يكشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۴ ژانویه ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٩٤

۰۳ آذر ۱۳۹۹

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

سیاست‌های ارزی دولت به کدام سو می‌رود؟

حکومت مسئول این خودسوزی و خودکشی هاست!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش نهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش 3

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید