دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۲ آوریل ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شمارە ١٠١

مطالب این شماره جُنگ کارگری :

۲۳ دی‌ ۱۳۹۹

ادعای بهتر شدن وضعیت اقشار کم درآمد در دورە روحانی خلاف واقعیت است!

اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش پانزدهم

اقتصاد دیجیتالی: فضای مجازی و زمان نامحدود در شبکه بخش ۱۰

قطع دست (دلە دزدها) راە حل عضو هیئت مدیرە مجلس برای مقابلە با گرانی و بیکاری!

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید