مرداد ۱۳۹۹

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

*سهام عدالت و کارت‌های اعتباری؛ کابوس رشد اقتصاد انگلی – یادداشت – مراد رضایی

*پیام اعدام جنایتکارانە مصطفی صالحی و وظیفە ما! – صادق کار

*سازماندهی "دیمی کاران"(1): نگاهی از "جنوب"- بخش ششم - سالی رووِر

*مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ- بخش 4 - دنیس آرنولد – ترجمه گودرز

*صبرها لبریز شدەاند! – صادق

*گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

منبع: 
جُنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید