يكشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۴ ژانویه ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ٩٦

۱۸ آذر ۱۳۹۹

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

ضرورت تلفیق مبارزە علیە سیاست شوک درمانی با افزایش دستمزد!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش یازدهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۵

رسوایی شاکی کارگری کە شلاق خورد!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید