يكشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۲۵ مهر ۱۳۹۹

ما نیز تائید حکم ١٠ سال زندان علاوە بر حکم ٦ سال پیشین آقای عبدی را بە شدت محکوم و خواستار آزادی بی قید و شرط ایشان و همە کسانی هستیم کە بە دلیل فعالیت های صنفی، مدنی، سیاسی و دگر اندیشی با نقض حقوق شهروندی و اجتماعی شان ظالمانە بە زندان افتادەاند.

١٠ سال زندان دیگر برای اسماعیل عبدی

کانون صنفی معلمان تهران در بیانیەای کە در ٢٣ مهر متن آن منتشر شد، خبر تائید حکم ١٠ سال زندان دیگر برای اسماعیل عبدی رهبر پیشین و فعال برجستە و حق طلب کانون صنفی معلمان را تائید کرد. کانون صنفی معلمان (تهران) در بیانیە خود کە بهمین مناسبت منتشر کرد ضمن محکوم کردن این حکم و اعتراض کانون بە آن خواستار: "لغو حکم ده سال زندان اسماعیل عبدی و آزادی هر چه سریع‌تر او، محمدحبیبی و دیگر زندانیان دربندِ همانند" شد. ما نیز تائید حکم ١٠ سال زندان علاوە بر حکم ٦ سال پیشین آقای عبدی را بە شدت محکوم و خواستار آزادی بی قید و شرط ایشان و همە کسانی هستیم کە بە دلیل فعالیت های صنفی، مدنی، سیاسی و دگر اندیشی با نقض حقوق شهروندی و اجتماعی شان ظالمانە بە زندان افتادەاند. .

 

.

اعتصاب در کارخانە ایران خودرو تبریز

١٤٣٠ کارگر کارخانە ایران خودرو تبریز بە نوشتە خبرگزاری ایسنا در ١٩ مهر بە دلیل پرداخت نشدن دستمزد ماە گذشتە شان اعتصاب کردند. این اعتصاب بعد از دادن وعدە پرداخت طلب دستمزدی کارگران توسط مدیر عامل کارخانە پایان یافت. پرداخت نکردن دستمزد کارگران خودروسازی در شرایطی است کە قیمت خودرو بە طرز سرسام آوری افزایش پیدا کردە و دەها هزار نفر متقاضی خرید خودرو در صف تحویل گرفتن خودرو بە سر می برند. بهمین دلیل ندادن دستمزد بە بهانە مشکل مالی را کسی قبول نمی کند!

اعتصاب در هفت تپە!

کارگران بخش کشاورزی هفت تپە در ٢٣ مهر در اعتراض بە پرداخت نشدن کامل دستمزدهای دو ماە اخیر دست از کار کشیدند. بە نوشتە خبرگزاری ایلنا کارگران پس از گرفتن قول پرداخت کردن یک ماە طلب مزدی شان توسط کارفرما بە اعتصاب شان خاتمە دادند. بە گزارش سندیکای کارگران هفت تپە در ١٩ مهر نیز تجمع دیگری توسط کارگران بخش صنعت و تجهیزات هفت تپە در اعتراض بە عدم اجرای قول و قرار پرداخت طلب مزدی کارگران در موعد توافق شدە برگزار شد. در تجمع مذکور کە پس از دادن قول پرداخت مطالبات کارگران تا پایان هفتە خاتمە یافت، یوسف بهمنی و امید آزادی دو تن از سخنگویان و نمایندگان کارگران در طول اعتصاب دوماە و نیمە کارگران برای کارگران سخنرانی کردند.

.

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی

کارکنان سازمان تامین اجتماعی در ٢٠ مهر با برگزار تجمع در مقابل مجلس خواستار استفساریه قوانین بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور توسط مجلس شدند. گفتنی است کە از مدتها پیش مدیریت تامین اجتماعی از بازنشستە کردن اکثر گروە های شغلی مشمول قانون کارهای سخت و زیان آور کە بە سن بازنشستگی رسیدەاند طفرە می رود. همین موضوع بە یک رشتە اعتراض در میان افراد مشمول قانون با مسئولین تامین اجتماعی از یک سو و کارکنان تامین اجتماعی با این افراد و مدیریت تامین اجتماعی از سوی دیگر گردیدە است. بهمین جهت کارکنان تامین اجتماعی برای خلاصی از این بی تکلیفی و درگیری ها بە مجلس رجوع کردەاند. طفرە رفتن تامین اجتماعی از انجام این قانون در واقع جزئی از سیاست کلان دولت مبنی بر تعدیل هرچە ممکن حقوق نیروی کار و ارزان سازی این نیرو است کە بدرستی با واکنشهای اعتراضی بسیاری از کارگران روبرو گردیدە است.

ادامە اعتراضات بازنشستگان بە طفرە دولت از انجام درست قانون همسان سازی

.اعتراضات بازنشستگان نسبت بە عدم اجرای درست قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان بە رغم فریبکاری ها و توجیهات مسئولین دولتی همچنان در نقاط مختلف کشور ادامە دارد و بازنشستگان بە اشکال مختلف علیە آن اعتراض می کنند. دولت کە حاضر بە اجرای قانون نیست از عنوان (متناسب سازی) بجای همسان سازی استفادە می کند!

در ٢٠ مهر بازنشستگان اراک نیز با برگزاری تجمع در مقابل کانون بازنشستگان این شهر نسبت بە طفرە رفتن دولت از اجرای درست قانون اعتراض و خواستار همسان سازی بطور واقعی شدند.

تجمع پرستاران و کادر درمانی اهواز

پرستاران شرکتی و سایر کادر درمانی اهواز در ٢٠ مهر در اعتراض بە پرداخت نشدن حقوق و طلب مزدی شان در مقابل ساختمان علوم پزشکی این شهر تجمع و خواستار پرداخت منظم دستمزد و حقوق شان شدند.

تجمع اعتراضی کارکنان آتش نشانی در آبادان

کارکنان سازمان آتش نشانی آبادان در ٢١ مهر با پهن کردن سفرە خالی نسبت بە وضعیت بد معیشتی شان اعتراض نمودند. خواستهای معترضین پرداخت منظم دستمزد و مزایا همراە با فیش حقوق، سروسامان دادن بە وضعیت نابسامان بیمەای، دادن وسایل ایمنی، مانند گفش و لباس کار، و تجهیزات مورد نیاز شغلی آتش نشانان است. پرداخت مزد پایە و در اختیار قرار ندان فیش های حقوقی در واقع ترفندی است برای فراهم کردن زمینە قطع مزایای قانونی مزدی و کاهش دستمزدها بجای افزایش آن دراوج گرانی و تورم! اگر کارگران هوشیار نباشند و با آن مبارزە نکنند بزودی بە یک نرم سراسری تبدیل خواهد شد.

تجمع کارگران پتروشیمی دهلران

١٢٠ نفر از کارگران پتروشیمی دهلران کە با ٤ ماە طلب مزدی از کار اخراج شدەاند، در ١٩ مهر با انجام تجمع مقابل این شرکت نسبت بە پرداخت نشدن دستمزد و اخراج از کار بە اعتراض برخاستند و خواستار بازگشت بە کار و پرداخت طلب دستمزدی خود شدند. علت اخراج ظاهرا وجود مشکلات مالی است کە معلون نیست چقدر واقعیت دارد.

تجمع اعتراضی مربیان پیش دبستانی در خوزستان

شماری از مربیان پیش دبستانی خوزستان کە بە دلیل استخدام رسمی نبودن در دوران کرونا بی حقوق و دستمزد ماندەاند در ١٩ مهر با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ادارە آموزش و پرورش استان، خواستار استخدام و رفع بلاتکلیفی خود شدند. خبرگزاری ایلنا از قول مربیان معترض کە با وجود ٨ سال سابقە کار ادارە آموزش و پرورش خوزستان بە رغم نیاز بە کار آنها از استخدام و حتی دادن حقوق در دوران بیکاری ناخواستە شانە خالی می کند نوشت: " به گفته این مربیان، ماه‌هاست که بلاتکلیفی و نبودن درآمد ادامه دارد؛ این مربیان می‌گویند: کرونا ما را از چرخه‌ی اشتغال کامل حذف کرده است؛ هیچ منبع درآمدی نداریم و حق بیمه ۷۰۰ هزار تومانی را خودمان به حساب تامین اجتماعی می‌ریزیم".

تجمع کارگران شهرداری اروند کنار و قروە

متاسفانە فشار بر کارگران زحمتکش و پرتلاش شهرداریها در شهرهای مختلف همچنان ادامە و در حال فزونی اند. مهمترین عوامل این فشار ها ندادن بە موقع دستمزدهای اندک و رد نکردن حق بیمە آنها ست. وجود این فشارها کە باعث گرسنە ماندن خانوادەهای آنها گردیدە موجب تجمعات اعتراضی همە روزە این گروە از کارگران گردیدە است. در این هفتە نیز تجمعاتی از طرف کارگران شهرداری های مختلف از آن جملە در اروندکنار و سریش آباد قروه کردستان برگزار شد. کارگران معترض در هر دوی این تجمع خواستار پرداخت منظم طلب مزدی و حق بیمە های شان شدند. مهمترین دلیل رفتار ظالمانە با کارگران شهرداری ها سپردن امور کارهای شهرداریها بە شرکت های پیمانکار و نگرفتن تعهد برای رعایت حقوق کارگران آنهاتوسط مدیران شهرداری هاست.

.

افزودن دیدگاه جدید