دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۲ آوریل ۲۰۲۱

حکومت مسئول این خودسوزی و خودکشی هاست!

۳۰ آبان ۱۳۹۹

علل این خودسوزی و خودکشی های فزایندە اعتراضی فقر، بیکاری و بی حقوقی هایی هستند کە حکومت مستبد، سرکوبگر و فاسد فقاهتی با سیاستهای اقتصادی-اجتماعی ویرانگرش و با غارت اموال عمومی بر مردم ما تحمیل نمودە است. راە خلاصی از این وضعیت جهنمی نە خودکشی و خودسوزی یا تسلیم و انفعال و بی تفاوتی نسبت بە خودسوزی ها بلکە مبارزە جمعی، متحدانە، سازمانیافتە و بی امان با عوامل اصلی آنها ست!

 

روز ٢٩ آبان متاسفانە خبر خودسوزی یک کارگر دیگر در کرمانشاە منتشر شد. درهمین روز فیلمی از یک زن سرپرست خانوار کە ماموران شهرداری در بندرعباس آلونک سرپناە خانوادە اش را بیرحمانە ویران و او و بچە های ش را بی خانمان کردند و خودش را بە آتش کشید. نیز منتشر شد.

علت خودسوزی کارگر کرمانشاهی کە دست بە خودسوزی زدە است ظاهرا قطع حقوق بیکاری بودە است.

خودکشی بوسیلە آتش زدن خود بدترین و دردناکترین نوع خودکشی است کە از نا امیدی و استیصال یک انسان دردمند و مستاصل حکایت می کند. انسان تا زمانی کە بە مرحلە استیصال نرسیدە باشد خودکشی نمی کند. و وقتی دردناکترین روش خودکشی را انتخاب می کند و خود را بە آتش می کشد با روشی کە بر می گزیند در واقع بە جهنمی کە برایش ساختەاند نیز می خواهد اعتراض کند.

پدیدە خودکشی و خود سوزی در این اواخر در میان کارگران و بی چیز شدگان متاسفانە بە شدت رایج شدە است. این خودکشی ها هیچکدام از نوع خودکشی های معمول کە بخاطر شکست در عشق و یا متاثر از پوچ دیدن زندگی و دنیا و غیرە نیستند. از روی نا امیدی در تامین معیشت و اعتراض یک تنە بە وضعیت و مناسبات حاکم بر جامعە است.

وقتی یک کارگر در جلوی چشمان همکاران اش در یک شرکت پردرآمد پتروشیمی بخاطر درماندگی از تامین معیشت خود را بە دار می زند تا خود را از زندگی در جهنمی کە برایش ساختەاند خلاص کند، قصدش اعتراض بە وضعیت، دولت و کارفرمای اش هم هست.

اما افسوس کە پیام این خودسوزی و خودکشی ها را بیشتر مردم هنوز نگرفتە وآنطور کە باید نسبت بە آن عکس العمل نشان نمی دهد. آنهایی هم کە پیام را می گیرند کاری جز اظهار تاسف نمی کنند،هیچ یک از عوامل و محرکان خودکشی ها مورد باز و خواست قرار نمی گیرند و تغییر بازدارندەای در اوضاع و احوال صورت نمی گیرد! گویی همە بە غیر از عدە کمی بە آن عادت دادە شدەایم. انگار بنی آدم دیگر اعضای یک پیکر نیستند و دردشان دگر عضو های پیکر را بی تاب و قرار نمی سازد!این بدتریرن و بیمناکترین عادتی است هر گاە کە یک جامعە بە آن مبتلا و تن دهد. از حکومتی کە از آغاز تا کنون هزاران انسان مبارز و آزادیخواە را بە طرق مختلف بە قتل رساندە جز این انتظار نمی رود ولی واکنش مردم عادی در این خصوص نیز بسیار کمتر از حد لازم است.

انگیزە کارگر کرمانشاهی کە روز پنجشنبە این هفتە خبر خودسوزی اش منتشر شد، بە جز درماندگی از تامین معیشت و نا امیدی از یافتن راهی غیر از خودکشی می تواند داشتە باشد؟

قضیە زن سرپرست خانوار بندر عباسی کە آلونک اش را ماموران شهرداری ویران کردند و انگار نە انگار کە گویی در قانون اساسی تامین مسکن جز وظایف دولت اعلام شدە! همین است. نیک کە بنگریم پیدا کردن مقصر این فجایع کسی غیر از حکومت و سران آن نیستند!بجای اینکە مسکن برای مردم بسازند، مسکن آنها را ویران می کنند و آنها را زیر سقف آسمان بە امان خدا رهایشان می کنند.

مشکل تامین نان مشکلی است کە میلیونها نفر از مردم کشور سالهاست با آن درگیرند و هر روز کە می گذرد این مشکل حادتر و بە همان نسبت مسئولین حکومت از حل آن درماندەتر می شوند. شیوع کرونا هم متاسفانە بە آن دامن زدە است.

در این میان کارگران ساختمانی جز گروەهایی هستند کە بە دلیل محروم شدن از بدیهی ترین حق و حقوق انسانی و قانونی با مشکل تامین معیشت مواجە هستند. حداقل دوسوم آنها بر خلاف میل شان فاقد بیمە هستند و نە در هنگام بیکاری حقوق بیکاری بە آنها پرداخت می شود و نە هنگام بیماری می توانند از بیمە درمانی استفادە کنند. دولت برای بیمە کردن کارگران ساختمانی شرایطی تعیین کردە است کە تامین آن برای کارگر حکم گذشتن از هفت خوان رستم را دارد.

این مقررارت در واقع طبق قوانین تامین اجتماعی، قانون کار و قانون اساسی غیرقانونی هستند! در قانون اساسی دولت مکلف بە تامین اشتغال، درمان، آموزش، مسکن... برای همە مردم کشور گردیدە. در قانون کار و قانون بیمەهای اجتماعی نیز بیمە حقی است کە همە کارگران باید از آن برخوردار باشند. بهمین جهت بە رغم تاکید بر بیمە بعنوان یک حق همگانی در قوانین مختلف دولت حق ندارد برای بیمە کردن کارگران ساختمانی مقرراتی تعیین کند کە در عمل دوسوم آنها را از حق برخورداری از بیمە بە هنگام نیاز محروم نماید!

در شرایط کرونایی و رکود ساخت و ساز کە بیکاری در میان کارگران ساختمانی بە اوج خود رسیدە است، دولت بجای تامین معیشت بیکاران، بیشرمی را بە حدی رسانیدە کە حتی مهلت تمدید دفترچە های بیمە آن عدە از کارگران ساختمانی را کە بیمە هستند از ٦ ماە بە ٣ ماە تقلیل دادە است تا آنها را از حق درمان و گرفتن حقوق بیکاری محروم کند!

این تغییر کە باعث قطع حقوق بیکاری کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمە بیکاری گردیدە در حالی انجام گرفتە کە حتی علی خامنەای نیز کە نگران شورش خیل انبوە گرسنگانی است کە نظام ولایت فقیهی اش خلق کردە است، چندی پیش در هنگام تشکیل ستاد مبارزە با کرونا خواستار پرداخت حقوق بیکاری بە بیکاران شد. متعاقب این دستور خامنەای حسن شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاە هم ستادی را جهت پیگیری دستور خامنەای در این وزارتخانە تشکیل داد ولی در عمل هیچ تغییری نە در رویە دولت در این خصوص ایجاد شد و نە دفتر خامنەای قضیە را پیگیری کرد. انجمن های کارگران ساختمانی نیز کە اکثرشان وابستە بە حکومت هستند و عمدە کارشان تبلیغ برای حکومت و دولت است وابستە تر و درماندەتر از آن هستند کە بتوانند عمل موثری برای کاستن از مشکلات و فشار مضاعفی کە روی دوش کارگران ساختمانی سنگینی می کند و برخی از آنها را بە سوی خودسوزی می کشاند انجام دهند.

در میانە همین هفتە روحانی در ازای تعطیلی دوهفتەای کە قرار است برای کنترل کرونا بە اجرا گذاشتە شود وعدە پرداخت ماهیانە صد هزارتومان بە بیکاران و یک وام ١ میلیون تومانی را داد! این کمک قرار است ٤ ماە ادامە پیدا کند. بە فرض اینکە این وعدە بە سرنوشت وعدەهایی پیشین دولت دچار نشود و عملی گردد، در شرایطی کە هزینە خانوار بالغ بر ١٠ میلیون تومان در ماە گردیدە، این مبلغ حتی کفاف نان خالی نیمی از ماە خانوادە ها را هم نمی دهد. هم از این رو بحران معیشت با تمام پیامدهای فاجعە بار آن کماکان بدون تغییر محسوسی ادامە خواهد یافت و عدە دیگری از زحمتکشان را قربانی خواهد نمود.

علل این خودسوزی و خودکشی های فزایندە اعتراضی فقر، بیکاری و بی حقوقی هایی هستند کە حکومت مستبد، سرکوبگر و فاسد فقاهتی با سیاستهای اقتصادی-اجتماعی ویرانگرش و با غارت اموال عمومی بر مردم ما تحمیل نمودە است. راە خلاصی از این وضعیت جهنمی نە خودکشی و خودسوزی یا تسلیم و انفعال و بی تفاوتی نسبت بە خودسوزی ها بلکە مبارزە جمعی، متحدانە، سازمانیافتە و بی امان با عوامل اصلی آنها ست!

افزودن دیدگاه جدید