يكشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰

امام زادە "ڕئیسی"کور اگر نکند شفا نمی دهد!

یادداشت

۲۵ مهر ۱۳۹۹

امام زادە "رئیسی" کور اگر نکند. شفا نمی دهد!تنها خود کارگران هستند کە اگر خودشان را سازمان بدهند و مبارزە کنند، طلب های مزدی شان را کە سهل است، رژیم های ستمگر را می توانند از سر راە خود بردارند. این شعار نیست تجربە آزمودە شدە و درس گرانقدر تاریخ است!

هاشم شمشیری (رئیس کانون بازنشستگان صنایع مخابرات راه دور شیراز) روز گذشتە در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از اجرا نشدن دستور ابراهیم رئیسی رئیس قوە قضاییە رژیم در مورد پرداخت مطالبات سنواتی و حقوقی کارگران بازنشستە صنایع مخابراتی راە دور شیراز شکوە و آن را خلاف مصوبە ابراهیم رئیسی خواند.

اشارە هاشم شمشیری بە مصوبەای است کە در ٢٢ خرداد ٩٩هنگام سفر رئیسی بە شیراز بە دستور قاضی القضات حکومت جهت پرداخت دیون کارگران تصویب کرد. مطابق مصوبە مذکور دیون کارفرمای کارخانە صنایع مخابرات راە دور بە بازنشستگان قرار بود حداکثر ظرف یک ماە پس از تصویب آن، توسط کارفرما بە آنها پرداخت شود. ولی بە گفتە وی با گذشت سە ماە از مهلت مقرر مصوبە رئیسی کە کلی شوق و ذوق در میان کارگران و مردم شهر برانگیخت هنوز عملی نشدە است!

بە گفتە (رئیس کانون بازنشستگان صنایع مخابرات راه دور شیراز) مجموع دیون کارفرمای خصوصی صنایع مخابرات راە دور شیراز بە کارگران بابت طلب مزدی و سنواتی ١٠ سال گذشتە ٣٥ میلیارد تومان است کە با احتساب خسارت دیرکرد آن بە ٢٠٠ میلیارد تومان رسیدە است.

بە گفتە وی ٤٠ روز بعد از سفر رئیسی خبر واریز شدن بخشی از دیون کارفرما بە حساب دادگستری شیراز هم منتشر شدە اما پس از مراجعە بە دادگستری فهمیدەاند کە پولی بە حساب دادگستری کە ظاهرا نقش واسطە بین کارگران و کارفرما را داشتە واریز نشدە. با این اوصاف اما هاشم شمشیری گفتە است بە جدی بودن رئیسی و دخالت قوە قضاییە در این قضیە امیدوار است.

دخالت رئیس قوە قضاییە در این قضیە صنفی در واقع بە دعوت رئیس کانون بازنشستگان کە یک تشکل وابستە بە (خانە کارگر) است زمانی انجام گرفت کە اعتراضات بازنشستگان و کارگران این موسسە بە شدت بالا گرفتە بود. بالا گرفتن اعتراضات در آن مقطع هم مسئولین دولتی و هم سهامداران شرکت را تحت فشار قرار دادە بود. مصوبە کاذب رئیسی در واقع ترفندی بود برای آرام کردن و بە بیراهە بردن اعتراضات حق طلبانە کارگران و کاستن از فشار اعتراضات. دخالت حساب شدە رئیسی در مسائل کارگری البتە محدو بە این یک مورد نبود. او و عوامل اش در دستگاە قضایی و سایر نهادهای قدرت نزدیک بە آنها در بسیاری از اختلاف کارگری – کارفرمایی از ماشین سازی تبریز و اراک گرفتە تا هفت تپە و کشت و صنعت مغان دخالت کردند تا نیات و منافع گروهی خودشان را زیر پوشش عدالتخواهی توسعە دهند. این دخالتها در حالی انجام می شد کە ربط مستقیمی با دستگاە قضایی و رئیسی نداشت و ندارد. مرجع مقدم رسیدگی بە این اختلافات تشکلهای کارگری – کارفرمایی و بعد از آن وزارت کار و دولت و گروەهای حل اختلاف می بایست باشند. تشکیلات خانە کارگر و شوراهای اسلامی زیر مجموعە آن نیز کە خوار و ذلیل تر از آن هستند کە بتوانند نقش مثبتی در اعتراضات و احقاق حقو پایمال شدە کارگران بە عهدە بگیرند، در این راە بە رئیسی کمک کردند و در مورد او تا توانستند توهم پراکنی کردند. هدف هر دوی آنها بە بیراهە بردن اعتراضات کارگری، جلوگیری از گسترش آنها و سئواستادە از کارگران برای پیشبرد مقاصد جناحی است. نتیجە هیچ یک از دخالت های دارودستە رئیسی تا کنون در جهت تقویت منافع و حقوق کارگران نبودە است. همین باعث شدە تا توهماتی کە رئیسی و طرفداران وی تلاش کردند در میان تودە کمتر آگاە کارگران نسبت بە ماهیت و اهداف این جنایتکار بوجود آورند و از او چهرەای نجات بخش و مشگل گشا نزد تودەهای ستمدیدە از بیداد حکومت بسازند بە سرعت برق و باد رنگ ببازد و پردە نمایش او دریدە شود. اینک این تبلیغات فریبکارانە اثرشان را در میان گروە های تحت ستم و فقرزدە از دست دادەاند. قوە قضائیە حکومت از بدو تشکیل آن تا کنون یکی از نهادهای اصلی سرکوب و اختناق و پاسدار سرمایە داران و اشرافیت غارتگر حاکم بودە است. سرکوب سازمانهای سندیکایی، احزاب کارگری و رسانە های آزادیخواە و اعتراضات و اعتصابات کارگری هموارە در راس برنامە های این نهاد ستمگر و عدالت ستیز قرار داشتە است. از زمان گماردن ابراهیم رئیسی مدعی عدالتخواهی توسط خامنەای بر مسند قوە قضائیە سرکوب تشکلهای مردمی و عدالتخواە و اعتراضات و اعتصابات کارگران و دیگر آزادیخواهان تشدید و خشونت و شکنجە علیە زندانیان سیاسی و مدنی بیشتر شدە است. منظور از انتصاب وی بە این سمت نیز غیر از این نبودە است. او برای انجام عدالت نیامدە است. برای سرکوب عدالتخواهان و جنبش های عدالتخواهی آمدە است. عملکرد تا کنونی وی نیز این را نشان می دهد. از زمان سپردن ریاست قوە قضایی بە وی تا کنون، دەها تن از عدالتخواهان راستین بە دلیل اعتراض بە بی عدالتی و محرومیت از آزادی بە زندان و بە شلاق و شکنجە محکوم شدەاند. بیش از ٢٠ کارگر هفت تپە از کار بیکار و تحت پیگرد قضایی قرار دارند، تنها در هفتە گذشتە ٧ نفر از فعالین عرصە کارگری بازداشت شدەاند. اسماعیل عبدی رهبر کانون صنفی معلمان بە ١٠ سال زندان تازە محکوم شدە است. حبیبی، و چند تن دیگر از رهبران معلمان، شماری از اعضای سندیکاهای واحد و نیشکر، جعفر عظیم زادە و دو تن دیگر از رهبران اتحادیە آزاد کارگران...، در دورە ریاست رئیسی بە زندان محکوم شدەاند. برای دەها کارگر دیگر از کارگران آذرآب گرفتە تا کارگران پتروشیمی،پروندە امنیتی تشکیل شدە است.

دلیل اخراج و تشکیل پروندە و بە زندان افتادن همە اینها، اسماعیل بخشی، احمد نجاتی سپیدە قلیان ها و اعضای کانون نویسندگان... چیزی غیر از عدالتخواهی و آزادی نبودە است. همە آن چند هزار نفری کە ابراهیم رئیسی در قتل عام آنها در سال سیاە ٦٧ سهم داشتە نیز گناە بزرگشان بە غیر از عدالت و آزادیخواهی نبودە است. با یک چنین پروندە و عملکردی دخیل بستن بە رئیسی و دستگاە قضایی و انتصاب او در شرایطی کە اعتراضات گروەهای اجتماعی مختلف سراسر کشور را در بر گرفتە چیزی جز فریبکاری با مقاصد سئو نیست.

تشکلهای وابستە بە حکومت اگر از رئیسی حمایت می کنند، بە خاطر آن است کە رئیسی با سرکوب تشکلهای واقعی بە بقای آنها کمک می کند و برای آنها و رئیسی حفظ نظام بر همە چیز ارجحیت دارد. بهمین جهت است کە "رئیس کانون بازنشستگان صنایع مخابرات راە دور و عدە دیگری از روسای کانون شوراهای اسلامی "بە رغم بی حاصل بودن مراجعات شان بە رئیسی همچنان در مورد وی توهم افکنی می کنند. امام زادە "رئیسی" کور اگر نکند. شفا نمی دهد!تنها خود کارگران هستند کە اگر خودشان را سازمان بدهند و مبارزە کنند، طلب های مزدی شان را کە سهل است، رژیم های ستمگر را می توانند از سر راە خود بردارند. این شعار نیست تجربە آزمودە شدە و درس گرانقدر تاریخ است!

افزودن دیدگاه جدید