شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱

تدوام اعتراضات در بلاروس!

۲۷ آذر ۱۳۹۹

در عین حال، آنچه در این کشور میگذرد، رفرم جهت بهبودی ساختارهای اقتصادی- سیاسی موجود نیست، بل تلاش در صرفجویی دولت در تغییر و یا دریغ داشتن مزایا از مردم خود است، بطوری که چندی پیش طرح کاهش مرخصی بعد از زایمان که سه سال بوده است، مطرح گردید که قرار است به دوسال برسد، یا اگر سه سال باشد، سال سوم بدون پرداخت حقوق مادر خواهد بود.

دیکتاتور بلاروس با کمک سرمای زمستان و سرکوب های خشن و دستگیریهای چند صد نفره در هر هفته بنظر میرسد موقتا توانست اعتراضات را فروبنشاند. اما این هنوز آغاز دشواری های وی میباشد.

نقشه روسیه جهت جابجای قدرت دیکتاتور بلاروس با یک حزب پروروسی و عدم حمایت مالی روسیه از دولت غاصب بلاروس، همگی نشان میدهند که بخت دیگر یار این دولت نیست.

همزمان، ویروس کرونا نیز که از همان آغاز انرا بنوعی شبیه "تئوری توطئه" جلوه دادند و جهت مقابله با آن مصرف سی گرم ودکا را تجویز نمودند، در موج دوم خود روزانه تا دوهزار نفر را مبتلا میکند، که مطابق اخبار غیر رسمی از هر پانزده تن یک نفر جان خود را از دست می دهد، اما دستگاه های دولتی امار کشته های کرونایی را در روز تا پنج نفر اعلان میدارد.

در بلاروس کرونا جدی گرفته نشد، کارخانه ها و موسسات دولتی قرنطینه اعلان نگردید، حتی دورکاری نیز مورد توجه شایان قرار نگرفت.

آنچه که امروز در بلاروس بجنگ کرونا رفته است، "رئیس جمهوری" بلاروس که بدون رعایت کامل امور بهداشتی جهت به رخ کشیدن پیروزی تقلبی خود به میان مردم و یا این اواخر به مهد کودکها میرود، نیست، تلاش بی وقفه و از خودگذشتگی پزشکان استکه زنان سالمند 65 و 76 و 82 ساله را از دام کرونا بیرون میکشد و برای ادامه زندگی از بیمارستانها ترخیص می کند.

در عین حال، آنچه در این کشور میگذرد، رفرم جهت بهبودی ساختارهای اقتصادی- سیاسی موجود نیست، بل تلاش در صرفجویی دولت در تغییر و یا دریغ داشتن مزایا از مردم خود است، بطوری که چندی پیش طرح کاهش مرخصی بعد از زایمان که سه سال بوده است، مطرح گردید که قرار است به دوسال برسد، یا اگر سه سال باشد، سال سوم بدون پرداخت حقوق مادر خواهد بود.

البته در چند سال گذشته روند، "عدالت زدایی" در این کشور با سرعت تمام آغاز شده و این بیهوده نیست، زمینه های اقتصادی دارد که در ذیل به ان میپردازیم:

نگارنده در چندین نوشتار اخیر در باب وضعیت اقتصادی این کشور کوچک که بنوبه خود یکی از جمهوری های پرقدرت صنعتی در فضای شوروی بود، نگاشته مساله ای را مطرح نموده است، که با گذشت یک بازه چند ماهه جملگی پیش بینی ها مرز حقیقت را در نوردیدند!.

وضعیت اقتصادی:

بلاروس یک رکورد تاریخی تازه در بدهی شرکتهای شاخص خود گذاشت و رکورد دوماه پیش خود را جابجا نمود!.

اخبار مرتبط به کل بدهی شرکتهای بزرگ و متوسط با یک و نیم ماه تاخیر منتشر شد. برهمین مبنا، تا به امروز تازه ترین داده ها – شامل 1 نوامبر میگردد.

به مورخه یکم نوامبر کل بدهی شرکتهای شاخص این کشور به نرخ 156.982 میلیارد روبل بلاروس (62,7928 میلیارد دلار) رسید. این تازه ترین رکورد در تاریخ بلاروس است. رکورد قبلی که به مورخه یکم سپتامبر بود، بدهی شرکتها به بانک ها 156.625 میلیارد روبل بلاروس را شامل میشد.

از آغاز سال 2020 حجم بدهی شرکتهای شاخص 18.2% افزایش نشان داده است. امری که نسبت به هریک از سال های پنچ سال گذشته بیشتر به چشم میاید!.

در 2016 بدهی شرکتها تنها 7.4% و در سال 2017 و 2018 -10.7% و سال 2019 به 7.4% میرسید. بدین ترتیب، در طی کمتر از پنچ سال، بدهی فوق تا 70.4% افزایش نشان میدهد.

در ارزیابی پاییزی دولتمردان، تولید ناخالص داخلی بلاروس در سال جاری میتواند شامل 145.85 میلیارد روبل بلاروس گردد، که در سال آینده به 157.277 میلیارد روبل خواهد رسید.

بدین سان برپایه پیش بینی های دولتمردان از هماکنون بدهی شرکتهای بزرگ این کشور، بمراتب بیشتر از حجم اقتصاد در سال جاری می باشد. یکی از سرچشمه های اصلی رشد بدهی ها در معادلات روبلی - سقوط ارزش روبل بلاروس میباشد. اعتبارات و وامهای دریافتی شرکتهای بشدت ارزی (دلار و یورو) گشته و برهمین مبنا، هرگونه کاهش ارزش روبل موجب افزایش سنگین نرخ بدهی ها می گردد.

همچنین در سال آینده دولت قصد انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد را ندارد، همین امر نشان میدهد که روبل بلاروس در برابر دلار و یورو ضعیفتر میگردد. این ینی، رکوردهای تازه تری در کل بدهی های انباشت شده شرکتهای گذاشته خواهند شد.

تا یکم نوامبر بیشترین بدهی (45.526 میلیارد روبل بلاروس) شامل شرکتهای پایتخت این کشور گردید. در مقایسه با آغاز سال نرخ تعهدات شرکتهای پایتخت جهشی تا مرز 21.2% داشته که در میان آن سریع ترین رشد شامل حومه پایتخت (23.2 % ینی 25.4 میلیارد روبل) شده است.

بدهی سایر استانها از قرار ذیل می باشد:

استان برست: 9.775 میلیارد روبل (+ 15%)

استان ویتبسک: 13.53 میلیارد روبل (+11.4%)

استان گومل: 25.16 میلیارد روبل (+16%)

استان گرودنا: 25.272 میلیارد روبل (+21%)

استان ماگیلیف: 13.319 میلیارد روبل (+8.8%)

کل بدهی صنایع بلاروس 76.229 میلیارد روبل استکه حدودا 30.491 میلیارد دلار را شامل می شود.

بدین ترتیب، کشور نیازمند یک رفرم ساختاری اقتصادی و رویکردهایی متناسب با درک شرایط است، این رژیم برپایه شرایط مشخص که همانا دشمنی با مردم خود است، توان هیچ تغییری را ندارد، رژیم خوب میداند که کوچکترین دستکاری وضعیت لرزان و لغزان امروزی در وهله نخست، وی و همه دست اندرکاران را جارو می کند و پرواضع است که در صدد حفظ و صیانت از نظم فعلی باشد. جامعه نیز همچنان معترض که دشواری های اقتصادی نیز به مطالبات ان افزوده میشود. با چنین رویکردی، بسیار بعید بنظر میرسد که بهاری ارام در انتظار باشد.

 

افزودن دیدگاه جدید