دوشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰

داد خواهیم این بیداد را: نه به زندان؛ نه به اعدام!

۲۱ شهريور ۱۳۹۹

شنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۹ برابر با ۳ اکتبر ۲۰۲۰ 

۳تشکل سیاسی در کانادا به صورت مجازی برگزار می کنند: یادمان جانباختگان کشتار زندانیان سیاسی در زندانهای ایران در تابستان ۶۷

سخنرانان: محمد اعظمی عضو هیئت سیاسی - اجزائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)؛

- نماینده حزب توده ایران - واحد کانادا؛

- نماینده کومله زحمتکشان کردستان - سوئد

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید