يكشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره ۸۵

۰۴ مهر ۱۳۹۹

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

*وقتی استخراج معادن بە وسیلە غارت و تخریب محیط زیست تبدیل می شود! مراد رضایی

*انفجار قیمت ها، سقوط ارزش دستمزدها ارمغان دولت برای زحمتکشان! صادق کار

*سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" - بخش پایانی سانجای پینتو

*مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا - مکونگ بخش 10دنیس آرنولد

*گذرو نظری بر رویدادهای کارگری هفته  - جُنگ کارگری

منبع: 
جُنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید