سه شنبه ۳۰ دی‌ ۱۳۹۹ - ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٩١

۱۳ آبان ۱۳۹۹

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

خیزش آبان و کابوس حکومت از تکرار آن در ابعادی وسیعتر!

سازمان انرژی اتمی ماسک تولید می‌کند!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش ششم

مارکس در بارۀ اتحادیه های کارگری

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید