شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۰ - ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره ٨٦

۰۸ مهر ۱۳۹۹

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ مرکز مافیای اقتصادی دولت

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و پساسرمایه داری

مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ بخش 11

لاحظاتی پیرامون نامە نگاری عضو رهبری شوراهای اسلامی بە روحانی

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید